Verksamhetsberättelse

Näshulta Bygdeblad är en betydelsefull länk mellan föreningslivet
och sockenborna. Publikationen ges ut sex gånger om året under
ledning av Hagen Ord & Bild. Den kommunikationsmöjlighet som
Bygdebladet är utnyttjas mycket flitigt och används i betydande ut-
sträckning för information. Hembygdsföreningen betraktar Bygdebladet
som sitt officiella organ och betalar särskilt för bladet och distributionen
till medlemmar utanför socknen.

http://www.hagenordobild.se/lasbb.shtml

I övrigt hänvisas till till Näshultabygden 2015.
Näshulta i maj 2015

 

Styrelsen