Om SHF

Ut och röja? 10 tips inför fixardagen

Vår och sommar är tid för upprustning, renovering och fixardagar. Hembygdsförsäkringen listar riskerna och tipsar om vad försäkringen gäller för. Vad gäller t ex vid ideellt arbete kontra betalt? Hur många meter från byggnaden bör valborgsmässoelden vara placerad? Och vad gäller vid arbete med motorsåg?

1. Strukturera arbetet
Börja med att besikta hembygdsgården och göra en underhållsplan för vad som är mest akut att åtgärda, vad som kräver noggrannare undersökningar osv. Ta gärna hjälp av boken Kolla våra hembygdsgårdar som beställs från försäkringskansliet. Utför gärna en Egenkontroll av elanläggningen enligt checklistan med samma namn. Att besikta krypgrund och vind är inte alltid helt lätt men kanske ändå enklast på sommarhalvåret.

2. Ideellt eller betalt arbete?
Arbetar ni ideellt eller med ersättning? Det är en viktig skillnad! Ideella krafter är olycksfallsförsäkrade under, samt till och från, ideella uppdrag. Ges ersättning måste en tilläggsförsäkring för anställda tecknas. Denna kan tecknas för anställda som arbetar max 16 timmar per vecka. För anställda som arbetar 17 timmar eller mer per vecka är föreningen skyldig att ha en mer omfattande försäkring än den Hembygdsförsäkringen kan erbjuda.

3. Höga stegar, våta stenar och vassa verktyg
I fjol anmäldes både brutna armar, flera fall av avsågade fingrar och halkolyckor (även sommartid) – så var rädda om er. Arbete två och två, bra skor och övrig utrustning är att rekommendera.

4. Vårstädning
Kom även ihåg att vårstäda och se över underhållet på maskiner och teknisk utrustning. Damm, smuts och bristande ventilation förkortar ofta livslängden. Om utrustningen har några år på nacken kan ibland avskrivningar och självrisken ”äta upp” ersättningen från försäkringen, så det bästa är att förebygga och sköta underhållet.

5. Renoveringsarbeten
Renoveringsarbeten utgör en ökad brandrisk. Det kan handla om golvslipning, där slipning på spikar har gett gnistor som sedan antänt byggdammet, oljetrasor som självantänder och liknande. Känn till riskerna och agera riskmedvetet. Vid nybyggnation och markarbeten bör en byggprojektförsäkring tecknas.

6. Elda säkert
Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, exempelvis ris, kvistar och grenar. Placera brasan minst 25 meter från byggnaden och brännbar vegetation. Vid större eldar som valborgsmässoeldar och påskeldar bör ett avstånd av 75 meter hållas. Se till att ha släckredskap tillgängliga och kontrollera att all glöd är släckt innan ni lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.

7. Heta arbeten
Heta arbeten är sådana brandfarliga arbeten som utförs med någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, så som svetsning, skärning och lödning med el eller gas. Ska heta arbeten utföras ska föreningen kontrollera att certifikat och kontrollista finns hos hantverkaren för att utföra dessa. Utfärdat certifikat är giltigt i 5 år.

8. Förbandslåda, brandsläckare och brandfilt
Se över så att förbandslådan är välfylld och att fungerande brandsläckare och brandfilt finns på särskilt angivna platser.

9. Motorsåg
Sedan 2015 finns det i arbetsmiljölagen krav på dokumenterade godkända teoretiska och praktiska prov som visar att en person har tillräckliga kunskaper för arbete med motorsåg. Att inneha ett motorsågskörkort är ett exempel på hur kravet kan uppfyllas. En ideell förening har samma ansvar för arbetsmiljön som en ”vanlig” arbetsgivare gentemot anställda. Och om personen inte är anställd utan arbetar ideellt under ett gemensamt arbetstillfälle så att andra skulle kunna skadas om någon saknar kompetens, så ska också arbetsmiljölagen följas. Ta reda på mer på: sakerskog.se

10. Anlagd brand
Anlagd brand är en av de vanligaste brandorsakerna och risken ökar markant om det finns brännbart material utanför byggnaden. Städa upp efter er, sätt lås på containrar och sopkärl, och placera dem minst sex meter från ytterväggen.