Protokoll / verksamhetsberättelser 2015


 

Protokoll från årsmöte med Öregrunds Hembygdsförening 2015-03-21.

1.  Mötets öppnande: Ordförande Torsten Molarin öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2.   Tyst minut: En tyst minut hålls för de under året avlidna medlemmarna.

3.   Val av mötesfunktionärer:

a. Till ordförande för mötet väljs Jan-Olof Aggeborn.
b. Till sekreterare väljs Monica Boström Thelin.
c. Ulrika Olsson och Barbro Pettersson väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.
4.   Godkännande av kallelse: Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.

5.  Godkännande av dagordning.

6.  Behandling av styrelsens årsredovisning:
a. Verksamhetsberättelsen, som tillsammans med kallelsen till årsmötet skickats till samtliga medlemmar, godkänns.
b. Resultat- av balansräkningen redovisas av Siv Rosengren och godkänns. Se bilaga.

7.  Revisorernas berättelse: Lena Johansson läser upp revisionsberättelsen, som godkänns. Se bilaga.

8.  Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

9.   Verksamhetsplan för 2015:
Torsten Molarin redogör för föreningens verksamhetsplan:
- reparation av staket och ankarstock, en del vitmålning på byggnaderna, ny mast och taktegel på en lada. Beräknad kostnad för  detta är cirka 35 000 kr. Verksamhetsplan och budget för 2015 kommer att bearbetas vidare vid styrelsens planeringsmöte 2015 03 28.

10. Val av styrelse och suppleanter:
a. Val av ordförande: Anders Lindström väljs till ny ordförande för ett år
b. Val av ledamöter i styrelsen: Vanja Jansson, Siv Rosengren och
Monica Boström Thelin omväljs på två år. Birgitta Sandell, Anita Hedman och Clary Eriksson kvarstår ett år.
c. Val av suppleanter i styrelsen: Omval av Margareta Edström på ett år samt nyval av Torsten Molarin och Lena Johansson på ett år.

11. Val av revisorer och suppleant: Omval av Helen Eriksson på ett år och nyval av Inger Nilsén på ett år som revisorer. Helen Eriksson är sammankallande. Till revisorsuppleant väljs Elisabet Sverdrup på ett år.

12. Val av samlingsvårdare: Omval av Clary Eriksson och Anders Lindström på ett år och nyval av Ann-Marie Axelsson på ett år.

13. Val av tillsyningsmän: Till tillsyningsmän för Västra banken-monumentet omväljs på ett år Anders Lindström och Sören Samuelsson.

14. Val av lotteriansvarig: Helena Molarin omväljs på ett år som lotteriansvarig.

15. Val av webbansvarig: Peter Högström omväljs på ett år som ansvarig för       föreningens hemsida.

16. Val av ledamöter till valberedning: Birgitta Aggeborn, Inger Nord och Berit Rahm omväljs på ett år. Birgitta Aggeborn är sammankallande.

17. Fastställande av medlemsavgift för 2016: Mötet beslutar att avgiften ska höjas till 100 kr per medlem och år/ 200 kr per familj.

18. Övriga frågor: Torsten avtackas, efter sina femton förtjänstfulla år som ordförande i föreningen, med en tavla med motivet ”Jössan och Vässarö grund.”

19. Mötets avslutande.Öregrund dag som ovan

Monica Boström Thelin                           Jan-Olof Aggeborn
sekreterare                                                 mötesordförande

Ulrika Olsson                                            Barbro Pettersson
justerare                                                    justerare

Förening:

Öregrunds Hembygdsförening

Skapad av: (2015-04-15 13:28:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Öregrunds Hembygdsförening (2019-03-11 19:58:07) Kontakta föreningen