Vision 2030

Visionsgruppen har nu formulerat förslag på vision 2030. Den ska nu få sin slutliga formulering, godkännas av Sveriges hembygdsförbunds styrelse och sedan presenteras för stämman i Uddevalla i maj 2017.

Under arbetet har man efterlyst synpunkter och tankar från medlemmar, hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund under våren 2016. Därefter formulerades förslag som skickades ut på remiss med slutdatum i 31 januari 2017. Arbetsgruppen sammanställde remissvaren, för att Sveriges hembygdsförbunds styrelse kunde ta ställning till vad som framkommit i landet.

Förslagen komprimerades eftersom en visioner bör vara kort och kärnfull. Inom kriminalvärden har man exempelvis visionen ”Bättre ute”, i Kronobergs län ”Ett gott liv i ett kreativt län” och i Östra Göinge ”15 000 stolta göingar”.

Vårt komprimerade förslag löd:

En Levande (kreativ) (hem)bygd – För Alla – Varje dag
•    vi ska värna kulturarvet över tid
•    vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
•    vi ska verka i lands- och stadsbygd
•    vi vill och ska spela en aktiv roll i samhällsutvecklingen
•    vi ska verka för ett hållbart samhälle
•    vi ska erbjuda våra kompetenser till andra samhällsaktörer

Som framgår av parenteser ovan är fortfarande inte allt klart. Ska vi ha med något årtal? Ska det vara levande – motsatsen är ju död? Ska man använda hembygd eller bara bygd? Punkterna inunder är förtydliganden av visionsraden. Hur som helst är vi är på väg mot en vision för svensk hembygdsrörelse där både förvaltande och utvecklande föreningar får plats. Och det är också viktigt att komma ihåg att det inte bara är den slutliga visionen som är viktig. Processen fram till visionen är också viktig.

Visionsgruppen vill tacka alla som kommit med synpunkter! Det har varit intressant att tala med så många personer i rörelsen. Utan dessa värdefulla samtal hade det inte varit möjligt att få fram det förslag som vi nu lämnar till stämman.

Tidsplan för visionsarbetet:
Observera att tidsplanen har reviderats.

  • 1 maj: Sista datum för inlämning av visionssvar.
  • 20 september: Presentationen av visionssvaren med den första utvärderingen till SHF:s styrelse.
  • 25 oktober: Ett förslag på formulerad vision skickas med brev till hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund och publiceras på den här sidan, dvs: www.hembygd.se/vision2030.
  • 19-20 november: Visionsförslaget diskuteras på höstmötet.
  • 15 december: Sista datum för svar från regionala hembygdsförbund.
  • 31 januari 2017: Sista datum för svar från hembygdsföreningar.
  • 27 maj 2017: Visionen presenteras och beslut tas, vid stämman.

Kontakta visionsgruppen
Vad tycker du om hembygdsrörelsens framtid? Skicka in dina och föreningens reflektioner och synpunkter på e-postadress [email protected]. Vanliga brev går också bra. Kom också gärna med förslag på sådant som är viktigt för visionsarbetet och som vi kan informera om på den här sidan.
Läs mer om visionsgruppen

Läs mer:
Läs brevet som utgjorde startskottet för visionsarbetet
Läs ett urval av de svar som kom in efter det förra brevet
Inspiration i visionsarbetet
Hembygdsrörelsen i siffror