Föreningens stadgar

Stadgar för Norrbärke Hembygdsförening

Gäller fr o m 2007-01-01

§ 1 Namn, verksamhet och karaktär

Föreningens namn är Norrbärke Hembygdsförening, föreningen är medlem i Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund och har rätt att deltaga i Sveriges Hembygdsförbunds årliga riksstämma.

Föreningens geografiska verksamhetsområde är Norrbärke församling inom Smedjebackens kommun.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår av § 2 Ändamål.

§ 2 Ändamål

Norrbärke Hembygdsförenings ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Föreningen skall i detta syfte verka för. Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur fördjupas och förs vidare till kommande generationer. Att kultur och naturhistoriska minnen tas till vara och görs tillgängliga för alla. Att för bygden kännetecknande kulturföremål från äldre tider, som kommit ur bruk bevaras och vårdas. Att värna om kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändringar.

§ 3 Verksamhet

Föreningen skall, för förverkligande av ändamålet, i första hand vårda och utveckla Norrbärke Hembygdsgård och i samband därmed, i den mån tillgångarna det tillåter, främja hembygdsforskning, medverka till hembygdsföreläsningar, anordna hembygdsfester, utgiva tryck, lämna råd och anvisningar, upprätta och underhålla kulturhistoriska samlingar för bygden, tillvarata och skydda äldre byggnader och så vitt möjligt ge dessa en inredning samt genom visningar ge kommande generationer en bild av gången tid.

§ 4 Organisation

4.1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar.

4.2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte. Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

4.3 Styrelsen fastställer organisationsplan och arbetsordningar för underliggande verksamheter.

§ 5 Medlemsmöte

5.1 Medlemsmöte kan ordnas för att behandla aktuella ärenden, i vilka styrelsen söker föreningens råd för sina beslut.

5.2 Vid sådant möte kan beslut fattas, under förutsättning att de ärenden som diskuteras har angivits i kallelsen för mötet.

5.3 Kallelse till mötet skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.

§6 Medlemskap

6.1 Person som delar de under ärendeparagrafen, §2, angivna värderingar och vill bli medlem i föreningen skall registreras efter det att avgiften betalts. Föreningens styrelse kan vägra medlemskap i de fall personen inte delar föreningens grundsyn.

6.2 Fysisk eller juridisk person, som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem. Eventuella förmåner för stödjande medlem beslutas av styrelsen.

6.3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§7 Avgifter

7.1 Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.

7.2 Den som blir medlem i föreningen efter den 30 september erlägger ej avgift för inträdesåret.

§8 Lokalt samarbete

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak. Beslut om in eller utträde i sådana sammanslutningar fattas av styrelsen, som också beslutar om föreningens representation.

§9 Ordinarie årsmöte

9.1 Föreningens årsmöte skall hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

9.2 Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Rösträtt: Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags och yttranderätt samt rösträtt. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. Undantag: Stödjande medlem äger ej rösträtt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.3 Kallelse till årsmöte skall kungöras senast fyra veckor före årsmötet. Kungörelsen kan ske genom annonsering i lokaltidning eller genom skriftlig kallelse till medlemmarna. Medlem som ej bor på orten skall kallas skriftligen.

9.4 Medlem som så begär skall senast en vecka före årsmötet få årsmöteshandlingarna sig tillsända.

9.5 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av av varje medlem. Motion skall vara föreningens styrelse tillhanda senast två veckor före årsmötet.

9.6 Obligatoriska ärenden. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas: a) Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande. b) Val av följande årsmötesfunktionärer: * Mötesordförande * Mötessekreterare * Två protokolljusterare * Två rösträknare c) Fastställande av dagordning d) Årsredovisning: * Föredragning av verksamhetsberättelse * Fastställande av resultat och balansräkning * Föredragning av revisorernas berättelse. * Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. e) Val av: * Föreningsordförande för en tid av ett år. * Övriga styrelseledamöter för en tid av två år, ledamöterna skall väljas på sådant sätt att halva antalet ledamöter väljs varje år. * Tre ersättare för styrelseledamöterna för en tid av ett år. * Två revisorer för en tid av ett år. * Två ersättare för dessa för en tid av ett år. * Valberedning om tre ledamöter, varav en sammankallande. * Ombud till det regionala hembygdsförbundets årsmöte. f) Behandling av inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa. g) Fastställande av avgifter till föreningen. h) Fastställande av verksamhetsplan och budget för minst det framförliggande verksamhetsåret. i) Övriga frågor. Ärenden som ej återfinnes i styrelsens förslag till dagordning får diskuteras på årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana ärenden.

