Stadgar


Stadgar för Ölmstad Hembygdsförening

Reviderade stadgar för Ölmstad Hembygdsförening (grundad 25/10 1940) antagna av årsmötet mars 2022

Hembygdsrörelsens vision

En levande hembygd öppen för alla. Det är hembygdsrörelsens vision och den ledstjärna som
vi strävar mot. Den uttrycker vad vi vill uppnå på längre sikt, men sätter också ord på viktiga
värden i vardagen. Vi vill att människors hembygder ska leva och tror därför att kunskap om
platsen, delaktighet och gemenskap är helt avgörande. Ingen ska lämnas utanför, utan alla är
välkomna. Det är vår vision.

§ 1 Ölmstad Hembygdsförening
Ölmstad hembygdsförening, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell förening som
är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen organiserar människor med intressen som
sammanfaller med vad som anges i §2 och §3 i dessa stadgar. Föreningen är medlem i Sveriges
hembygdsförbund och Jönköpings läns hembygdsförbund. Föreningen har sitt säte i Ölmstad
med Hembygdsgården Klockaregården samt hembygdsmuseet i kyrkstallarna.

§ 2 Hembygdsrörelsens grundsyn
Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna,
nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den
är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och
rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är
drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

§ 3 Hembygdsföreningens ändamål
Föreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir
en naturlig grund för ett gott liv.
Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för:

  • Att kunskapen om, och känslan för, hembygdens natur- och kulturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  • Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
  • Att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.
  • Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

§ 4 Hembygdsföreningens organisation
4:1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är
intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.
4:2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen.
Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.
4:3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa årsmöte.

§ 5 Medlemsmöten
Som ett inslag i föreningens verksamhet kan möten ordnas som behandlar angelägna frågor
och som kan vara vägledande för styrelsens avgörande.

§ 6 Medlemskap
6:1 Person som delar de angivna värderingarna i § 2 och vill bli medlem registreras utan
särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att
vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.
6:2 Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller
på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.
6:3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§ 7 Avgifter
Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

§ 8 Lokalt samarbete
Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar
vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

§ 9 Ordinarie årsmöte
9:1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast 1 mars på tid och plats som styrelsen beslutar.
9:2 Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger
förslag- och yttranderätt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan
om ansvarsfrihet för styrelsen.
9:3 Stödjande medlem har yttranderätt men ej rösträtt.
9:4 Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
9:5 Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast fyra veckor före mötet.
9:6 Medlem, som så begär, ska senast två veckor före årsmötet få tillgång till
årsmöteshandlingarna.
9:7 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
2. Val av årsmötesfunktionärer
   a. Mötesordförande
   b. Mötessekreterare
   c. Två protokolljusterare
   d. Fastställande av röstlängd
   e. Två rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Årsredovisning
   a. Verksamhetsberättelse
   b. Revisorernas berättelse
   c. Fastställande av resultat- och balansräkning
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
6. Val av funktionärer
   a. Ordförande för nästkommande verksamhetsår
   b. Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
   c. Eventuella ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren
   d. Två revisorer för nästkommande verksamhetsår, samt ersättare
   e. Valberedning om tre personer, varav en sammankallande
7. Verksamhetsplan för nästkommande år inklusive arbetsgrupper
8. Val av sammankallande i arbetsgrupperna för nästkommande verksamhetsår
9. Eventuella val av deltagare i arbetsgrupper och specifika uppdrag i föreningen
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
11. Fastställande av avgifter till föreningen
12. Övriga frågor

9:8 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion
ska vara föreningens styrelse tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig
över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motivet för
ställningstagandet.
9:9 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid
lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten
omröstning.

§10 Extra årsmöte
10:1 Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget
eller när föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.
10:2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst fyra veckor före mötets hållande.
10:3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som
tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.
10:4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§11 Hembygdsföreningens styrelse
11:1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.
11:2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf
och årsmötets beslut.
11.3 Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan
Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av
betydelse för föreningens verksamhet.
11:4 Föreningens styrelse har sitt säte i Ölmstad.
11:5 Föreningens styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter (ordföranden och sex övriga
ledamöter). Samtliga väljs av föreningens årsmöte. (Udda antal ledamöter eftersträvas.)
Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på
två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.
11:6 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och
kassör.
11:7 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte
kan inte väljas om.
11:8 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan,
dock minst fyra gånger per verksamhetsår.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i
beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.
11:9 Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två personer, dels i förening eller enskilt.
11:10 Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i
radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig.
Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§12 Räkenskaper och revision
12:1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.
12:2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte
två revisorer och en ersättare.
12:3 Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om
föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.
12:4 Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två
veckor före årsmöte till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av
ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§13 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste
fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§14 Upplösning
14:1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt
sådant förslag och att detta förlag vid två på varandra följande årsmöte, varav det ena ska vara
ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade
närvarande godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat
protokoll från det första årsmötet föreligger.
14:2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den
instans årsmötet beslutar om.
Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära
ursprungsorten som möjligt.

Ölmstad 2022 03 23
Ordförande Lena Claésson
Vice ordförande Anders Råsberg

Förening:

Ölmstad Hembygdsförening

Skapad av: Barbro Jarl (2018-10-16 17:57:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Elaine Millegård (2022-03-30 21:19:42) Kontakta föreningen