Sjöhult

Sjöhult är en gårdsby med tre hemman, som har varit självförsörjande enheter. Idag är inget hemman bärkraftigt jordbruk. Sjöhult ligger vid den gamla ridvägen från Norra Vi, längs med Sommen, ut mot Asby udde. Gårdsbyn gränsar i öster till Sommen, i norr till Hults Södergård, i söder ursprungligen till en utmark till Hults Norrgård och i väster till Fallerås. Namnet hänsyftar, enligt Robert Norrby, på byn vid den lilla skogsdungen vid sjön. Han fann gårdsnamnet nedskrivet första gången 1558 och då var skrivningen ”Sjöhult”. Gårdsbyns framväxt skedde troligen under 900-1200-talet. Det var troligen under den tiden, som en mer stadigvarande jordbruksverksamhet etablerades i dessa trakter. Rääf har funnit byn Sjöhult omnämnd första gången i tingshandlingar år 1621. Då såldes 1/4 del i gården inom släkten för 9 daler.

1646 var Sjöhult ett skattehemman . Kronan sålde skatterätten detta år till översten och kommendanten i Leipzig, Otto Schulman, till ”frälserätt av vissa och ovissa frälseräntor”. Sjöhult blev ett skattefrälsehemman . Änkefriherrinnan Beata Schulman sålde 1686 rättigheterna till Axel von Schaar på Ribbingshof. Vid hans död 1702 övergick Sjöhult till hans son Johan von Schaar, som dog 1723. Johans dotter och arvinge Margareta von Schaar var i sitt första gifte gift med ryttmästaren och baronen Johan Leijonhielm. Han dog 1747. Hon gifte då om sig med Fredrik Ulrik Ridderborg, som dog 1782. Margareta dog 1792.

Vid 1735 års jordrannsakan upptecknas Sjöhult enligt följande:
"En frälsegård om ½ mantal i rote 58 med två åbor ägs av baron Leijonhielm. Tämlig skog till husbehov men inget timmer. Fiske i Sommen. Ingen kvarn men soldattorp för rote 58."

Under 1600- och 1700-talet alternerade ägare av Sjöhult efter många gånger svåra arvsskiften. Släkten Cassel var en av brukarna och ägarna. Vid storskiftet 1806 skrevs Sjöhult som ½ mantal skattefrälsehemman, ägt till 1 tolftedel vardera av Anders Nilsson, Samuel Danielsson och Carl Johansson, samt till ¼ del av Anders Larsson. Arealen var 136 tunnland och 12 kappland. På hela gården försörjdes 18 kor och 2 par hästar.

Angående hemmansdelarna se under respektives sentida historia.

Lars Gustavsson på Wistedska gården lät 1976 stycka av två tomter 1:8 och 1:9 om vardera 1002 och 859 kvadratmeter. De är bebyggda och bebodda permanent.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 11:30:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-22 10:53:56) Kontakta föreningen