Våra fonder

Föreningen har två fonder dit du kan lämna en gåva vid t ex
kondoleanser. Insättning sker genom Swedbank i Orsa som även utfärdar adresser.
Du kan också sätta in pengar direkt på fonderna till bankgiro: 696-8440. Ange
namnet på fonden.

Orsa Skattunge Hembygdsfond

Orsa Skattunge Hembygdsfond instiftades 1990 av Orsa
Skattunge Hembygdsförening.

Fonderade medel kan av Orsa Skattunge Hembygdsförening
användas till inom föreningen angelägna verksamheter. Till exempel reparation
av byggnader, forskningsprojekt, utgivning av hembygdslitteratur och dylikt.

Hälften av den årliga ränteavkastningen skall läggas till
fondkapitalet, den andra hälften kan användas till medlemmar och övriga som
förtjänstfulla påvisar intresse för hembygdsrörelsen såsom hemslöjd, folklig
musik och dans, bygdemål, dokumentation etc.

Fondens storlek redovisas årligen i samband med föreningens
årsmöte.

Medel till fonden kan lämnas till någons minne, vid
uppvaktning eller som gåva.

Grindalsfonden

Minnesfonden är instiftad till minne av Leif Grindal.

Styrelsen för Orsa Skattunge Hembygdsförening utgör fondens
styrelse, och förvaltar och administrerar fonden.

Minnesfondens räkenskaper skall revideras av Orsa Skattunge
Hembygdsförenings revisorer.

Medel som inkommer till fonden kan sökas av person bosatt i
Orsa som vill förkovra sig själv i eller anordna kurser i:

 • äldre traditionella jord och skogsbruksmetoder
  företrädesvis där arbetshästar användes.
 • traditionella textilhantverk som linberedning, ullhantering
  och vävning.
 • bevarande av nordsvenska hästrasen och befrämja den som i
  första hand använder hästen i sin skötsel av skogs och jordbruk i Orsa Kommun.
 • bevarande av Orsamålet genom framtagande av studiematerial
  till kursverksamhet och stöd till framtagande av böcker eller andra skrifter
  för målets bevarande för framtiden.

Utdelningen ur fonden beslutas av styrelsen som avgör
bidragets storlek för varje projekt.

Skriftlig ansökan om bidrag skall inlämnas till styrelsen
med beskrivning av det projekt för vilket bidraget sökes. Om styrelsen så
kräver skall redovisning av projektet ske efter att detta har
slutförts/genomförts. Om projektet icke genomförts skall beviljat och utbetalt
belopp återbetalas.

När fondens kapital uppgår till kronor 2000:- skall fonden
upphöra och medlen överföras till Orsa Skattunge Hembygdsfond.

Antagna av Orsa Skattunge Hembygdsförenings styrelse
2005-10-31 § 5.