VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MEDELPADS HEMBYGDSFÖRBUND 2021

Anslutna föreningar (20): Alnö, Attmar, Borgsjö, Gudmundstjärns intresseförening, Haverö, Holm, Hässjö, Indal, Indals vävstuga, Liden, Ljustorp, Medelpads Fornminnesförening, Njurunda, Selånger, Stöde, Sättna, Torp, Tuna, Tynderö och Intresseföreningen Wiwsta Warvs historia. Antalet medlemmar är 4 249.

Styrelsens sammansättning:
Ordförande Margareta Johansson, Indal,
Vice ordförande Mats Fhanér Borgsjö,
Kassör Karl-Ingvar Ångström, Borgsjö.
Sekreterare Inga Öström, Njurunda,
Styrelseledamöter:Staffan Eriksson, Ljustorp,
Anders Hammarberg, Selånger,
Anita Westling, Medelpads Fornminnesförening,
Sten Ekström, Tynderö,
Ulf Bylund, Tuna,
Margareta Engman, Liden

Suppleanter:
Ewa Eriksson, Alnö,
Margareta Byström, Torp,
Lisbeth Eklund, Hässjö,

Webmaster: Olle Burlin, Medelpads Fornminnesförening

Möten
Medelpads Hembygdsförbund har under året haft 8 protokollförda möten. Alla, förutom det konstituerande mötet som hölls samband med årsmötet och två till, har varit digital, då pandemin försvårat fysiska möten. Förbundet kommer antagligen att fortsätta med digitala möten vintertid för att underlätta för de styrelsemedlemmar som har lång resväg.

Arbetsutskottsmötena har varit förberedande för styrelsemötena och alltid skett digitalt. Här har frågor förberetts och dagordning för styrelsemötet beslutat. I AU har Margareta Johansson, Karl-Ingvar Ångström, Mats Fahnér, Inga Öström samt Ulf Bylund deltagit. Vid mötena har minnesanteckningar upprättats.

Digitalt möte via zoom den 26 januari: Karl-Ingvar Ångström rapporterade att den ekonomiska redovisningen för 2020 var klar och överlämnad till revisorerna. Vidare informerade han om att det kommer att hållas ett digitalt seminarium om skogsfinnarna i Medelpad den 6 februari.

Vid au-mötet i januari deltog ordförande i Sundsvalls Gille. Frågan som diskuteras var eventuellt samarbete mellan förbundet och Gillet.

Digitalt möte via zoom den 24 mars: Ordförande rapporterade att Hembygdsförbunden i länet slutet ett nytt samarbetsavtal med Västernorrlands museum och Region Västernorrland. Vidare att vi tillsammans med de andra förbunden i Hembygd Norr lämnat in två motioner till Riksstämman, en om det samiska kulturarvet samt en om behovet av konsulenter i förbunden. Till ombud på årsstämman valdes Margareta Johansson. Ångermanlands Hembygdsförbund har skrivit till oss och föreslaget en sammanslagning av förbunden till ett länsförbund. Styrelsen beslöt att kontakta våra föreningar om förslaget och därefter ta beslut i styrelsen. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget till sommarbroschyr. Vidare konstaterades att vi tappar medlemmar och att vi alla måste arbeta för att hitt nya medlemsföreningar.Årsmötet planeras till 22 augusti på Tuna hembygdsgård.

Digitalt möte via zoom den 5 maj: Innan mötet informerade Anna Andersson om Föreningsarkivets arbete med E-arkiv. Karl-Ingvar Ångström rapporterade att medlemsavgifterna till Riksförbundet är inbetalda. Olle Burlin rapporterade att han valts till suppleant i Föreningsarkivet Västernorrland. I våra projekt fortsätter arbetet. Inom byggnadsvårdsprojektet har inventeringar nu gjorts i Torp och Stöde. Inom registreringsprojektet fortsätter arbetet och när det gäller projektet ”Det immateriella kulturarvet” väntar vi besked från Jordbruksverket under maj.

Digitalt möte via zoom 15 juni: Karl-Ingvar ångström rapporterade att Jordbruksverket godkänt vårt projekt ”Det immateriella kulturarvet”. Hembygd Norr kommer att ordna en konferens kring vandringsturism och hembygdsgårdar den 3 - 4 september i Borgsjö. Karl-Ingvar Ångström håller en föreläsning om Torp-inventeringar via zoom den 17 juni.

