Styrelsen kallar härmed till årsmöte lördagen den 15 april kl 14 i samlingssalen gamla kommunalhuset i Furudal. Kaffe/te och fika erbjuds under årsstämman. Årsmötet planeras avslutas kl 15.

I år uppmanar vi alla medlemmar att inkomma med förslag på hur ni ser att hembygdsföreningens verksamhet kan eller bör utvecklas. Motioner tas gärna emot innan lördagen den 18/3. Maila eller posta till föreningen via Mari Bergfeldt enligt nedan.

Ore Hembygdsförening
c/o Mari Bergfeldt
Dalbyn Kyrkvägen 10
79597 Furudal
Mail: [email protected]

Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse delas ut på mötet och innan dess finns de tillgängliga hos Mari Bergfeldt 070-344 09 20 eller Lars Brittus 070-273 32 70.

Medlemsavgift för 2023 är satt till samma som för 2022 dvs 150 kr för vuxna och 25 kr för barn och ungdom upp till och med 20 år. Avgiften kan betalas in till Ore Hembygdsförenings bankgiro 5758-8956 eller swisha till 123 137 88 50. Glöm inte att ange namn, adress och epostadress.

Varmt välkommen önskar Styrelsen

 

Dagordning
Styrelsen föreslår följande dagordning:
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Val av två protokolljusterare tillika två rösträknare
4. Fråga om årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. Godkännande av dagordningen
6. Fastställande av röstlängd
7. Föredragning av verksamhetsberättelse
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt andra
ersättningar för nästkommande verksamhetsår
14. Val av ordförande för ett år
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter för två år
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år
17. Val av valberedning varav en sammankallande
18. Val av ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte
19. Val av övriga funktionärer som styrelsen beslutat om
20. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
21. Fastställande av verksamhetsplan för det framförliggande året
22. Fastställande av medlemsavgifter till föreningen
23. Stämmans avslutande

 

Kallelse föreningsstämma 2023 My 2_1678354832.481.pdf


Förening:

Ore Hembygdsförening

Skapad av: Dixie Ericson (2023-03-09 10:59:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Dixie Ericson (2023-03-14 09:09:28) Kontakta föreningen