Hembygdsrörelsen i siffror

Sveriges Hembygdsförbund samlar regelbundet in statistik om hembygdsrörelsen. Syftet är att få ett underlag för att förstå rörelsen bättre och genom jämförelser se skillnader regionalt och över tid. Underlaget kan också användas för att visa upp hembygdsrörelsens arbete för omvärlden, både lokalt, regionalt och på riksnivå.

Verksamheten för 2017
Den 1 december skickades enkäten för verksamheten 2017 ut till landets hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund. Nytt är att insamlingen sker i samarbete mellan de regionala hembygdsförbunden och riksförbundet. Det märks genom att vissa regionala hembygdsförbund har egna frågor  i enkäten. Det märks också genom att enkäten kommer tidigare, eftersom flera regionala förbund har behov av att få statistiken i början av året.

Enkätens delar:
1. Antal evenemang/aktiviteter, besökare och ideellt arbetade timmar
2. Föreningens arbete för och med barn och unga, med anledning av Sveriges Hembygdsförbunds satsning på det området.
3. Några regionala förbund har egna frågor till sina föreningar

Skriv ut enkäten
Svaren ska skickas via det mail som föreningen fått. Vi tar inte emot svar via vanlig post. Men du kan skriva ut frågorna som ett underlag för att diskutera era svar med andra. För sedan över svaren hit och skicka in den digitala enkäten.

Ladda ner de allmänna enkätfrågorna här (pdf)

Dalarna (pdf)
Gästrikland-Hälsingland (pdf)
Jämtland-Härjedalen (pdf)
Jönköpings län (pdf)
Kalmar län (pdf)
Stockholms län (pdf)
Västerbottens län (pdf)
Örebro län (pdf)
Östergötland (pdf)

Sista dag för svar är 20 januari 2018.

Har du frågor, skicka ett mail till [email protected].

Resultat för verksamheten 2016
Förutom frågor om föreningarnas arrangemang, besökare och arbetad tid under 2016 ställdes frågade om hembygdsföreningarnas museiverksamhet. Det visade sig att av de 732 föreningar som svarade angav 497 (69%) att de hade museiverksamhet under 2016.

Tyngdpunkten för den tidsperiod som museet skildrar:
67 %: 1850-1920
28 %: 1920-2000
5 % av föreningarna svarade Vet ej.

Tyngdpunkten för museums inriktning:
62 %: Kulturhistoria
20 %: Agrarhistoria
8 %: Industrihistoria
9 %: Annan inriktning
1 % av föreningarna svarade Vet ej.

Regional statistik
I dokumentet nedan kan du läsa mer om enkäten och se siffrorna uppdelade på de regionala hembygdsförbunden. Det är viktigt att visa upp det arbete som görs på regional nivå även om det ibland är svårt att dra slutsatser om regionens alla föreningar om bara ett fåtal har besvarat enkäten. Genom att redovisa antalet svar kan siffrorna ändå ge en fingervisning om hur det ser ut i regionen.

Läs mer om resultatet från årets enkät (pdf).

 

Sammanställning över hembygdsföreningarnas verksamhet och tillgångar:

Antal föreningar
2016: 2050

Antal medlemmar:
2016: 450 000

Antal regionala hembygdsförbund
2016: 26

Antal evenemang öppna för allmänheten
2016: 27 200
2015: 28 100
2014: 27 600
2013: 22 000

Antal besökare*
2016: 4,4 miljoner
2015: 4,5 miljoner
2014: 5,5 miljoner
2013: 5 miljoner
(* Insamlingen har sett lite olika ut mellan åren vilket kan vara del av förklaringen bakom skillnaderna.)

Antal ideellt arbetade timmar
2016: 3,9 miljoner
2015: 3,6 miljoner
2014: 4,1 miljoner
2013: 3,8 miljoner

Museiverksamhet
(Verksamhet 2016)
69% hade museiverksamhet under 2016
62% hade inriktning mot kulturhistoria, 20% agrarhistoria och 8% industrihistoria
67% hade tyngdpunkt på 1850-1920 och 28% på 1920-2000
Ca 16 % av föreningarna svarar upp mot följande museikriterier*:
* 1) Kontinuerlig verksamhet, utan ett planerat slutdatum. 2) Möjlighet för allmänheten att besöka museet. 3) Regelbundna öppettider under hela eller delar av kalenderåret för allmänheten. 4) Visningar på museet, där utställningarna/samlingarna beskrivs. 5) Skyltar eller annan informationstext som förmedlar information om samlingarna/utställningar. 6) Fysiska samlingar. 7) Plan för bevarande av samlingarna.

Skolsamverkan och samlingar
(Verksamhet 2015)
65% har haft kontakt med en skola under de senaste fem åren (2015)
54% har samling av skolföremål (32 föreningar har svarat vet ej)
46% har haft samarbete med skolan de senaste fem åren

Aktiviteter för invandrare
(Verksamhet 2014)
16% har (under 2014) erbjudit aktiviteter riktade mot invandrare
39% planerar att arbeta med aktiviteter som berör integration i framtiden

Verksamhet (2013)
27 % har givit ut minst en bok under året
60 % har bedrivit lokalhistorisk dokumentation och/eller forskning
22% använder sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube eller annat.
50% anordnar föredrag, berättaraftnar m.m (Minst en/år)
42% anordnar vandringar (Minst en/år)
40 % anordnar utflykter (Minst en/år)
40 % anordnar midsommarfiranden (Minst en/år)
36% anordnar tillfälliga utställningar (Minst en/år)
34% anordnar marknader (Minst en/år)
31% anordnar musik- eller dansarrangemang (Minst ett/år)
27% anordnar valborgsmässofirande (Minst en/år)
27% anordnar nationaldagsfirande (Minst en/år)
28% anordnar hembygdsfester (Minst en/år)
22% anordnar hembygdens dag (Minst en/år)
12% anordnar hemvändardagar (Minst en/år)
8% anordnar teater och bygdespel (Minst en/år)
25% har besvarat remisser

Tillgångar (2013)
85% har byggnader
92% har arkiv
80% har föremålssamling
90% har foton

Antal medlemmar i föreningarna (2016)
1473 föreningar har mellan 0 och 250 medlemmar
449 föreningar har mellan 250 och 500
104 föreningar har mellan 500 och 750
30 föreningar har mellan 750 och 1000
3 föreningar har mellan 1250 och 1500
0 föreningar har mellan 1250 och 1500
1 föreningar har mellan mer än 1500 medlemmar

Hembygdsföreningar har olika inriktningar
I den insamlade statistiken kan vi se att de 15% av föreningarna som inte har byggnader har en lite annan inriktning på sin verksamhet än övriga. Föreningar utan byggnader har färre föremålssamlingar (39% jämfört med 80% för alla föreningar) och anordnar betydligt färre midsommarfiranden (18% jämfört med 40% för alla föreningar) . Gruppen är däremot något mer inriktade på att besvarar remisser (32% jämfört med 25% för alla föreningar).

Läs mer om SHF:s arbete med statistik