Så här hanterar vi personuppgifter i Östad Hembygdsförening.

Vi för ett medlemsregister för att kunna hålla kontakt med medlemmar och distribuera aktuell information. Uppgifterna omfattar namn och adress.

Registret hanteras inom styrelsen och offentliggörs ej.

Styrelsemedlemmarnas namn, adress, telefonnummer och e-postadress publiceras på föreningens hemsida. I föreningens arkiv finns personnummer på styrelsemedlemmarna.

Föreningen förfogar över ett omfattande fotoarkiv. På ett flertal bilder förekommer namn på avbildade personer vilka dock ej är sökbara i databasen.

Föreningen publicerar också bilder i databasen bygdeband.se. På ett flertal bilder förekommer namn på avbildade personer vilka ej är sökbara i databasen.

 

Östad sockenbibliotek.

Det gamla sockenbiblioteket som grundades i mitten på 1800-talet består av böcker från skilda ämnesområden.

Följande står att läsa i: Historiskt – geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige / Sjunde bandet sidan 739.

Sockenbibliotheket är grundadt genom kyrkoherden Johanssons frikostiga gåfva, och hundskatten, bestämd till 2 rdr för jagthund och 50 öre för andra, användes till inköp af naturalhistoriska böcker. Bibliotheket vårdas av skolläraren E. Svensson.

Bland annat finns en serie-böcker utgivna av Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande under rubriken Läsning för folket. Det är tydligt att det fanns intresse av att tillgodogöra sig kunskaper genom att låna och läsa böcker. Böckerna är i tämligen gott skick men med slitage från flitig användning.

År 2017 var det möjligt att söka bidrag från Riksantikvarieämbetet för kulturarvsarbete. Vi utnyttjade detta och fick bidrag till ett bokskåp som nu är placerat i hembygdsstugan. Böckerna är placerade i skåpet i ämnesområden.  Samtliga 129 böcker är registrerade.

 


Förening:

Östad Hembygdsförening

Skapad av: (2018-11-08 12:08:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Östad Hembygdsförening (2018-11-15 17:07:04) Kontakta föreningen