Medlemskap och stadgar


Medlemskap, som hittills har varit en engångsbetalning, kommer fom 2019 att kosta 50 kronor/år för enskild medlem samt 100 kronor/år för familj, PG 179670-5.

Glöm inte att uppge namn och adress!

Stadgarna finns att ladda ner i pdf-format, men kan även läsas nedanför, dock utan paragraftecken etc.   Stadgar 1.0

Antagna vid föreningens bildande 1925, reviderade 2018

1. Föreningen, vars namn är Misterhults hembygdsförening, har till uppgift att tillvarata och bevara byggnader och alster som tillhör föreningen, samt värna om andra kulturella värden inom Misterhults socken.

2. Medlem i föreningen kan var och en bli som är intresserad av föreningens uppgifter och inriktning.

Medlemsavgift erläggs årligen. Årsmötet fastställer beloppet för nästkommande år.

3. Föreningens styrelse ska bestå av 11 ledamöter vilka väljs på årsmötet för 2 år i taget.

Styrelsen sammanträder vid behov på ordförandes kallelse eller när så 4 styrelseledamöter så erfordrar.

Vid beslutsfattande måste minst hälften av ledamöterna i styrelsen vara närvarande. Ordförande äger utslagsröst.

Styrelsen ansvarar för föreningens egendomar och samlingar.

4. Årsmötet ska hållas före den 15 mars, då årsberättelse och revisionsberättelse presenteras. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltare fattas av årsmötet.

Årsmötet väljer fem styrelseledamöter varje årsmöte.

Årsmötet utser ordförande

Två revisorer samt två revisorssuppleanter för kommande räkenskapsår utses av årsmötet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

5. Ändring av dessa stadgar kan endast ske på två medlemsmöten efter varandra varav ett ordinarie årsmöte.

6. Om föreningen ska upplösas, ska detta beslut fattas på två medlemsmöten efter varandra, varav ett ordinarie årsmöte.

Föreningens tillgångar överlämnas till institution med liknande inriktning eller till Oskarshamns kommun under villkor att dessa tar till ansvar för samlingens vård.

Förening:

Misterhults Hembygdsförening

Skapad av: (2016-01-29 11:24:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Misterhults Hembygdsförening (2019-01-29 11:17:00) Kontakta föreningen