Om oss

Ore Hembygdsförening är en ideell förening, med drygt 300 medlemmar, i Ore socken som utgör norra delen av Rättviks kommun. Huvudorten Furudal ligger 37 km norr om Rättvik. Föreningen bildades den 16 juli 1927.

Konstnären Gustaf Ankarcrona besökte i mitten av 1920-talet Gammelstan i Norrboda. Han ansåg att den säregna och ålderdomliga gårdsmiljön, som timmerbyggnaderna på Finngården och Nissnissgården utgör, var något ytterst unikt som måste bevaras åt eftervärlden. Timmerbyggnader har under sekler byggts upp på plats med de äldsta daterade från sekelskiftet 1500/1600. Ankarcronas kontakter med några ledande  personer i Ore blev orsaken till att Ore hembygdsförening bildades. Vid en auktion ropades några av de gamla timmerhusen i Gammelstan in av tre personer på uppdrag av en interimsstyrelse för Ore hembygdsförening, som formellt grundades den 16 juli 1927.

Efterhand förvärvade hembygdsföreningen genom köp och arv samtliga byggnader inom Gammelstan och har därmed bevarat ett omistligt kulturarv till efterkommande generationer. Gammelstan är unik i sitt slag i hela Sverige och har år 1966 förklarats som byggnadsminnesmärke av Riksantikvarieämbetet. Genom arv efter en av ättlingarna från Finngården har Ore Hembygdsförening fått tillgång till mark och byggnader på en tomt mittemot Gammelstan väster om landsvägen. En arbetsgrupp inom förening har utarbetat ett förslag till att bygga förrådsutrymmen, dräktkammare och andra visningslokaler på denna tomt.

Hembygdsföreningens ändamål och verksamhet

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda, främja och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att dessa blir en naturlig grund för en god livskvalitet för Oreborna.

Hembygdsföreningen ska i detta syfte arbeta för:

  • att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  • att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.
  • att värna om och bevara kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändringar. att värna om och föra vidare till efterkommande generationer vårt eget språk, Oremålet.

Arbetet inom hembygdsföreningen och hembygdsrörelsen inbegriper allas hembygder. Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma utgör en samlingspunkt för det gemensamma arbetet.

För att förverkliga dessa ändamål skall Hembygdsföreningen:

  • vårda hembygdens fornlämningar, kulturminnesmärken och naturreservat, varvid särskilt Gammelstan och Vindförbergs udde bör uppmärksammas.
  • främja hembygdsforskning.
  • anordna föreläsningar och hembygdsfester.
  • inhämta och ge råd och upplysningar beträffande hembygdsvård.
  • upprätta och underhålla kulturhistoriska samlingar inom hembygden.
  • anordna seminarier om och upprätta ordbok över Oremålet.