Ortsnamn Munka-Ljungby A-J


Aggarp:

Byanamnet får tolkas som Agges torp. Torp har i detta sammanhang betydelsen gård. Namntypen antyder, att gården kan ha anlagts under vikingatiden eller några årtionden dessförinnan. Det ursprungliga Aggarp är en gård, belägen omedelbart väster om gränsen mot Össjö, söder om vägen Ängelholm-Klippan. Gården ägdes av (år 2000) av Mats Nilsson, som bedriver omfattande odling av blommor. Genom laga skifte 1842 fick Aggarp ett stort utmarksområde om 1/8 mantal norr om Hunseröd. Området hade tidigare räknats som utmark till Hunseröd. Detta område såldes efter hand i ett antal smärre lotter. Försäljningen gav upphov till en bybildning, och då man i dag nämner Aggarp, tänker de flesta på det gamla utmarksområdet. Vid skiftet, erhöll Aggarp också 1/16 mantal vid vägen Axtorp-Höja. Däremot minskades huvudgårdens hemmantal. Ursprungligen hade Aggarp utgjort 1/2 mantal. Genom förmedling på 1700-talet nedsattes hemmanstalet till 1/4 mantal. Vid skiftet togs jord från gården, som sattes till 1/16 mantal.

Lägenheter: Fiskaretorp anlades 1851 men revs redan 1858. Det var bostad för en fiskare på Skillinge.Hjalmar Johanssons Lägenheten köptes 1917. Hjalmar Johansson var toffelmakare och trafikbilägare Nyhult 1859. Torpet friköptes med tillägg av jord 1886 och blev gården 1:21.Ransjö 1848. Genom hemmansklyvningar 1858 och 1875 blev torpet gården 1:18.Skoghuset.1802. Blev genom hemmans klyvningar 1858 och 1887 gården 1:20, Skoghagahuset 1814. Blev genom hemmansklyvningar 1858 och 1871 gården 1:17.

Axberga:

Sentida benämning på gården Nya Axtorp nr 1-2.

Axtorp:

Förleden är ett personnamn, t.ex Axels torp,Acke eller Åke. Beträffande efterleden – se Aggarp! Axtorps by ändrades åtskilligt vid laga skifte 1842. Flertalet gårdar förlades till markerna söder om byn, som delvis var uppodlade. Där tillkom bebyggelsen Nya Axtorp(Se dito!). Gårdarna norr och väster om vägen mot Hunseröd gjordes till torp under Skillinge, medan de övriga gårdarna fick nya hemmansnummer.

Lägenheter: Missionshuset (Ursprungligen godtemplarhus, numera privatbostad, Skälder-hus station, Lundblads (Antells) affär, Adolf Nilssons (Stures) affär, Börjes café, Axtorps skola, Lärarbostaden, Ekebo, Vaxfabriken, Chervéns handelsträdgård.

Äldre torp:   Axtorpshuset, Bjärahus, Brännegården (överförd till Skillinge), Fröjden-lund (Murgrönehuset), Fattighuset, Fyrtisex, Fågelsång, Kulladal, Lilla Sjöborg (överflyttat till Össjö), Ljusatorp, Lugnet (vid Tockabro), Lunda-torp, Nordberg (överfört till Skillinge), Perstorp, Pettersborg, Sjöborg, Åkerslund.

Backarna:

Samfälld utmark till Munka Ljungby, där bönderna sommartid kunde låta sina kreatur beta. Vid laga skifte 1828-1835 tilldelades alla gårdarna i Munka Ljungby, Hålan och Sågmöllan betesmark på Backarna. På vissa av områdena anlades torp, och Backarna fick sin första bebyggelse. Många av bönderna behövde pengar och sålde sina områden på Backarna. Det bildades då ett antal nya men små gårdar.

Backaskolan:

Den första skolan på Backarna, den s.k. Gamla Backaskolanbyggdes 1882. Den var i bruk till 1935. Därefter såldes den och blev ett bostadshus. Huset finns fortfaranden och har fastighetsbeteckningen; Munka Ljungby 37:81

Samma år, 1935, tog man den Nya Backaskolan i bruk. Den användes som småskola till 1964, då undervisningen lades ner. Den låg på Munka Ljungby nr 15 i närheten av Rössjöfors. Den kallades därför också Rössjöfors skola.

Bender:

Ursprungligen ett torp söder om den numera kulverterade bäck, som rann genom centrala Munka Ljungby. Efter hand blev det flera Bender-torp, och slutligen var det 5 stycken, av vilka 4 låg i anslutning till bäcken.

Bjärbodal:

Sentida benämning på gården Nya Axtorp nr 9 

Björkeslund:

Benämning på gården Kroppåkra nr 1:17.

Boje:

Betydelsen är böjning. Byn ligger nära en krök på Rössjöholmsån. Det dialektala uttalet är Böe.

Torp: Några torp har aldrig funnits i Boje.  

Ellenberga:

Hette för Elmebierg,vilket skall ha betytt Almberget. Här finnes en sänka Älekärr,ett kärr beväxt med alar.

Stavas i nyare förteckningar Ällenberga. Förleden Ellen kan ha med trädslaget al eller med eld att göra. Slutleden – berga, antyder en höjd av något slag. Det kan röra sig om en mycket blygsam höjd. Kanske är det den numera till större delen bortschaktade höjden Pugabjär, som avses. Pugabjär anses ha varit avrättningsplats, då tinget hölls i Tingberga. Namnet Pugabjär innehåller förleden Puge = mörk, besatt av onda makter och ändelsen bjär = höjd. Namn på –berga brukar dateras till tidig vikingatid eller sen vendeltid. Det finns dock en grupp orter med namn på –berga, som måste vara av betydligt yngre datum.

Hemman:   Nyhov (ursprungligen Neuhof).

Äldre torp: Tyets hus. 

Utvecklingen: Byn hade 7 åbor, som arrenderade sin jord av Skillinge. Nr 1 hade 2 åbor, medan nr 4 brukades direkt under Skillinge. Omkring 1830 blev alla arrendatorerna uppsagda till avflyttning. Skillinge hade vid det laget fått nya ägare, den tyska familjen Niemann. Bruket av jorden i Ellenberga lades under godset. Byn kom att utgöra en s.k. plattgård under Skillinge. Den fick namnet Neuhoff och omnämns första gången 1840. Gården drevs självständigt med egen ekonomi, men den innehades fortfarande av ägarna till godset. De 8 gårdarna i byn revs naturligtvis inte, utan de blev torp under Neuhoff och försåg plattgården med arbetskraft.

Torpen fick tyska namn: Wolgast, Tribsees, Prentzlau, Potsdam, Brandenburg, Königsberg, Damgarten och Lüneburg. Omkring 1845 anlades ytterligare fyra torp: Kjellstorp, Kjelleryd, Kjellhagen och Kjellunda. Ägare till Skillinge var Carl Hallenborg. Stavningen Kjell ger vid handen, att torpen uppkallats efter någon person. Vem denne var är dock okänt. År 1856 såldes Ellenberga by till Anders Andersson i Munka Ljungby. Han sålde 8 hemmans- lotter till intresserade bönder. De gamla hemmansnumren återkom. Nr 7 uppdelades på tre ägare. Själv behöll Anders Andersson nr 1 och 2 11/16 mantal, som fortsättningsvis utgjorde Neuhof.

Fältenborg:

Benämning på två hemman i Hunseröd. Benämningen går tillbaka på ladufogden Jöns Nilsson Fältenborg på Skillinge, som ägde ett torp i Hunseröd. Han köpte 1839 hälften av byns mark. Hans torp utvecklades till gården Fältenborg, som sedermera delades. Namnet Fältenborg användes också om ett år 1843 anlagt torp i norra delen av Hunseröd.

Gamle Stamp

Se Rössjöfors!

Heagården:

Betydelsen är gården på heden. Enligt 1624 års prästrelationer var Heagården ett torp. På 1700-talet hade det blivit en gård med 2 åbor. Dessa sades upp för avflyttning  år 1820. Gården lades direkt under Skillinge. Under laga skifte såldes Heagården 11/16 mantal. På 1840-talet frånsåldes 2 mindre gårdar om 3/64 mantal, respektive 1/64 mantal. Huvudgården utgjorde därefter 5/8 mantal.

Torp: Udden, Per Anderssons torp, Anders Holmbergs torp.

Henriksro:

Ladugård, anlagd av Samuel Henrik Horn (ägare till  Skillinge 1768-1815). Ladugården låg nära gränsen mot Össjö i jämnhöjd med  nuvarande Nya Axtorp nr 10.   

