Vision 2030

Stämman beslutade 27 maj i Uddevalla att anta förslaget som visionsgruppen tagit fram. ”En levande hembygd öppen för alla”.

Under processen som ledde fram till förslaget har visionsgruppen tagit emot synpunkter och tankar från medlemmar, hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund. Därefter formulerades ett förslag som skickades ut på flera remissrundor. Arbetsgruppen sammanställde remissvaren och justerade och komprimerade förslaget, eftersom en visioner bör vara kort och kärnfull.

Visionsgruppen vill tacka alla som kommit med synpunkter! Utan alla värdefulla samtal hade det inte varit möjligt att få fram det förslag som gruppen nu lämnar till stämman.

Förslaget riksstämman antog lyder så här i sin helhet:

En levande hembygd öppen för alla

 • vi ska värna kulturarvet över tid
 • vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
 • vi ska verka i lands- och stadsbygd
 • vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Nu gäller det att vi bär med oss visionen i allt vi gör. Vi kan påminna varandra men också berätta för omvärlden om visionen och vad den innebär i praktiken.

Processens olika delar

 • 1 maj: Sista datum för inlämning av visionssvar.
 • 20 september: Presentationen av visionssvaren med den första utvärderingen till SHF:s styrelse.
 • 25 oktober: Ett förslag på formulerad vision skickas med brev till hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund och publiceras på den här sidan, dvs: www.hembygd.se/vision2030.
 • 19-20 november: Visionsförslaget diskuteras på höstmötet.
 • 15 december: Sista datum för svar från regionala hembygdsförbund.
 • 31 januari 2017: Sista datum för svar från hembygdsföreningar.
 • 27 maj 2017: Visionen presenteras och beslut tas, vid stämman.

Kontakta visionsgruppen
Har du frågor om visionen? Ta kontakt på [email protected]. Vanliga brev går också bra.
Läs mer om visionsgruppen

Läs mer:
Läs brevet som utgjorde startskottet för visionsarbetet
Läs ett urval av de svar som kom in efter det förra brevet
Inspiration i visionsarbetet
Hembygdsrörelsen i siffror