Stadgar för Orsa-Skattunge Hembygdsförening


Stadgar för Orsa-Skattunge Hembygdsförening      Åter till "Om föreningen"

§ 1
Namn, verksamhetsområde och karaktär

Föreningens namn är Orsa Skattunge Hembygdsförening. Föreningen är medlem i
Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges
Hembygdsförbund.

Medlem i hembygdsförening är därmed även medlem i riksförbundet Sveriges
Hembygdsförbund.

Medlem i hembygdsförening har rätt att deltaga i Sveriges Hembygdsförbunds
årliga riksstämma.

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Orsa Kommun.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell
förening med syften som framgår av paragraf 2, Ändamål.

§ 2
Hembygdsföreningens ändamål

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och
solidaritet.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och
miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen ska i detta syfte arbeta för:
• att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas
och förs vidare till kommande generationer.
• att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs
tillgängliga för alla.
• att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med
samhällsförändring.
• att väcka och stärka intresset för hembygden, bevara bygdens egenart samt
verka för kulturell utveckling.
• att vårda föreningens samlingar och byggnader.

Arbetet inom hembygdsföreningen och hembygdsrörelsen inbegriper allas
hembygder. Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma utgör en samlingspunkt för det
gemensamma arbetet.

§ 3
Hembygdsföreningens organisation

Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är
intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja
hembygdsarbetet.

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för
föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

Föreningens verksamhetsår räknas från tiden för ordinarie årsmöte till
nästkommande ordinarie årsmöte.

§ 4
Medlemskap

Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingar och vill bli
medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts.
Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte
delar föreningens grundsyn.

Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska
bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.

Eventuella förmåner till stödjande medlemmar beslutar styrelsen om.

Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av
årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersledamot.

Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens
styrelse.

§ 5
Avgifter

Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

Den som inträder som medlem efter den 30 september erlägger ej avgift för
inträdesåret.

Medlem som ej erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som
fastställs av föreningens styrelse.

Hedersledamot är befriad från avgift.

§ 6
Lokalt samarbete

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål
sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av
föreningens styrelse, som också beslutar om föreningens representation.

§ 7
Bildandet av särskilda associationer

För ändamål som gagnar föreningens intressen kan årsmötet besluta om bildandet
av särskilda associationer, såsom aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse
ideell förening eller annat. Sådana beslut kan även gälla förvärv av aktier och
andelar.

§ 8
Ordinarie årsmöte

Årsmöte med föreningen ska hållas under andra kvartalet på tid och plats som
styrelsen beslutar.

Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens
styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt
samt rösträtt.

Stödjande medlem har förslags- och yttranderätt men ej rösträtt.

Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen.

Kallelse till årsmöte skall kungöras i ortens mest spridda tidning minst en
vecka före mötet.

Medlem som så begär ska senast två veckor före årsmötet få årsmöteshandlingarna
sig tillsänd.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
b. Val av årsmötesfunktionärer:
• mötesordförande
• mötessekreterare
• två protokolljusterare
c. Fastställande av dagordning
d. Årsredovisning
• verksamhetsberättelsen
• bokslut
• fastställande av resultat- och balansräkningarna
• föredragning av revisorernas berättelse
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
e. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens
ledamöter samt av andra ersättningar
f. Val av:
• ordförande för nästkommande verksamhetsår
• ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
• ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren
• två revisorer för nästkommande verksamhetsår
• två ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår
• val av ledamöter i olika kommittéer inom föreningen
• Val av ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte
• valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande
g. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
h. Fastställande av avgifter till föreningen
i. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande
räkenskapsåret.

Fråga utöver dem som återfinnes på det av styrelsen upprättade förslaget till
dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade
så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor.

Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan
motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före
årsmötet. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet ska
återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för
ställningstagandet.

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver
annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna
ske genom sluten omröstning.

§ 9
Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner
det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i
skrivelse till föreningens ordförande.

Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötets hållande.

Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits i kallelsen.

Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 10
Hembygdsföreningens styrelse

Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars
ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

Härutöver åligger det styrelsen att
• fastställa delegationsordning avseende styrelse och ev. arbetsutskott samt i
förekommande fall för anställd personal
• såsom arbetsgivare svara för verksamheten vid hembygdsföreningens kansli,
vilket bland annat innebär ansvar för att verksamheten vid detta bedrivs med
effektivitet, med en god personalpolitik och med iakttagande av de lagar och
regler som gäller på arbetsmarknaden.
• svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt
och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel
• till riksförbundet och det regionala hembygdsförbundet lämna de uppgifter
dessa begär.

Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till
verksamhetsplan och budget, minst för framförliggande räkenskapsår.

Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag
som är av betydelse för föreningens verksamhet.

Föreningens styrelse har sitt säte där kansliet är beläget annars där
ordföranden är bosatt.

Föreningens styrelse ska bestå av minst fem ordinarie ledamöter, nämligen
ordförande och minst fyra övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens
årsmöte. Dessutom har Orsa Kommun och Orsa Jordägare rätt att utse var sin
ledamot i styrelsen.

Antalet ersättare ska vara minst fyra.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en
mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat
årsmöte.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående
organisationer och myndigheter. Sådana representanter har endast yttranderätt
vid sammanträden.

Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande,
sekreterare och kassör.

Föreningens styrelse beslutar om ersättarnas deltagande i sammanträden, dock
att ersättare alltid ska inkallas till tjänstgöring när ordinarie ledamot har
förfall.

Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i
föreningens styrelse eller ledamot av föreningens valberedning.

Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens
årsmöte kan inte omväljas.

Föreningens styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden
enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning.

Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska utgöra mindre än hälften av antalet
ledamöter i styrelsen.

Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen
liksom arbetsgrupper och dylikt.

Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd
sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så
begär.

Kallelse till sammanträde ska utsändas senast två veckor i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och
deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av två personer i
förening utsedda av styrelsen. Av föreningen anställd personal kan inte ensamma
teckna firman.

Teckningen av föreningens postgiro- och bankärenden sker på sätt som regleras i
attestordning fastställd av styrelsen. Giro och bank tecknas alltid av två
personer i förening.

Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom
sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen är
utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§ 11
Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid
årsmöte två revisorer och två ersättare för dessa.

Styrelsen ska senast den 31 mars till revisorerna överlämna uppgift om
föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga
handlingar.

Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete.

§ 12
Förvärv och försäljning av fast och lös egendom

Hembygdsföreningen kan som juridisk person förvärva rättigheter, ikläda sig
skyldigheter, köpa och sälja fastigheter, aktier, andelar och dylikt.

§ 13
Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant
beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 14
Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse
framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande
årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet
ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse
till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första
årsmötet föreligger.

Är föreningens upplösning beslutad, ska dess samlingar och tillgångar
överlämnas till Orsa Jordägare och Orsa Kommun.

 

Förening:

Orsa-Skattunge Hembygdsförening

Ändrad av: Orsa-Skattunge Hembygdsförening (2018-11-28 11:01:57) Kontakta föreningen
Skapad av: Orsa-Skattunge Hembygdsförening (2012-01-15 16:35:16) Kontakta föreningen