9.7 Beslutsordning. Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval skall denna ske genom sluten omröstning.

§10 Extra årsmöte

10.1 Extra årsmöte skall hållas då föreningens styrelse eller revisorer finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

10.2 Kallelse till extra årsmöte skall ske minst 30 dagar före mötets hållande.

10.3 Extra årsmöte kan endast behandla och besluta i ärenden som upptagits i den dagordning som tillställes medlemmarna i samband med kallelsen.

10.4 Vid extra årsmöte gäller i övrigt vad som stadgas för ordinarie möte.

§11 Föreningens styrelse

11.1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

11.2 Säte. Styrelsen har sitt säte i Norrbärke Hembygdsgård i Smedjebacken.

11.3 Åliggande. Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf § 2 och årsmötets beslut.

Härutöver åligger det styrelsen att. * Fastställa arbetsordning/delegationsordning avseende styrelsen, kommittéer och arbetsgrupper samt för vaktmästaren. * Svara för att bokföringen och medelsförbrukningen är ordnade på betryggande sätt och iakttaga de regler som kan gälla influtna medel. * Till riks och länsförbunden lämna de uppgifter förbunden begär.

11.4 Styrelsen skall förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget för minst framförliggande verksamhetsår. Styrelsen skall också till årsmötet framlägga övriga sådana förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

11.5 Sammanfattning. Styrelsen skall bestå av ordförande och åtta ledamöter samt tre ersättare. Samtliga väljs av föreningens årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett år, för ledamöterna två år. De senare skall väljas på sådant sätt att halva antalet väljs varje år. Mandattiden för ersättarna är ett år. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera ytterligare personer för särskilda uppdrag. Sådana personer har endast yttrande och förslagsrätt vid styrelsesammanträdena.

11.6 Styrelsen skall inom sig bland de ordinarie ledamöterna utse vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan därutöver utse funktionärer för andra uppdrag inom styrelsen, kommittéer eller arbetsgrupper.

11.7 Styrelsen beslutar om ersättarnas deltagande i sammanträdena.

11.8 Styrelsen beslutar om inrättande av kommittéer och arbetsgrupper och utfärdar arbetsordningar för dessa enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning.

11.9 Person, anställd av föreningen, får inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i styrelsen ej heller ledamot i föreningens valberedning.

11.10 Den eller de ledamöter av föreningens styrelse, som förvägrats ansvarsfrihet av föreningens årsmöte, kan inte omväljas.

11.11 Sammanträden. Styrelsen sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, därutöver skall sammanträden hållas om minst hälften av ledamöterna så begär. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

11.12 Firmateckning. Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av två personer var för sig eller i förening, utsedda och beslutat av styrelsen. Av föreningen anställd personal får inte ensam teckna firman. Teckning av föreningens konton och övriga bankärenden sker på sådant sätt som regleras i attestordning fastställd av styrelsen.

11.13 Publicering. För av föreningen tryckt eller digitalt publicerat material och/eller sändningar i radio eller TV, som faller under tryckfrihetsordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Ansvarig utgivare utses av styrelsen.

§ 12 Räkenskaper och revision

12.1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

12.2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet två revisorer och två ersättare till dessa.

12.3 Styrelsen skall senast den 10 februari till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ställning samt övriga för revisorerna erforderliga handlingar.

12.4 Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 1 mars till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§ 13 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av angivna röster.

§ 14 Upplösning

14.1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse har framlagt sådant förslag och att detta förslag godkännes av två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet skall minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän ett justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

14.2 Är föreningens upplösning beslutad skall en särskild styrelse tillsättas, med uppdrag att avveckla föreningens tillgångar på sådant sätt att föreningens ursprungliga syfte befrämjas.

14.3 Sveriges Hembygdsförbund och Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund har inget ansvar för eventuella skulder som inte täcks av föreningens egna tillgångar.