Norra Vi kyrkby

Norra Vi kyrkby är en av Norra Vis fyra "tätorter" och ligger vid sjön Sommens sydligaste del.Kyrkbyn intar en särställning eftersom det med största sannolikhet är härifrån området så att säga koloniserades under en avlägsen forntid. Hövdingarna byggde sitt fäste här och gudarna tillbads förmodligen på en helig plats, där kyrkan står idag. Den ursprungliga bolbyn fick utlöpare längs med Sommens kustlinjer. Hövdingarna-adelsmännen ritade in sina revir säkerligen på de mest bördiga områdena. Asatron ersattes med kristendomen. På gården Wi byggdes den första kyrkan, troligen ett enkelt gårdskapell, som efterhand avlöstes av ytterligare två kyrkbyggen. Samtliga med en till visshet gränsande sannolikhet på samma plats. Till kyrkan, som i princip låg på Wis gårdsplan, sökte sig alla inom ett praktiskt näraliggande geografiskt område. Det var detta område, som kom att avgränsas och bilda Norra Vi socken.
I början av 1800-talet fanns kring kyrkan gården Ribbingshov (Wi), Prästgården och sockenstugan. Under 1800-talet tillkom fattighuset Vidala (nuvarande Lövingsborg), skolbyggnad (nuvarande församlingshemmet) som utöver skolsalar inrymde lärarbostäder och kommunalrum, samt slöjdbyggnad.
Under de första femtio åren på 1900-talet uppfördes: Prästgårdens arrendatorbostad 1923, Somberga 1939, Vågdala 1940, Vassvik 1942, Vallvik 1947 och Vitorp 1947.
På 1950-talet uppfördes villorna närmast kyrkan och kring 1980 fortsatte utbyggnaden i Prästgårdsallen. Enstaka hus kom även till bakom Lövingsborg.
1967 upphörde skolan och barnen skjutsades till Österbymo. Samma år blev det nya ålderdomshemmet i Österbymo färdigt och ålderdomshemmet Vidala/Lövingsborg avvecklades och de gamla fick flytta till tätorten. Folkskolan blev församlingshem och inredd till tre lägenheter.
Vidala såldes och omändrades till pensionat och döpte till Lövingsborg och drevs som sådant i 18 år, därefter byggdes det om till tre lägenheter.
Den gamla båthamnen vid Vassviken har byggts ut kraftigt och drivs idag av en mycket livaktig båtklubb.
Ydre kommun har köpt upp marken kring Prästgårdsudden och iordningställt en allmän badplats samt en mindre campingplats.
Det finns år 2014 32 bostadshus i kyrkbyn. 9 av dessa bebos av fritidsboende. 42 personer är fast boende och antalet fritidsboende är ca 24.

 

https://youtu.be/uiTB6bKtyt0


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 13:15:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-16 13:34:48) Kontakta föreningen