Tullerums by.

Tullerum är en gammal gårdsby, som vid laga skiftet blev något utspridd. Den omfattade:
Tullerums Västergård
Tullerums Östergård
Tullerums Södergård
Tullerums Gladhem
Ortnamnsforskaren doktor Robert Norrby bedömer att gårdsbyn Tullerum fick sitt namn någon gång före år 900. Han drar den slutsatsen utifrån ändelsen -rum. I sin forskning har han funnit att -rum är en av de tidigaste gårdsändelserna och han har genom jämförelser kunnat tidsbestämma tillkomsten. Rum har oftast bedömts synonymt med -ryd dvs röjställe. Detta är nog inte helt riktigt, enligt Norrby. -Rum är mer troligt en, vid bebyggelsetillfället, öppen tidigare röjd och odlad plats. Första delen i namnet Tullerum kommer, fortfarande enligt Norrby, troligen från "Tulla", som är benämningen på en bäck som snor, slingrar och virvlar sig fram. Namnet skall således hänsyfta till gården på den röjda marken vid den slingrande bäcken.

Karin Byström har i sitt arbete över Ydre Härad från 1971, ”Förteckning över gårdar i Ydre härad under medeltiden fram till 1600”, funnit Tullerum omnämnd 1397. Byns öden under medeltiden är inte kända. Först 1655 finns en notering i tingshandlingarna från Sund om en Henning i Tullerum, som vittnat i en rågångstvist mellan gårdarna i Hult och Fallerås. Händelsen har nedtecknats av Ydres häradstecknare Fredric Leonard Rääf i den ej publicerade skriften "Hemman och utjordar i Ydre nr 10”. Folke Åkerman har i sin bok "Ydre härads gårdar" gjort en sammanställning av delar av Rääfs nedteckningar.

Det framgår, att vid denna tidpunkt, dvs mitten av 1600-talet, fanns två gårdar: Tullerum Västergård och Tullerum Östergård. Torpet Puttemålen, som då skrevs Bottemåla, samt torpet Tvättmyra fanns också och tillhörde Tullerumsgårdarna. Båda har dock haft särskilda rågångar. Tvister angående dessa har förevarit under åren.

År 1720 gjordes en kartering av Tullerums marker för gränsbestämning. På denna kan man se odlingsytor och utmarker till de två gårdarna. Rid/gångvägar finns också utmärkta. Något torp utöver Tvättmyra finns inte markerat vid denna tid.

Laga skiftet fastställdes 1861.

Under 1900-talet har området kring den ursprungliga gårdsbebyggelsen förändrad karaktär. Under första halvseklet byggdes permanentbostäder och på 1970-talet anlades två frititidsområden med idag ca 50 fritidshus. De ursprungliga permanentbostäderna har i flera fall blivit plats för fritidsboende. Hamnområdena har blivit ombyggda till platser för fritidsbåtar.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 13:15:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2018-07-20 14:57:27) Kontakta föreningen