Styrelseprotokoll 2016-03-31

Protokoll från styrelsemöte
Indals hembygdsgård 2016-03-31

 

Närvarande
Margareta Johansson, Indal
Anne Strandlund, Alnö
Lars-Erik Larsson, Torp
Eva Niskanen, Gudmundstjärn
Gunn-Britt Ullberg, Sättna
Anders Hammarberg, Selånger
Yvonne Uhlin, Liden
Staffan Eriksson, Ljustorp
Karl-Ingvar Ångström, Borgsjö
Bengt Wiklund, Alnö
Inga Öström, Njurunda
Jörgen Nilsson, Attmar (valberedningen)
Inger Bylund, Hässjö

1 Mötets öppnande
Ordföranden Margareta Johansson öppnade mötet och hälsade välkommen. Hon berättade även lite om Indals hembygdsförening samtidigt som vi bjöds på gott fika. Indals hembygdsförening har vissa stående arrangemang, spelmansstämma på sommaren, valborgsfirande, musikkvällar varje månad, handarbetsträffar, m.m. Föreningen fyller 80 år i år.

2 Dagordningen
Ordföranden meddelade två tillägg, representant till riksmötet ska utses samt  valberedningen ska gå igenom valen vid årsmötet. I övrigt godkändes  dagordningen.

3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna.

4 Rapporter
Ekonomi
Kassören gick igenom bankrapport. Nämndes att vi fått 20 000 kronor beviljade   från riksförbundet att användas för deltagarna vid aktiviteterna vid Murberget i  samband med jubileumsfirandet.

Hembygdens år
Diskuterades aktiviteter i samband med Hembygdens år på Länsmuséet och Skansen i Stockholm. 30 skolbarn från Liden ska följa med till Skansen.  Karl-Ingvar och Lars-Erik ska sälja digitaliserat material. Material från de olika  hembygdsföreningarna bör lämnas in snarast dock senast vid årsmötet den 24  april.
Staffan kommer att berätta om skogshantering, m.m.

Hembygdsrådet och Hembygden
Hembygdsrådet arbetar för närvarande för fullt med Hembygdens År och så gör   även tidningen Hembygden.
Alla ombedes skicka in berättelser till Nordiska Muséet och Hembygden!

5 Inför årsmötet
Förslag till verksamhetsberättelse lämnades för genomläsning och eventuella kommentarer.
Diskuterades bokslut, förslag till årsavgift och budget. Underskott i år på grund av stöd till Hembygden samt ökade resekostnader. Beslutades att föreslå oförändrad avgift då denna höjdes vid förra årsmötet. Beslutades att föreslå att vi budgeterar 10 000 kronor för Hembygden samt 10 000 för styrelsearbete (resekostnader).          Förslag till verksamhetsplan diskuterades.

Valberedningen
Jörgen Nilsson från valberedningen gick igenom förslag till val som ska förrättas vid årsmötet. Föreslås omval av Margareta Johansson som ordförande.

6 Övriga frågor
Lars-Erik Larsson valdes att representera oss vid riksmötet i Stockholm 21-22 maj.
Staffan Eriksson meddelade att Ljustorps hembygdsförening vill nominera Gunnar Berglund till förtjänsttecknet Hembygdsrörelsens stora hedersnål.
Trafikverket har sänt en remiss.

8 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet.

 Ordförande                                                                    Vid protokollet

Margareta Johansson                                                     Inger Bylund

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter