Orsa Lin

Orsa Lin har rötter i slöjdlaget, men är en egen fristående ekonomisk förening.

1983 började man fundera på att bilda en egen lin-förening. Våren 1984 hade man interimsval och idag har man ca.40 medlemmar.1985 fick man tillgång till en ladugårdsbyggnad att ha som lokal, med diverse upprustning och justering kom man igång. I lokalen finns maskiner, man övertog (ärvde) en gammal men väl fungerande bråkmaskin av slöjdlaget. På senare år har man även köpt in en ny skäcktmaskin. Slöjdlaget har ett antal andelar i Orsa Lin ekonomisk förening.

Under vinter-halvåret har man spinnkvällar en gång i veckan och den som vill får gå med och lära sig hantera lin, bl a. väver man dukar.

På sommaren har man öppet på orsayrorna (onsdagar) för visning. Besökaren kan även få prova på att handskas lite med lin. Man har även under sommaren en liten försäljningslokal.

Skolor i Orsa har vid flera tillfällen besökt Orsa Lin. Från Skattungbyn kommer en kurs kallad ”resursbevarande levnadssätt” och besöker och får hjälp och tips. Mora folkhögskola kommer också dit varje år med sin textil-linje.

Man tar även emot grupper efter överrenskommelser (bokningar) som får undervisning och får försöka göra något av linet.

Orsa Lin jobbar från frö till väv dvs. man sår och odlar på åkern bakom lokalen. Som kuriosa kan nämnas att för hundra år sedan odlades lin på runt 18 hektar i Orsa och dess byar, mest för husbehov till kläder och husgeråd.

Orsa Lin odlar sk. spånadslin. Skördetidpunkten kan väljas högst olika, beroende på odlarens egna speciella önskemål och intresseinriktning. Så snart linet skördats måste det fälttorka så snabbt och väl som möjligt, detta för att linstjälkens fysiologiska utmognad och torkning skall bli fullständig.

Det gamla uttrycket ”beredning” av linet innefattar samtliga procedurer som halmen måste genomgå innan man är framme vid den färdiga spinnbara fibern.

Man börjar med rötningen vilket innebär att man lägger linet i vatten eller på backen, när man lägger det på backen får det inte vara för torrt, det används vid blöta somrar. Vid vattenläggning tar det enligt Orsa Lin 2-4 veckor beroende på vattentemperaturen. Beroende på Orsas geografiska läge kan man inte skörda och röta samma år. Man rötar för att lösa upp växtlimmet som håller ihop fiberknipperna med ved-delen.

Nu gäller det att avskilja fibern och veden, det sker i två etapper, bråkning och skäktning. Syftet med bråkningen är att ta bort stjälkens vedpartiklar, alla stjälkens vedpartiklar faller emellertid inte bort genom bråkningen.Åtskillit med skävor häftar mer eller mindre fast vid fiberbanden, det tar skäcktningen bort. I den högmekaniserade stordriften sker bråkning och skäktning på samma gång. Man beräknar att en något så när van handbråkare kan avverka mellan 40-80 kilo rötat linhalm per dag.

Syftet med skäktningen är att slutgiltligen befria linfibern från de skävor som ännu är kvar efter bråkningen. Slutresultatet av skäktningen blir dels sammanhängande, rena fiberband (skäkttåga). Vid såväl hand som maskinskäktning är arbetsprincipen den samma. Utslagningen av skävorna sker med hjälp av en skäktkniv. Vid handskäktning arbetar kniven endast på en sida av linet, dessutom sker knivnedslaget mot linet linjärt, rakt uppifrån. Linet måste därmed vändas för att få ett bra resultat.

Vid skäktningen behövs två redskap skäktkniv och skäktbräda. Kniven är av bokträ och brädan är av furuträ.

Därefter häcklas linet, sedan kardas linet innan det är klart att spinnas.