Verksamhetsberättelse


Näshulta Bygdeblad är en betydelsefull länk mellan föreningslivet
och sockenborna. Publikationen ges ut sex gånger om året under
ledning av Hagen Ord & Bild. Den kommunikationsmöjlighet som
Bygdebladet är utnyttjas mycket flitigt och används i betydande ut-
sträckning för information. Hembygdsföreningen betraktar Bygdebladet
som sitt officiella organ och betalar särskilt för bladet och distributionen
till medlemmar utanför socknen.

http://www.hagenordobild.se/lasbb.shtml

I övrigt hänvisas till årsskriften " Näshultabygden" för respektive år.

Styrelsen

Editerad av: Magnus Larsson (2018-12-12 13:09:02)