Kornbod från 1700-talet

Kornbod från 1700-talet

Redan 1758 hade på Vallen byggts ett sockenmagasin där bönderna skulle kunna lämna säd för att i händelse av nöd kunna utnyttja de sparade förråden, enligt Hülphers.
Den här kornboden byggdes i samband med ”Gamla prästgårdens” uppförande år 1749 men kan under årens gång, bl.a. av kyrkoherde Oldberg, genomgått genom-gripande underhållsåtgärder. Han genomförde också en fullständig upprustning av kyrkoherdeboställets lantbruksbyggnader, stallar och den gamla skvaltkvarnen som var belägen vid Prästbäcken, för vilken han fick landshövdingens tillstånd att mala mjöl till husbehov. Det var nämligen strängt reglerat på den tiden eftersom det bokfördes hur mycket som odlades och vad som beskattades.
I kornboden finns anteckningar på bodens väggar och takbalkar, från 1768 och fram till kyrkoherde Rådes tid. Här har Valltorparna med streck antecknat kvantiteter (tunna, spann e.d.) av spannmål som levererats till kornboden.
Kornboden är i två plan inredd med avbalkningar där spannmålen förvarades. På nedre planet har vi idag allehanda föremål från 1700-talet och framåt, som kan tänkas varit brukliga i bondehemmen här vid kusten.
Längs väggarna finns gamla dörrar uppställda. Dörrarna är från Gamla prästgårdens byggnader och har tagits tillvara vid renoveringarna av byggdaderna. Dörrarna visar i detalj byggtekniken av dörrbladen samt utförande och design av bl.a. gångjärn och beslag.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter