Västersjön och Rössjön


Västersjön och Rössjön med Espenäs i förgrunden och Hallandsås i bakgrunden. Mellan sjöarna syns näset som skiljer sjöarna åt.

 

Kommunens största sjöar Västersjön och Rössjön ligger som ett par ögon under Hallandsåsens barska ögonbryn. De har bildats ur så kallade dödisgropar - vid inlandsisens avsmältning låg här stora isblock, genom avsmältningen skilda från inlandsisen norr om åsen. Mot norr avgränsas sjöarna av åsens branta stigning, mot söder finns ett skogs- och jordbrukslandskap med stora inslag av mossar, exempelvis Ugglemossen.

Västersjön

Västersjön är 460 hektar stor. Ytan ligger 66,4 m över havet. Sjön är grund, största djupet 12,6 m finns i en bassäng nära norra stranden, ca 1 km från den östra stranden. Hela den östra delen har en slät botten utan variationer.

Västersjön får sitt vatten från bäckarna som avvattnar åsen och mossarna kring sjön, främst Århultsbäcken som kommer uppifrån Djurholmen. Sjön är näringsfattig, men genom det måttliga djupet finns en relativt utbredd undervattensvegetation. Dominernade, och lätta att hitta, är strandpryl, styvt braxengräs och det trevliga notblomstret, som på sensommaren sticker upp sitt notskift över vattenytan. Det finns inte så mycket vass runt sjön, men både vit och gul näckros trivs. Sjön är känslig för försurande ämnen, och kalkning sker i Århultsbäcken.

Floran runt sjön är tämligen trivial och artfattig, med undantag för näset mot Rössjön. En raritet kan man dock leta upp, nämligen hedfryle, underarten congesta av ängsfryle, Luzula multiflora. Den har vid inventering för Skånes flora under 1990-talet återfunnits i skogen några hundra meter sydväst om vägskälet i Äspenäs.

Västersjön avvattnas till Rössjön via ett delvis grävt flöde genom Tollsjöområdet. Våtmarken som finns här har en rik flora med flera orkidéarter, såsom den sällsynta korallroten, och ovanliga starrarter som sumpstarr och strängstarr.

Runt Västersjön finns en del bebyggelse, framför allt fritidshus men även fastboende, vid Ljungabolet, Äspenäs och Nedre Århult. Ugglehults badplats i sjöns nordvästra hörn är väl värd ett besök. Hit flyttade Edvard persson en stuga som använts vid inspelningen av filmen "Snapphanar".

Rössjön

Rössjön, "en vacker sjö, åtminstone för att vara i Skåne" för att citera bygdens son, Frans G. Bengtsson, är 380 hektar stor. Den har en mycket varierad botten och är betydligt djupare än Västersjön. Största djupet är 24 m, (enligt fiskare Ekman på Rössjöholms Gods 27 m), med sänkor under 20 m bland annat mitt i sjön utanför Trollebäckens utlopp och i västra delen utanför Brogård. Bottnen är mycket ojämn, särskilt i öster, där flera åsbildningar skapats genom allt det lösa material som isälven förde med sig genom ravinen vid Trollehallar och spred i sprickorna i dödisen.

Rössjön, vars yta ligger 65,9 m över havet, får sitt största tillflöde från Västersjön, men bidrag lämnas också genom bäckar som Lärkesholmsån, Rinn och Trollebäcken. Sjön avvattnas genom Rössjöholmsån, det reglerade utflödet vid Rössjöholms kvarn, där ca 0,7 kubikmeter vatten per sekund i genomsnitt rinner ut. Ängelholms vattenverk tar för närvarande ut ca 2000 kubikmeter per dygn genom särskilda borror, bl.a. på udden öster om vägen över näset mellan sjöarna. Vattnet leds ner till Brandsvigsfältet och omvandlas småningom till konsumtionsvatten. Något ytvatten tas inte alls ut idag, och nuvarande måttliga uttag märks inte alls i Rössjöholmsån.Rössjöns vatten är ovanligt genom att pH-värdet aldrig sjunkit under 6, trots att berggrunden är vanligt urberg med inslag av amfibolit.

Längs de östra och norra stränderna finns mycket intressanta bildningar från istidens slut. Från Trollebäckens mynning sträcker sig flera rullstensåsar i en solfjäderform. Några är stora, upp till 20 m höga, medan andra är betydligt lägre. Dessa åsar fortsätter sedan under sjöns yta, vilket konstaterats vid lodning av botten. Öster om sjön ligger den lilla Hanasjö, omgiven av kullar och torvfyllda dödisgropar.

Rössjön är sedan 1940- talet fågelskyddsområde. I sjöns närhet häckar bl.a. fiskgjuse, och storlommen finner sin föda här. Bebyggelsen vid sjön är mycket sparsam, här finns heller inga fritidshusområden som fallet är runt Västersjön.

I Rössjön ligger en holme, där Rössjöholms huvudbyggnad låg fram till skånska kriget 1676-79. Då intogs den av snapphanar, återerrövades av svenskarna och förstördes. Ruinen ligger kvar på sin holme och kan besökas söndar mellan 15 juni och 15 augusti.

Källa: Johan Brinck, Ängelholm

Förening:

Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening

Skapad av: Kjell Rubenson (2013-01-05 14:20:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Munka Ljungby-Tåssjö Hembygdsförening (2018-12-07 08:31:50) Kontakta föreningen