Våra stadgar


STADGAR FÖR GEMLA HEMBYGDSFÖRENING

Stadgarna är antagna vid föreningens bildande den 31 augusti 1937.
Reviderade och antagna vid årsmöte den 1 april 1969.
Reviderade och antagna vid årsmöte den 13mars 2012.
Reviderade och antagna vid årsmöte den 14 mars 2018 samt vid extra årsmöte den 16 maj 2018

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet.
Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den
blir en naturlig grund för ett gott liv.

§ 1 Hembygdsföreningen ska i detta syfte arbeta för :

 • att väcka intresse för gångna släktens kultur och miljö, samt dokumentera sådant som kan visa kommande släkten hur man i denna bygd har känt och tänkt, talat och levat,
 • att underhålla hembygdsgården Harekullen 1:7 med tillhörande byggnader,
 • att verka för bevarandet av socknens gamla skola Falkabacken samt
 • att bevaka och lämna förslag i frågor med anknytning till bygdens kultur-och naturarv.

§ 2 Medlem av föreningen är var och en som erlägger av årsmötet fastställd avgift.

§ 3 Medlem äger rösträtt vid allmän sammankomst. Omröstning och val sker öppet om inte annat yrkas. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex övriga ledamöter samt suppleanter. Styrelsen utses av årsmötet och har sitt säte inom Öja socken.
Tre styrelseledamöter väljs varje år för en tid av två år. Styrelsesuppleanter utses för en tid av ett år och inträder vid förfall i styrelsen i den ordning de är valda.
Ordförande för ett år väljs vid årsmötet. Inom sig utser styrelsen vice ordförande, kassör, sekreterare och vice sekreterare. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal vid omröstning inom styrelsen gäller den mening som biträds av sammanträdets ordförande.

 

§ 5 Ordinarie årsmöte hålls under mars månad på dag som bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmöte ska ske minst fjorton dagar före mötesdagen.
Räkenskaperna ska vara avslutade och överlämnade till revisorerna senast tre veckor före årsmötesdagen. Räkenskapsåret omfattar kalenderår.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som på kallelse infunnit sig till mötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av två justeringspersoner.
 3. Fastställande av mötets behörighet.
 4. Föredragning av styrelsens årsberättelse.
 5. Föredragning av revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Beslut om arvoden för funktionärer.
 8. Val av ordförande.
 9. Val av tre ordinarie styrelseledamöter.
 10. Val av styrelsesuppleanter.
 11. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
 12. Val av valberedning.
 13. Val av övriga funktionärer.
 14. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.
 15. Övriga frågor.

 

§ 6  Förslag om stadgeändring eller om föreningens upplösning får väckas endast vid årsmöte men ej slutgiltigt avgöras förrän vid ett nytt sammanträde, som i tid ligger minst en månad efter årsmötet. För giltighet härom erfordras att minst 2/3 av de vid sammanträdet närvarande godkänner förslaget.

§ 7 I händelse av förslag om föreningens upplösning ska styrelsen i samråd med representanter  för

Kronobergs Läns Hembygdsförbund noggrant utreda alla möjligheter till rekonstruktion av verksamheten. Först därefter framläggs slutgiltigt förslag vid extra sammanträde enligt § 6 ovan, varvid också fattas beslut om vad som ska hända med föreningens tillgångar, samlingar och övrig egendom.

Editerad av: Ola Aronsson (2018-10-27 09:37:19)