Stadgar


Stadgar för Ölmstad Hembygdsförening

Reviderade stadgar för Ölmstad(s) Hembygdsförening (grundad 25/10 1940) beslutade vid årsmöten den 20 februari 2002 och 21 februari 2003, gällande från och med den 21 februari 2003.

 

§1 Ölmstad Hembygdsförenings ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.

Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom

att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk  och kulturell synpunkt värdefulla traditioner;

att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen sam vid samhälls- och miljöplanering;

att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och gången tid;

att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling;

att organisera torpvandringar, studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.

§2 Föreningen har sitt säte i Ölmstad, med Hembygdsgård och museum i Klockaregården samt Lantbruksmuseum i gamla kyrkstallarna, och skall vara ansluten till Jönköpings läns hembygdsförbund.

§3 Berättigad till medlemskap är varje man och kvinna som är villig att stödja föreningens syfte sam erlägger stadgad årsavgift.

§4 Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av sju ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Samtliga väljes för en tid av två år.

§5 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer.

§6 Föreningens verksamhet utövas, förutom genom styrelsen, genom föreningsmöten, varav ett årsmöte. Föreningsmöten hålles efter beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen Årsmötet hålles senast den 1 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sker genom annonsering i lokaltidning senast en vecka före mötet.

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

1) Val av ordförande och sekreterare för mötet;
2) Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst;
3) Val av två protokollsjusterare;
4) Verksamhets- och kassaberättelse för sistförflutna kalenderåret;
5) Revisionsberättelse för samma tid;
6) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
7) Fastställande av medlemsavgift;
8) Val av vartannat år tre och vartannat år fyra ledamöter i styrelsen samt av en styrelsesuppleant, vilken i likhet med styrelseledamöterna väljes för en tid av två år;
9) Val av ordförande för kommande verksamhetsår;
10) Val av två revisorer jämte en revisorssuppleant;
11) Val av ombud till Jönköpings läns hembygdsförbunds årsmöte;
12) Val av ledamöter och suppleanter i av årsmötet tillsatta kommittéer eller motsvarande;
13) Val av tre ledamöter i valberedning.

I övrigt företages till avgörande på årsmöte ärende, som väckts av styrelsen eller enskild föreningsmedlem. Varje förslag må behandlas av styrelsen, innan föreningen fattar beslut.

§7 beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till Jönköpings läns hembygdsförbund, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

§8 Förslag till ändring av dessa stadgar skall behandlas av två på varandra följande möten, varav ett årsmöte.

 

 

Förening:

Ölmstad Hembygdsförening

Ändrad av: Ölmstad Hembygdsförening (2018-10-17 19:23:43) Kontakta föreningen
Skapad av: Ölmstad Hembygdsförening (2018-10-16 17:57:57) Kontakta föreningen