Möte på Stöde hembygdsgård 12 augusti: Detta var det första fysiska mötet i styrelsen sedan pandemin började. Stödes ordförande Ulla Larsson hälsade oss välkomna och berättade om föreningens arbete. Förslag till budget fastställdes. Det har gjorts en inventering över Medelpadslitteratur ute hos föreningarna. Den kommer att läggas ut på förbundets hemsida.

Årsmöte på Tuna Hembygdsförening 22 augusti: Gun-Britt Ullberg hade avböjt omval och till ny styrelsemedlem utsågs Ulf Bylund. Ny styrelsesuppleant blev Lisbeth Edlund. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet och verksamhetsplanen fastställdes. Till Årets Medelpading utsåg J-I Berggren som verkat som kassör i Tuna Hembygdsförening i 40 år. Efter att mötet avtackat Gun-Britt Ullberg underhöll Bo Ahlberg med sina medmusikanter.

Konstituerande styrelsemöte på Tuna Hembygdsförening 22 augusti: Till vice ordförande omvaldes Mats Fhanér, till kassör Karl-Ingvar Ångström, till vice kassör Ulf Bylund, till sekreterare Inga Öström och till vice sekreterare Staffan Eriksson.

Styrelsemöte hos Medelpads Fornminnesförening 27 september: Resterande val gjordes. Styrelsen gick igenom den fastställde verksamhetsplanen. Birgitta Gillgren redogjorde via länk för arbetet med projektet ”Det immateriella kulturarvet”.

Styrelsemöte via zoom den 10 november: Margareta Johansson och Inga Öström representerar Medelpad vid Hembygdsförbundets höstmöte.Läget i våra tre projekt, ”Byggnadsprojektet”, ”Registreringsprojektet” och ”Det Immateriella Kulturarvet” presenterades. Karl-Ingvar presenterade en idé om Sundsvalls kommun skulle berätta om byggnaderna på Norra Berget. Han har kontakt med Ulrika Stenbäck som är intendent där.

Kurser och konferenser
6 februari ”Skogsfinnarna i Medelpad” föreläsning av Maud Wedin via zoom i samarbete med Medelpads genealogiska förening.

13 februari ”Hembygdskonferens” via zoom. Dagens huvudämnen Byggnadsvård och Kulturarvsturism.

17 juni. ”Torpinventeringar” via zoom. Föreläsning av Karl-Ingvar Ångström

3 juli. ”Stödedagen” via zoom. Föreläsningar av Ulla Larsson, Johan Brännström, Karl-Ingvar Ångström och Rolf Lustig. Samarbete med Medelpads genealogiska förening.

3 – 4 september ”Konferens kring vandringsturism”. Konferensen var ett samarbete mellan Ångermanlands, Medelpads, Gästrike – Hälsinge Hembygdsförbund och Heimbygda och ägde rum i Borgsjö.

Alla seminarier och konferenser finns dokumenterade på Medelpads Hembygdsförbunds hemsida. Vid sidan av dessa seminarier har Sveriges Hembygdsförbund erbjudet ett flertal seminarier via zoom.

Projekt
Byggnadsvård. Under året har byggnadsantikvarie Anette Lund inventerat och gett råd till Haverös, Attmars, Selångers och Ljustorps Hembygdsgårdar.

Registreringsprojektet. Arbetet fortsätter med att registrera och digitalisera föreningarnas föremål. Arbetet har resulterat i ett antal frågor som lyfts i Hembygd Norr och på ordförandemöte i Sveriges Hembygdsförbund. Frågorna kring detta har resulterat i en motion från Hembygd Norr till 2022 års Riksstämma i Sveriges Hembygdsförbund.

Det immateriella kulturarvet: Efter godkännande av Leader Mittland plus samt Jordbruksverket har arbetet i projektet startat. Projektledare är Birgitta Gillgren tillsammans med Christin Strömberg.

Pilgrimsgruppen: Gruppen består idag av hembygdsgårdarna längs ST Olavs-leden samt intressenter runt Ramboleden i Hälsingland.