Hillarp:

Förleden är sannolikt ett personnamn, Hilles torp eller Hildes torp. Efterleden är en form av torp. Det är normalt att a + torp övergår till –arp. Hillatorp har på så sätt blivit Hillarp.

Hemman: Byn hade före skiftet 6 hemmansnummer. Vid laga skifte 1830-1832 och åren därefter skedde en långtgående uppdelning av byns ägor. Gårdar bytte nummer, och nya nummer infördes. Dammhuset, Hilleshuset, Ysnabäckshuset, Stubbahus, Ljunghuset, Kåstastigshuset, Krokhusen, Östra Krokhuset, Norregården, Dammen. Fröstorps hall, Jungfrukillan, Tobasjön, Kolareängarna, Snapphanevärnet. 

Torp: Borgedal, Dammhuset, Forstorp, Hans Perssons stuga, Hilleshuset, Krokhusen – se särskilt avsnitt! Kåstastigshuset, Lönhult, Ljungatorp, Ljunghus, Magletorp, Malmstens torp, Märkeshuset, Nyhem, Pelle Hossjans, Per Jönssons på nr 21, Per Thuressons, Rektangeln, Rännedalshuset, Sjöhuset, Stubbahus, (Cassuben, som flyttades från Munka Ljungby till Hillarp vid laga skifte), Tvängstorp, Ysnabäckshuset.

Industrier: Hillarps Träemballage – började som verkstad för tillverkning av smördrittlar, Gamle Stamp, Rössjöfors eller Spikfabriken, se särskilt avsnitt! Kalkmöllan anlades 1875 av Johannes Gudmundsson, som överlåtit Nya Mölla i Munka Ljungby, till sin son. Här var en kalkstamp verksam till Gudmundssons död 1902. Stampen såldes sedan till Green i Munka Ljungby, som drev stampningen vidare.

Grustäkter har använts på flera ställen i Hillarp. En kardmakare har bott i  Hillarp.

Skola: Rössjöfors småskola – även kallad Nya Backaskolan.

Hunseröd:

Förleden är troligen ett personnamn, Hunde eller Hunding. Slutleden – röd betyder röjning i skogsmark. Före laga skifte 1842 utgjordes Hunseröds by av ett enda hemman, Hunseröd nr 1 3/8 mantal, samt tre torp: Fältenborg (1824), Hunseröds hus (1782) och Åkrokshuset (1765). År 1846 fick torparen i Fältenborg, inspektoren på Skillinge, Jöns Nilsson Fältenborg, fasta på västra hälften av Hunseröd. 3/16 mtl. Han anställde folk för att odla upp området och sålde 6 gårdar. Själv behöll han 1/16 mantal. Denna gård kallade han Fältenborg. Arrendatorn i Hunseröd nr 1, Sven Pålsson, köpte östra hälften av Hunseröd 1859. Även han avstyckade gårdar som såldes. Ett antal lägenheter tillkom, de flesta belägna vid vägen Axtorp-Hästhagen.

Torp: Augustenborg (Skogvaktaretorpet), Bjärahus (flyttat från Axtorp 1914), Tor-pet Fältenborg, Johannes Finnbergs, Jonstorp, Köldstorp, Ljungstorp, Lugneborg, Prostatorpet, Udden, Åbackahus.

Hålan:

En gård om 1/16 mantal insockne frälse. Gården var belägen väster om Munka Ljungby. Området har numera vuxit samman med bybebyggelsen. Under en period i slutat av 1700-talet räknades Hålan som gatehus, men i början av 1800-talet blev det åter 1/16 mantal. Vid laga skifte 1828-1832 fick gården mark både i Ängarna och på Backarna. Skiftet i Ängarna ingår numera i Munka Ljungby nr 36. Området på Backarna blev 1872 bebyggt med torpet Håleborg.  Hemskiftetbestod av gårdarna nr 1:5 och 1:8.

Torp på hemskiftet: Erikslund, Fridhem, Olof Nilssons smedja.   Lägenheter: Fram till 1940 såldes ett antal tomter intill Ängelholmsvägen. Från 1960-talet och framåt har hela Hålan området utlagts till tomter.

I och J:

Inga namn på dessa bokstäver finns med i listan.

Förening:

Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening

Skapad av: (2012-12-30 21:39:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening (2018-12-07 08:27:54) Kontakta föreningen