Trollehallar


Trollehallar är en spännande isälvsravin med den enda större talusbildning i kommunen (talusbildningar är rasbranter med nedrasade kantiga block i olika storlekar). Här finns också de s.k. "Snapphanestallarna", som man mycket väl kan tänka sig var tillhåll för snapphanar under krigen mellan Danmark och Sverige. Man kommer in i ravinen på en stig från bron över Trollbäcken. I bäcken kan man få se strömstare och forsärla. Lav- och mossfloran i ravinen är rik, med flera rödlistade mossarter. Bäcken har en rik bottenfauna.

Källa; Johan Brinck, Ängelholm

Editerad av: Kjell Rubenson (2018-12-07 08:31:15)