Hembygd Norr: Är ett samarbete mellan de sex hembygdsförbunden i norra Sverige.

IT-frågor
Pandemin har präglat året och många möten och seminarier har skett digitalt. Fler och fler har blivit bekväma med att ses via nätet. En stor fördel är att vi slipper långa resor och att vi enkelt kan ses även om avstånden är stora – typ i Hembygd Norr. Sveriges Hembygdsförbund har också använt nätet för föreläsningar, seminarier och träffar. Olle Burlin är Medelpads Hembygdsförbunds webbmaster och Karl-Ingvar Ångström har haft en viktig uppgift att logga in oss i alla de möten vi haft via zoom.

Västernorrlands Hembygdsråd Västernorrlands hembygdsråd är vårt samarbetsorgan med Ångermanlands Hembygdsförbund, Västernorrlands museum och Region Västernorrland. Ritha Jonsson från regionen är sekreterare. Hembygdsrådet ansvarar för våra gemensamma konferenser och vår tidning Hembygden. I Hembygdsrådet tar vi också upp frågor som berör vårt samarbete med museet och regionen.

Representation
Medelpads Hembygdsförbund har under året varit representerade i:
Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma, Margareta Johansson,
Sveriges Hembygdsförbunds valberedning, Margareta Johansson.
Redaktionskommittén, Margareta Johansson och Mats Fhanér,
Länsmuseets styrelse, Margareta Johansson, ers. Karl-Ingvar Ångström.
Härnösands stifts resursgrupp för pilgrimsfrågor, Mats Fhanér

Uppdrag
Västernorrlands Hembygdsråd: Margareta Johansson, Karl-Ingvar Ångström. Ersättare: Anders Hammarberg.
Webbmaster:  Olle Burlin,
Försäkringsansvarig: Mats Fahnér,
Ansvarig för Pilgrimsfrågor: Mats Fhanér

Slutord:
2021 blev åter ett år som präglades av pandemin. Då smittan lättade framåt sommaren kunde vi äntligen i augusti genomföra vårt årsmöte under trygga former med Tuna Hembygdsförening som värd. Vi tackade av Gun-Britt Ullberg för hennes arbete inom förbundet och välkomnade Lisbeth Eklund från Hässjö hembygdsförening i styrelsen. Pandemin påverkade stark arbetet ute i våra hembygdsföreningar. 2019 rapporterade föreningarna i Medelpad 187 evenemang med 47 496 besökare.

2021 var motsvarande siffror 70 evenemang med 16 000 besökare. Samtidigt var summan arbetade ideella timmar fortfarande 17 571, (2019 var motsvarande siffra 22 718). Det motsvarar ett värde om ca 3,5 miljoner kronor om man räknar 200 kronor per arbetad timme. I stället för utåtriktade aktiviteter har föreningar ägnat sig åt inre arbete, som upprustning av sina hus och vård och registrering av föremål. Även i år har mycket av styrelsens arbete skett digitalt. Via zoom har också kontakterna med våra hembygdsföreningar skett. Nätet har också möjliggjort en utökning av föreläsningar och konferenser.

Nu när fysiska möten åter är möjliga ser vi fram mot en sommar, då våra gårdar åter är öppna och kan välkomna besökare. Genom vårt projekt ”Det immateriella kulturarvet” har vi fått verktyg, som kan göra besöket till en ännu större upplevelse för de som kommer. Vi tror också att det ökande intresset för att semestra hemma också ökar intresset för vår verksamhet. Så låt oss bli en del av ”En levande hembygd öppen för alla” och se till att vi sommaren 2022 lever upp till Sveriges Hembygdsförbunds motto.

Sundsvall 2022.05.21: Margareta Johansson, Mats Fhanér, Karl-Ingvar Ångström, Inga Öström, Staffan Eriksson, Anders Hammarberg, Anita Westling, Sten Ekström, Margareta Engman, Ulf Bylund


Förening:

Medelpads Hembygdsförbund

Skapad av: Olof Burlin (2022-04-09 16:49:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olof Burlin (2022-04-09 17:00:41) Kontakta föreningen

Kontakta oss

 c/o Margareta Johansson, Östloning 120, 855 97 INDAL
[email protected]