Kyrkskolan i Vånga

Skolan i Vånga by byggdes 1846. Plats för skolhuset hade uttagits redan vid enskiftet 1823. Skolhuset fick en längd av 25 alnar och en bredd av 12 alnar. Kostnaden blev 1.239 Riksd. Rgld. Förutom lärosal fanns en lärarbostad med två kammrar, "av vilka en varje söndag eller predikodag skulle upplåtas till prästkammare, att begagnas för mindre ämbetsförrättningar eller nödiga samtal i ämbetsväg med församlingens ledamöter".
Till lärare valdes 1847 Bengt Svensson från Ivetofta. Hans kontanta lön var 53 Riksd. 16 sk Banco. Dessutom fick han 8 tunnor spannmål, vilka värderades till samma belopp som den kontanta lönen, samt foderlega till en ko, värderat till 10 Riksd. Banco.
Bengt Svensson tjänstgjorde som lärare fram till sin död 1873. Det året valdes så Per Persson Holmer från Vånga till lärare, vilken tjänst han innehade till 1896. Så följde en tid med ganska täta lärarbyten: Nils Wereen, Nils Anton Rundholtz, Ola Jönsson Lundborg, Viva Charlotta Fredrika Nyman, Tensa Aurora Hansson, Johan Algot Jansson-Stjärna, Elsa Svensson, Thorsten Ågren. År 1925 blev Anders Bengtsson-Banmark ordinarie lärare.
I början av 1900-talet uppfördes en ny större skola i Vånga by. Sedan den s.k. Nya skolan byggts i Vånga 1930 blev Kyrkskolan "mellanskola".
Som lärare i "Mellanskolan" tjänstgjorde Anna Olsson 1931-1968, då skolan lades ned.

Uppgifterna ovan är hämtade ur ”Skolor i Oppmanna och Vånga socknar” av Anna Greta Nilsson, som var införd i hembygdsföreningens årsskrift 1992.

Byggnaden är numera riven.


Förening:

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Skapad av: Oppmanna-Vånga Hembygdsförening (2016-11-06 01:58:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-06 02:00:43) Kontakta föreningen