Årsmötesprotokoll


Årsmöte 2013
Protokoll fört vid Nysätra hembygdsförenings årsmöte
Datum : 2013-03-17
Plats : Tingshuset
Närvarande : 23 st.
Årsmötet inleddes med de ”vanliga” årsmötesförhandlingarna. Sedan blev det diabildsvisning, fotoutställning, lotteri och servering.
§ 1. Allan Larsson, ordförande, förklarade mötet öppnat.
§ 2. Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 3. Till årsmötesfunktionärer valdes : a)Ordf. Göte Åkerström b) sekr. Lennart
Ekman c) justerare & rösträknare Jörgen Jörgensen och Ingvar Andersson.
§ 4. Dagordningen fastställdes.
§ 5. Den ekonomiska redogörelsen (se bil.) kommenterades av kassören.
§ 6. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes (se bil.)
§ 7. Bokslutet redovisades (se bil.)
§ 8. Resultat och balansräkningen fastställdes.
§ 8 b). Revisionsberättelsen upplästes.
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
§ 10. Beslutades att eventuell reseersättning skulle följa den statliga i fråga om
belopp.
§11. Till ordförande för verksamhetsåret (2013) valdes Lars Wallgren.
§ 12. Till styrelseledamöter på två år valdes Ingvar Andersson & Lennart
Tjernberg (Annie Uvell, Nils Moberg & Lennart Ekman har ett år kvar).
§ 13. Till ersättare på två år valdes Jan-Erik Bergner & Dag Westerberg
( Egil Bäcklund och Bo Lundqvist har ett år kvar).
§ 14. Till revisorer valdes Lars Pettersson & Sigurd Lindberg.
§ 15. Till ersättare för revisorerna valdes Hans-Olof Lundberg.
§ 16. Beslöts att styrelsen får utse ombud till Hembygdsförbundets årsmöte.
§ 17. Till valberedning valdes Einar Juthberg (sammank.) & Göte Åkerström.
§ 18. Inga inkommande motioner fanns.
§ 19 Medlemsavgiften för 2014 fastställdes till 100 kr för enskild och 150 kr
för familj.
§ 20. Budget för 2013 fastställdes (se bil ).
§ 21. Övrigt. Gösta Öhlund som varit med allsedan föreningen bildades och
som fortsätter som dokumentarist tackades för sin insats med en ”be-
märkelsenål”. Det fick även Allan Larsson som också gjort många insatser
för Hembygdsföreningen och bl.a. suttit som ordförande ett antal år men
valt att lämna den posten i år. Einar Juthberg utnämnde Allan till ”arkiv-
råd” i tacktalet och hoppades på fortsatt engagemang i föreningens
verksamhet och aktiviteter.
§ 22. Mötet avslutades.

Vid protokollet :__________________ Justeras :_____________________
Lennart Ekman
___________________________

