Stadgar

STADGAR FÖR MEDELPADS HEMBYGDSFÖRBUND

Antagna på årsmöte 2012-04-22 samt extra årsmöte 2012-09-29.

 

 § 1 Namn, verksamhetsområde

Medelpads Hembygdsförbund, nedan kallad Förbundet, är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Förbundets verksamhetsområde utgörs av landskapet Medelpad och organiserar föreningar och människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i § 2 och § 3 i dessa stadgar.

§ 2 Hembygdsrörelsens grundsyn

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt, Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

§ 3 Hembygdsrörelsens ändamål

Medelpads Hembygdsförbunds ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att de blir en naturlig grund för ett gott liv.

Förbundet ska i detta syfte arbeta för:
–                           att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv
fördjupas
 och förs vidare till kommande generationer.
–                           att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och
görs
  tillgängliga för alla.
–                           att kulturarv, miljö, traditioner och hävdvunnen sed skyddas vid planering och
                             förändring av samhället.
–                           att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av
                             framtidens kulturarv.

§ 4 Medelpads Hembygdsförbunds organisation

4.1 Förbundet består av fysiska och juridiska personer, som vill främja det ändamål som framgår av § 2 och § 3 i dessa stadgar.

4.2 Lokalt verkar hembygdsföreningar och övriga föreningar. För dem gäller särskilda och av dem fastställda stadgar. Förening, enligt dessa stadgar, är en allmännyttig ideell förening, öppen för alla och som delar SHF:s grundsyn och verkar i enlighet med SHF:s ändamål.

4:3 Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelsen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

4:4 Förbundets verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till och med nästa ordinarie årsmöte.

§ 5 Medlemskap i Förbundet

5.1 Förening som vill ansluta sig till Förbundet ansöker om medlemskap hos styrelsen, som även beslutar om medlemskap.
När styrelsen beviljat medlemskap träder detta i kraft då fastställd avgift erlagts.

5.2 Fysisk eller juridiska personer som vill stödja Förbundets arbete, genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan ansluta sig som stödjande medlemmar.
Stödjande medlemmar har ingen rösträtt på Förbundets årsmöte.

5.3 Personer som på ett utomordentligt sätt främjat Förbundets syfte kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersledamot.

5.4 Förening liksom stödjande medlem, som agerar på sätt som strider mot hembygdsrörelsens grundsyn och ändamål och skadar Förbundet kan uteslutas av styrelsen.

§ 6 Avgifter

6.1 Årsavgiften för föreningar anslutna till Medelpads Hembygdsförbund beslutas av ordinarie årsmöte.

6.2 Medlem som inte erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av styrelsen.

6.3 Hedersledamot är befriad från avgift.

§ 7 Regionalt samarbete

Förbundet kan inträda som medlem i sådana regionala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med Förbundet eller gagnar dess sak.
Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av styrelsen.
Styrelsen beslutar också om vilka representanter som ska företräda Förbundet.

§ 8 Bildandet av särskilda associationer
För ändamål som gagnar Förbundets intressen kan styrelsen besluta om bildandet av särskilda associationer, såsom aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse, ideell förening eller annan.
Sådana beslut kan även gälla förvärv av aktier och andelar.

 § 9 Ordinarie årsmöte

9.1 Årsmöte med Förbundet ska hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

 9.2 Årsmötet består av föreningarnas ombud och ledamöterna i Förbundets styrelse. Ombud och styrelseledamöter har yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt. Varje medlem i ansluten  förening har yttrande- och förslagsrätt.
Stödjande medlem har närvarorätt.
Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.
Ledamöterna i Förbundets styrelse äger ej rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.3 Varje ansluten förening representeras med 1 ombud för varje påbörjat 50-tal betalande medlemmar, dock med högst 5 ombud.

9.4 Skriftlig kallelse till årsmöte sänds till föreningarna senast sex veckor före mötet.

9.5 Årsmöteshandlingarna ska vara tillgängliga för utsedda ombud, föreningar och ledamöterna i Förbundets styrelse, senast tre veckor före årsmötet.

