Protokoll / verksamhetsberättelser 2021


 

Protokoll från årsmöte med Öregrunds hembygdsförening 2021 05 05.

1. Mötets öppnande: Ordförande Anders Lindström öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Tyst minut: En tyst minut hålls för de under året avlidna medlemmarna.

3. Val av mötesfunktionärer:

        a. Till ordförande för mötet väljs Anders Lindström.

        b. Till sekreterare väljs Monica Boström Thelin.

        c. Clary Eriksson och Håkan Edström väljs till protokolljusterare tillika

             rösträknare.

4. Godkännande av kallelse: Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.

5. Godkännande av dagordning.

6. Behandling av styrelsens årsredovisning:

       a. Verksamhetsberättelsen, som tillsammans med kallelsen till årsmötet

           har lagts ut på föreningens hemsida, läses och godkänns.

      b. Resultat- och balansräkningen redovisas och godkänns.

7. Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen läses upp och godkänns.

8. Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

9. Beslut om budget och verksamhet för 2021: P g a osäkerheten kring
     smittoläget under den pågående pandemien har det inte gått att upprätta en
     budget och verksamhetsplan för innevarande år. Stora delar av verksamheten
     kommer troligen att inställas. Beslutas dock att sommarvisningarna av
     hembygdsgården kommer att genomföras med speciella restriktioner.
     Styrelsen kommer att besluta om öppettiderna.

10. Val av styrelse och suppleanter:

       a. Val av ordförande: Anders Lindström omväljs för ett år som ordförande.

       b. Val av ledamöter i styrelsen: Vanja Jansson, Siv Rosengren och
           Monica Boström Thelin omväljs på två år. Birgitta Sandell,
           Anita Hedman och Clary Eriksson kvarstår ett år.

       c. Val av suppleanter i styrelsen: Omval av Margareta Edström,
           Lena Johansson och Torsten Molarin på ett år.

11. Val av revisorer och suppleant: Till revisorer omväljs på ett år Helen Eriksson
      och Inger Nilsén, som är sammankallande. Omval av Elisabet Sverdrup på ett
      år som revisorsuppleant.

12. Val av samlingsvårdare: Omval av Clary Eriksson, Ann-Marie Axelsson och
       Anders Lindström på ett år.

13. Val av tillsyningsmän för Västra Banken: Omval av Anders Lindström och Sören Samuelsson på ett år.

14. Val av lotteriansvarig: Helena Molarin omväljs på ett år.

15a Val av webbansvarig: Peter Högström omväljs på ett år som ansvarig för föreningens hemsida.

     b Val av Facebookansvarig: Yvonne Ahtaanluoma- Pettersson omväljs på ett år.

16. Val av ledamöter till valberedning: Omval av Maud Andersson och Göran Hedman på ett år.

17. Fastställande av medlemsavgift för 2022: Mötet beslutar att avgiften ska vara oförändrad,
       d v s 100 kr per medlem och år/ 200 kr per familj.

18. Övriga frågor:

      Föreningens arbetsträffar på onsdagar kl 10.00 fortsätter som tidigare.

19. Mötets avslutande.

Öregrund dag som ovan,

Monica Boström Thelin       Anders Lindström
sekreterare                           mötesordförande

Clary Eriksson                       Håkan Edström
justerare                               justerare

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Protokoll från uppskjutet årsmöte med Öregrunds hembygdsförening 2021 05 05, gällande verksamhetsåret 2019.

1. Mötets öppnande: Ordförande Anders Lindström öppnar mötet och hälsar alla välkomna till det,
    p.g.a coronapandemien, uppskjutna årsmötet.

2. Tyst minut: En tyst minut hålls för de under året avlidna medlemmarna.

3. Val av mötesfunktionärer:

        a. Till ordförande för mötet väljs Anders Lindström.

        b. Till sekreterare väljs Monica Boström Thelin.

       c. Clary Eriksson och Håkan Edström väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Godkännande av kallelse: Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning.

5. Godkännande av dagordning.

6. Behandling av styrelsens årsredovisning:

        a. Verksamhetsberättelsen, som tillsammans med kallelsen till årsmötet
            lagts ut på föreningens hemsida, läses och godkänns.

        b. Resultat- och balansräkningen redovisas och godkänns.

7. Revisorernas berättelse: Revisionsberättelsen läses upp och godkänns.

8. Ansvarsfrihet: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

9. Beslut om budget och verksamhet för 2020:
    Årets verksamhetsplan, med inplanerade aktiviteter, blev helt inställd detta år p g a pandemien.
    Föreningens budget för 2020 redovisas och godkänns.

10. Val av styrelse och suppleanter:

     a. Val av ordförande: Anders Lindström omväljs för ett år som ordförande.

     b. Val av ledamöter i styrelsen: Birgitta Sandell, Anita Hedman och Clary Eriksson omväljs på två år.
         Vanja Jansson, Siv Rosengren och Monica Boström Thelin kvarstår ett år.

    c. Val av suppleanter i styrelsen: Omval av Margareta Edström, Lena Johansson och Torsten Molarin på ett år.

11. Val av revisorer och suppleant: Till revisorer omväljs på ett år Helen Eriksson och Inger Nilsén,
      som är sammankallande. Omval av Elisabet Sverdrup på ett år som revisorsuppleant.

12. Val av samlingsvårdare: Omval av Clary Eriksson, Ann-Marie Axelsson och Anders Lindström på ett år.

13. Val av tillsyningsmän för Västra Banken: Omval av Anders Lindström och Sören Samuelsson på ett år.

14. Val av lotteriansvarig: Helena Molarin omväljs på ett år.

15. Val av webbansvarig samt Facebookansvarig: Peter Högström omväljs på ett år som ansvarig för
      föreningens hemsida. Yvonne Ahtaanluoma- Pettersson omväljs på ett år som ansvarig för föreningens Facebooksida.

16. Val av ledamöter till valberedning: Omval av Maud Andersson och Göran Hedman på ett år.

17. Fastställande av medlemsavgift för 2021: Mötet beslutar att avgiften ska vara oförändrad,
      d v s 100 kr per medlem och år/ 200 kr per familj.

18. Mötets avslutande.

Öregrund dag som ovan,

Monica Boström Thelin                              Anders Lindström
sekreterare                                                  mötesordförande

Clary Eriksson                                             Håkan Edström
justerare                                                      justerare

Förening:

Öregrunds Hembygdsförening

Skapad av: Peter Högström (2021-06-09 12:38:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Peter Högström (2021-06-09 12:55:42) Kontakta föreningen