______________________________

årsmöte 2014

Protokoll fört vid Nysätra hembygdsförenings årsmöte
Datum : 2014-03-23
Plats : Tingshuset
Närvarande : 29 st.
I inledningen av årsmötet hölls en tyst minut för under senaste året avlidna
medlemmar. Ulf Nilsson berättade om sin forskning kring fornlämningar,
rösen och bosättningar i Nysätrabygden intervjuad av Gösta Öhlund som även
hade en frågetävling och visade fotografier.
§ 1. Lars Wallgren, ordförande, förklarade mötet öppnat.
§ 2. Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 3. Till årsmötesfunktionärer valdes: a) Ordf. Mats Nilsson b) sekr. Lennart
Ekman c) justerare & rösträknare Bojan Jonsson och Nils Moberg
§ 4. Dagordningen fastställdes.
§ 5. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes (se bil.)
§ 6. Bokslutet redovisades (se bil.)
§ 7. Resultat och balansräkningen fastställdes (se bil.)
§ 8. Revisionsberättelsen upplästes.
§ 8.b) Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
§ 9. Beslutades enligt styrelsens förslag: ”Ersättning enligt den statliga normen
(för närvarande 18:50kr/mil) för resor utanför kommungränsen och en fast
summa på 1 000kr årligen till föreningens ordförande för omkostnader i
angelägenheter rörande hembygdsföreningen
§ 10. Till ordförande för verksamhetsåret 2014 valdes Lars Wallgren.
§ 11. Till styrelseledamöter på två år valdes Lennart Ekman & Nils Moberg
(Ingvar Andersson & Lennart Tjernberg har ett år kvar) och till styrelse-
ledamot på ett år valdes Dag Westerberg.
§ 12. Till ersättare på två år valdes Egil Bäcklund & Bo Lundkvist och Birgitta
Strid på ett år. (Jan-Erik Bergners har ett år kvar).
§ 13. Till revisorer valdes Lars Pettersson & Sigurd Lindberg samt till ersättare
Hans-Olof Lundberg.
§ 14. Till ombud på Hembygdsförbundets årsmöte (i Skellefteå) valdes Dag
Westerberg, Nils Moberg och Ingvar Andersson. Styrelsen fick i uppdrag
att utse ersättare om någon av dessa valda skulle få förhinder att åka.
§ 15. Till valberedning valdes Einar Juthberg (sammank.) & Göte Åkerström.
§ 16. Inkommande motioner. Inga sådana fanns i år.
§ 17. Medlemsavgifter för 2015 fastställdes till 120 för enskild och 175 för
familj (Detta innebär en höjning på 20 respektive 25 kr).
§ 18. Verksamhetsplan fastställdes (se bil.).
§ 19. Övrigt. Dag Westerberg påtalade att det vore önskvärt att till större del än
idag kunna använda ett e-postregister över medlemmar i föreningen.
Gösta Öhlund ”annonserade” efter någon som skulle kunna medverka i
en teateruppsättning som planeras.
§ 20. Mötet avslutades.

Vid protokollet :_________________ Justeras :__________________________
Lennart Ekman
__________________________

______________________________

Årsmöte 2015

Protokoll fört vid Nysätra hembygdsförenings årsmöte
Datum : 2015-03-22
Plats : Tingshuset
Närvarande : 27 st.
Årsmötet inleddes med förhandlingarna. Sedan visades en film som Gösta Öhlund hade gjort; en film om händelser i Nysätrabygden. Gösta hade också en
frågetävling och en liten fotoutställning. Ett lotteri med många vinster samt fika
hanns också med.
§ 1. Lars Wallgren, ordförande, förklarade mötet öppnat.
§ 2. Till årsmötesfunktionärer valdes : a) Ordf. Mats Nilsson b) sekr. Lennart
Ekman c) Justerare & rösträknare Ingegerd Hansson & Bojan Jonsson.
§ 3. Dagordningen fastställdes.
§ 4. Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 5. Verksamhetsberättelsen godkändes (se bilaga)
§ 6. Den ekonomiska redovisningen och bokslut presenterades (se bilagor).
§.7. Revisionsberättelsen upplästes.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
§ 9. Arvoden och dyl. Beslutades som förra året ”Ersättning enligt den statliga
normen (för närvarande 18:50kr/mil) för resor utanför kommungränsen
och en fast summa på 1 000 kr årligen till föreningens ordförande för om-
kostnader i angelägenheter rörande hembygdsföreningen.
§ 10. a) Till ordförande för 2015 var ingen beredd att ställa upp så om det inte
löser sig under året tycks det bli vakant liksom det var år 1999. Dag
Westerberg tog dock på sig att kalla till ett första styrelsemöte.
b) Till styrelseledamöter på två år valdes Ingvar Andersson, Lennart
Tjernberg, Lars Wallgren och Dag Westerberg. (Nils Moberg och Lennart
Ekman har ett år kvar).
c) Till ersättare på två år valdes Jan-Erik Bergner och Erland Stenlund. (Egil
Bäcklund och Bo Lundkvist har ett år kvar).
d) Till revisorer valdes Sigurd Lindberg och Lars Petterson och till ersättare
Hans-Olof Lundberg.
e) Styrelsen fick i uppdrag att välja ombud till Hembygdsförbundets års-
möte vid senare tillfälle.
f) Till valberedning valdes Einar Juthberg (sammank.) & Göte Åkerström.
§ 11. Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till 120 för enskild och 175 för
familj (det innebär att avgiften blir samma som för år 2015).
§ 12 Övrigt. En uppmaning kom fram att de som har tillgång till internet bör
utnyttja hembygdsföreningens hemsida för att ta del av information;
( även kanske komma med förslag av sådant som kan vara med på hem-
sidan).
Så påmindes också om möjligheten att besöka föreningens arkivlokal, där
bland annat en studiecirkel pågår och det finns en hel del intressant att ta
del av.
En fundering om korandet av ”Årets Ånäsetbo” kom också fram. För-
hoppning om att detta skulle återupptas samt möjlighet för alla att delta
i detta personval. Detta är något som Samhällsrådet stått för, så hem-
bygdsföreningen kan själv inte besluta i frågan men Ingvar Andersson
kommer att framföra önskan till Samhällsrådet.

Vid protokollet :____________________ Justeras :_______________________
Lennart Ekman
_______________________

____________________________

Årsmöte 2016

Protokoll fört vid Nysätra hembygdsförenings årsmöte 2016
Datum : 2016-03-20
Plats : Tingshuset
Närvarande : 28 st.
Årsmötet inleddes med en tyst minut för avlidna medlemmar, däribland Gösta
Öhlund mångårig dokumentarist i föreningen. Efter förhandlingarna var klara
visades också en film som han producerat.
§ 1. Mötet förklarades öppnat.
§ 2. Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 3. Till årsmötesfunktionärer valdes: a) Ordf. Mats Nilsson b) Sekr. Lennart
Ekman c) Justerare & rösträknare Bojan Jonsson & Ingegerd Hansson.
§ 4. Dagordningen fastställdes,
§ 5. Årsredovisning: 1) Verksamhetsberättelsen godkändes (se bil.) 2) Den eko-
nomiska redovisningen med bokslut, resultat och balansräkning presen-
terades (se bil.) 3) Revisionsberättelsen upplästes. 4) Ansvarsfrihet för styr-
elsen beviljades.
§ 6. Arvoden och dyl. Beslutet blev: Ersättning utgår(enligt den statliga normen,
för närvarande 18:50kr/mil) för resor utanför kommungränsen och en fast
summa på 1000kr årligen till övriga kostnader i angelägenheter rörande
hembygdsföreningen. Beslut om fördelning av denna summa tas av
styrelsen.
§ 7. Val: 1. Till ordförande för 2016 valdes Nils Moberg. 2. Till ordinarie styrelse-
ledamöter på två år valdes: Lars Wallgren, Dag Westerberg, Nils Moberg &
Lennart Ekman (Ingvar Andersson & Lennart Tjernberg har ett år kvar).
3. Till ersättare på två år valdes: Bian Westerberg & Bo Lundkvist samt på
ett år Marianne Dahlqvist ( Erland Stenlund har ett år kvar). 4. Till revisorer
valdes: Lars Pettersson & Sigurd Lindberg och till ersättare Egil Bäcklund.
5. Val av ombud till länsförbundets årsmöte i Örträsk 28/5 uppdrogs åt styr-
elsen att göra vid senare tillfälle.
6. Till valberedning valdes Einar Juthberg (sammank.) & Göte Åkerström.
§ 8. Behandling av inkomna motioner. Inga sådana fanns.
§ 9. Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 120kr för enskild och 175kr för
familj (alltså oförändrat).
§ 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för framliggande räken-
skapsår. Fastslogs att det ligger på styrelsens ansvar att åstadkomma
budget och verksamhetsplan.
§ 11. Övrigt. En del information gavs. 1) Det hade kommit in en summa på
2 455kr i samband med minnesstunden efter Gösta Öhlund. 2) I år
firar Sveriges Hembygdsförbund 100 årsjubileum detta kommer bl.a.
uppmärksammas i en samling på Nordanåområdet i Skellefteå 21/4.
( För mera upplysning om programmet för denna samling hänvisas till
länsförbundets hemsida). 3) Framkom ett förslag om att vid lämpligt
tillfälle ordna med en utställning med konst och foton producerad
av Gösta Öhlund samt även spela upp teaterpjäser/dramatiseringar
som han skapat. 4) Det kan finnas medel att söka till materialkostnader
för investeringar uppe på hembygdsområdet (t.ex. reparationer av
byggnader m.m.). Dock ges inget bidrag till det praktiska arbetet därför
finns det ett stort behov av ideella arbetsinsatser. ALLA hälsades välkomna
att hjälpa till och att sprida detta ”budskap” vidare till andra.
§ 12. Årsmötesförhandlingarna avslutades.

Vid protokollet :_________________ Justeras:__________________________

__________________________

___________________________

Årsmöte 2017
Datum : 2017-03-19
Plats : Tingshuset
Närvarande : 22 st.
Vid årsmötet avtackades Ingvar Andersson som under många år suttit med i
styrelsen, men nu valt att avgå. Nils Moberg som suttit som ordförande under år 2016 hade också valt att avgå också han avtackades med en blomma för sin insats.
§ 1. Mötet förklarades öppnat.
§ 2. Kallelsen till årsmötet godkändes.
§ 3. Till årsmötesfunktionärer valdes: a) Ordf. Mats Nilsson b) Sekr. Lennart
Ekman c) Justerare & rösträknare Bojan Jonsson och Ingvar Andersson.
§ 4. Dagordningen fastställdes.
§ 5. Årsredovisning: a) Verksamhetsberättelsen godkändes (se bil.) b) Den eko-
nomiska redovisningen med resultat och balansräkning redovisades och
godkändes (se bil.) c) Revisionsberättelsen upplästes d) Ansvarsfrihet för
styrelsen beviljades.
§ 6. Beslut om arvoden och dyl. blev som tidigare alltså ersättning utgår enligt
den statliga normen (= 18:50kr/mil) för resor utanför kommungränsen och
en fast summa på 1000kr årligen till övriga kostnader i angelägenheter rör-
ande hembygdsföreningen. Beslut om fördelningen av denna summa tas av
styrelsen.
§ 7. Personval: 1) Till ordförande för 2017 valdes Tomas Ponga 2)Till ordinarie
styrelseledamöter på två år valdes Lennart Tjernberg & Erik Ahnqvist (ett
år kvar har Lars Wallgren, Dag Westerberg & Lennart Ekman) 3) Till ersätt-
are på två år valdes Marianne Dahlqvist & Erland Stenlund (ett år kvar har
Bian Westerberg & Bo Lundkvist). 4) Till revisorer valdes Sigurd Lindberg &
Lars Pettersson och till ersättare Egil Bäcklund. 5) Val av ombud till läns-
förbundets årsmöte. (Beslutades att styrelsen skulle göra detta val vid
senare tillfälle). 6) Till valberedning valdes Einar Juthberg (sammank.)
och Göte Åkerström.
§ 8. Behandling av inkomna motioner. Inga sådana fanns.
§ 9. Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till 120 kr för enskild och 175 kr för
familj (alltså oförändrat).
§ 10. Fastställande av budget för framligganderäkenskapsår. Budget presen-
terades och godkändes (se bil.) Någon verksamhetsplan för 2017
presenterades inte vid årsmötet. Något för styrelsen att arbeta med
under året.
§ 11. Övrigt. En fråga ställdes om hur det kommer att bli på Galgbackens
hembygdsområde då det gäller nya hårdare krav på elskilda avlopps-
brunnar. En fråga som det förmodligen blir orsak att återkomma till då
det i dagsläget inte är klart hur det kommer att bli.
§ 12. Mötet avslutades.

Vid protokollet :____________________ Justeras:________________________

_______________________

Förening:

Nysätra Hembygdsförening

Skapad av: (2015-02-02 09:07:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Nysätra Hembygdsförening (2019-06-18 17:12:55) Kontakta föreningen