9.6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av årsmötesfunktionärer:
*  mötesordförande
*  mötessekreterare
*  två protokolljusterare
*  två rösträknare

2. Upprop av ombud och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd

3. Frågan om årsmötet stadgeenliga utlysande

4. Fastställande av dagordning

5. Årsredovisning Föredragning och godkännande av:

*  verksamhetsberättelse
*  bokslut; resultat- och balansräkning
*  revisorernas berättelse
*  fastställande av resultat- och balansräkning

6. Frågan om ansvarsfrihet för Förbundets styrelses ledamöter för den tid revisionen omfattat.

7. Fastställande av arvoden och traktamenten för Förbundets styrelses ledamöter samt eventuellt andra ersättningar

8. Val av:
*  ordförande för nästkommande verksamhetsår
*  ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
*  ersättare för nästkommande verksamhetsår
*  två revisorer för innevarande räkenskapsår
*  två ersättare för revisorerna för innevarande räkenskapsår
*  valberedning om högst fem ledamöter, varav en sammankallande.

9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa 10. Fastställande av årsavgift till Förbundet från anslutna föreningar 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande och framförliggande räkenskapsår.

Frågor utöver de som finns på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana frågor.

9.7 Motion till Förbundets årsmöte och till riksstämman kan väckas av varje medlem i till Förbundet ansluten förening. Sådan motion ska vara Förbundets styrelse tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiv för ställningstagandet.

9.8 Årsmötet beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§ 10 Extra årsmöte

10.1 Extra årsmöte ska hållas när Förbundets styrelse eller när revisorerna finner det påkallat. Extra årsmöte kan även hållas när minst 1/3 av medlemsföreningarna skriftligen begär det.

10.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötet.

10.3 Extra årsmötet kan endast besluta i ärenden som upptagits på den dagordning som sänts till medlemsföreningarna i samband med kallelsen.

10.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 11 Förbundets styrelse

11.1 Mellan årsmötena är styrelsen Förbundets högsta beslutande organ.

11.2 Styrelsen leder Förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgars § 2 och § 3 och årsmötets beslut.

11.3 Förbundets styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och förslag till budget för innevarande och framförliggande räkenskapsår.

11.4 Förbundets styrelse utser ombud och ersättare för dessa till Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma.

11.5 Förbundets styrelse ska bestå av minst 11 ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och minst 10 övriga ledamöter/ersättare, vilka samtliga väljs av årsmötet.

Mandattiden för ordförande är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera personer med olika kompetenser.

Sådana personer har endast yttranderätt och förslagsrätt vid sammanträden.

11.6 Förbundets styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

11.7 Anställd av Förbundet kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i Förbundets styrelse eller ledamot av dess valberedning.

11.8 Förbundets styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt av styrelsen fastställd delegationsordning.

11.9 Förbundets styrelse sammanträder minst fyra gånger per kalenderår.

Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär. Kallelse till sammanträde ska utsändas senast två veckor i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig då en ledamot mer än hälften är närvarande och alla röstar.

Styrelsens beslut fattas med en enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll vilket  justeras på sätt som styrelsen beslutar.

11.10 Förbundets firma tecknas av två personer i förening, eller var för sig, vilka utses av styrelsen.

11.11 Av Förbundet tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren, som utses av styrelsen, är ensam ansvarig för av Förbundet tryckt eller digitalt producerat material liksom egna sändningar i radio och TV och som faller under tryckfrihetsförordningen.

§ 12 Räkenskap och revision

12.1 Förbundets räkenskaper förs per kalenderår.

12.2 Medel som deponerats hos Förbundet av förening ska hållas skilda från Förbundets övriga tillgångar och redovisas i bokslutet.

12.3 För granskning av Förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två revisorer och två ersättare.

12.4 Styrelsen ska senast den 1 mars till revisorerna överlämna uppgifter om Förbundets ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

12.5 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 20 mars till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid nästa årsmöte.

§ 13 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av Förbundets ordinarie årsmötet. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 14 Upplösning av Förbundet

14.1 Beslut om upplösning av Förbundet kan fattas endast om styrelsen framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte, vid vardera årsmötet biträtts av minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

14.2 Innebär beslutet att förbundet skall upplösas genom att tillsammans med annat regionalt förbund bilda ett nytt regionsförbund, skall alla tillgångar, materiella och ekonomiska, överföras till det nya regionala förbundet för förvaltning.

I övrigt fall skall dess tillgångar överlämnas till Sveriges Hembygdsförbunds styrelse för förvaltning. Riksförbundet tar inget ansvar för skulder som inte täcks av Förbundets egna tillgångar.

Förbundets arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter