Kulturarv 2019


 

Image

Projektet har vi till fullo nu avverkat och mycket att läsa om finns i tidningen
Hembygd i norr som kommit ut under 2018 och 2019 (märkta med Kulturarv 2019).
Många föreningar hade sommaraktiviteter och redaktören gjorde besök på plats.

Slutredovisning Kulturarv 2019.pdf


 

Image

 

Purnuvaaras bildspel

Image

Purnuvaara hembygdsförening har gjort ett bildspel
över byns kulturarv. Bildövergångarna blev inte automatiska
men klicka på bilden så rullar den dock fram en och en.

Purnuvaaras kulturarv.pdf
 

 

Kulturarv 2019 - Kulturárbi 2019 - Kultuvrraárbbe 2019 - Kulttuuriperine/Kylttyyriperine 2019 - Kulttuuriperintö 2019

 

 

Kulturplan för Norrbotten 2018-2021
 

"2019 Temaår Kulturarv Ett kulturarvsår har utlysts i Europa 2018. Tanken med året är att belysa vad EU kan göra för att främja bevarande, digitalisering, infrastruktur, forskning och kompetensutveckling på området. Med detta som avstamp vill Norrbotten utnämna 2019 till ett regionalt temaår för kulturarv. Året ska bidra till att främja kulturarvets roll som en av hörnstenarna i den kulturella mångfalden och den interkulturella dialogen. Året ska också medverka till att kulturarvet blir mer tillgängligt i syfte att främja social sammanhållning och inkludering"

 

Riksantikvarieämbetets definition (RAÄ)
 

Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan – till exempel spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper osv. Oavsett om det skrivs i obestämd eller bestämd form – kulturarv eller kulturarvet – innefattar det en mångfald av kulturarv. Ibland kan begreppet preciseras för att belysa särskilda delar av samhällsutvecklingen, till exempel det biologiska kulturarvet, det industriella kulturarvet eller modernismens kulturarv.

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.

•Sedan 2011 ansvarar Institutet för språk och folkminnen för arbetet med Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Konventionen finns till för att trygga det som inte fysiskt går att ta på, som till exempel speciella kunskaper och traditioner som fortfarande överförs mellan människor. Exempel matkultur: traditionell kunskap kring småskalig matkultur, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer, landskap.

Förening:

Norrbottens Hembygdsförbund

Skapad av: Rolf Johansson (2018-10-24 15:34:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Rolf Johansson (2020-12-12 15:22:08) Kontakta föreningen