Protokoll / verksamhetsberättelser 2013Öregrunds Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för 2013.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande           Torsten MolarinVice ordförande   Birgitta SandellSekreterare           Monica Boström ThelinKassör                  Siv RosengrenLedamöter           Clary Eriksson, Vanja Jansson, Anita HedmanSuppleanter          Margareta Edström, Inger Nilsén, Anders Lindström

MÖTEN OCH ARBETSTRÄFFARStyrelsen har haft 8 styrelsemöten samt ett antal arbetsträffar.  Från januari månad har föreningen haft arbetsträffar på onsdagar, då vi arbetat med underhåll av fastigheter, gården och Västra Banken. Till Sveriges Hembygdsförbund har föreningen redovisat 2340 arbetstimmar för 2013.

AKTIVITETERHembygdsföreningen ansvarade för två samlingar för ”Mötesplats Havsbris” i Sven Perssonhallen under året. Förutom kaffeservering visades antika föremål och spelades skivor på gammal grammofon.På Kristi himmelsfärdsdag 9/5 hölls gudstjänst på Hembygdsgården. Syföreningen skötte kaffeserveringen.En prova-på-dag, med hantverk och hushållssysslor, arrangerades på Hembygds-gården 31/5 för eleverna i årskurs 6 på Öregrunds skola.

Nationaldagen firades med flaggparad från Västra Banken till Hembygdsgården. På programmet stod tal av Anna- Karin Hammar och flaggutdelning till representanter för Öregrundsbiografen. Servering och lotterier. Det traditionella midsommarfirandet började på torsdag kväll kl 18.00 med klädning av kransar och midsommarstång. På midsommaraftonen hölls gården öppen från kl 13.00 med kaffeservering, lotterier och fiskdamm. Stången restes kl 15.00. Sören Ljungberg höll i musiken och ledde dansen kring stången. Tal hölls även i år av Birger Andersson, Öregrund. På Midsommardagen hölls en friluftsgudstjänst på gården. Hembygdsföreningen skötte kaffeserveringen.Hembygdsgården hölls öppen för visningar tre dagar i veckan från vecka 26 – 33. Under Musikveckan visades barnteater på gården 30/6. Servering. Kulleteatern gav en välbesökt föreställning på gården 14/7.

Badortshelgen 9/8 – 11/8 började på fredagen med att gården hölls öppen för visning. All barnverksamhet var liksom de senaste åren förlagd till Hembygdsgården på lördagen mellan kl 9.30 och 14.00. På programmet stod besök av teatergrupp, målning, såpbubblor, fiskdamm och stylttillverkning. Lördagens program bestod dessutom av musikunderhållning, visning av gården och servering. På söndagen hölls en friluftsgudstjänst där föreningen stod för serveringen. Vid Öregrunds höstmarknad 5/10 såldes lotter på torget. Torbjörn Forsman kåserade om gamla tiders Öregrund vid föreningens höstmöte 6/10.  Vid Öregrunds julmarknad 7/12 fanns många hantverkare på plats på gården. Glögg och kaffe med dopp serverades. Ett adventsfönster hade även i år iordningställts av Vanja och Sören Jansson.

Öregrund 2014 02 10

Monica Boström Thelin                                                     Torsten Molarinsekreterare                                                                            ordförande

 

 


Protokoll från årsmöte med Öregrunds Hembygdsförening 2013 03 23

1.  Mötets öppnande: Birgitta Sandell, vice ordförande, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2.   Tyst minut: En tyst minut hålls för de under året avlidna medlemmarna.

3.   Godkännande av dagordning.

4.   Godkännande av kallelse: Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.

5.   Val av ordförande och sekreterare för mötet: Till ordförande för mötet väljs Jan-Olof Aggeborn och till sekreterare väljs Monica Boström Thelin.

6.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare: Berit Rahm och Anders Lindström väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

7.  Verksamhetsberättelse: Monica Boström Thelin, sekreterare, läser upp verksamhetsberättelsen, som godkänns.

8.   Resultat av balansräkning: Kassören Siv Rosengren redovisar resultat- och balansräkningen, som godkänns. Se bilaga.

9.   Revisionsberättelse: Inger Nilsén läser upp revisionsberättelsen, som godkänns. Se bilaga.

10. Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

11. Val av styrelse och ersättare: Torsten Molarin omväljs för ett år som ordförande. Birgitta Sandell, Clary Eriksson och Anita Hedman kvarstår ett år. Vanja Jansson, Monica Boström Thelin och Siv Rosengren omväljs på två år. Till ersättare för styrelseledamöter omväljs på ett år Margareta Edström och Anders Lindström. Till ersättare väljs dessutom på ett år Inger Nilsén.

12. Val av revisorer och ersättare: Till revisor omväljs på ett år Helen Eriksson och väljs på ett år Lena Johansson. Till ersättare för revisor omväljs på ett år Sören Jansson. Helen Eriksson är sammankallande.

13. Val av samlingsvårdare, lotteriansvarig och tillsyningsmän: Till samlingsvårdare omväljs på ett år Clary Eriksson och Ingegerd Ernehult. Helena Molarin omväljs på ett år som lotteriansvarig.

Till tillsyningsmän för Västra banken-monumentet. omväljs på ett år Anders Lindström och väljs på ett år Sören Samuelsson.

14. Val av ledamöter till valberedning: Birgitta Aggeborn, Inger Nord och Berit Rahm omväljs på ett år. Birgitta är sammankallande.

15. Fastställande av medlemsavgift för 2014: Mötet beslutar att avgiften ska vara oförändrad, d v s 75 kr per medlem och år/ 150 kr per familj.

16. Övriga frågor: Diskuteras behovet av att upprätta en underhållsplan för föreningens fastigheter. Siv Rosengren berättar att föreningen fått en gåva på 10 000 kr av Lions Club. Birgitta Sandell redogör för det arbete som utförts på hembygdsgården under vintern, bl a har ytterdörrarna på Västertorgsstugan renoverats.

17. Mötet avslutas.

Öregrund dag som ovan,

Monica Boström Thelin                            Jan-Olof Aggeborn

sekreterare                                                 ordförande

Berit Rahm                                                Anders Lindström

justerare                                                     justerare

Förening:

Öregrunds Hembygdsförening

Skapad av: Peter Högström (2021-03-15 18:28:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Peter Högström (2021-03-15 18:36:53) Kontakta föreningen