Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll från årsmöte 2016-04-24 i Nävsta skola Selånger

 

Närvarande:  35 st, närvarolista bifogas

1 Mötets öppnande
Ordföranden i Medelpads hembygdsförbund, Margareta Johansson, öppnade mötet och hälsade alla ombud och övriga deltagare välkomna.

2 Parentation
En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit.

3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Margareta Johansson och till sekreterare Inger Bylund.

 4 Val av två justerare tillika rösträknare
Ulrika Hådén och Inga Öström valdes.

5 Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötet ansåg att kallelse till årsmötet gjorts i vederbörlig ordning.

6 Upprop av närvarande ombud och fastställande av röstlängd
Anmälda ombud och närvaro prickades av enligt lista.

 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen vilken därefter godkändes och lades till handlingarna.

8 Ekonomisk berättelse
Kassören Yvonne Uhlin redovisade den ekonomiska sammanställningen.

9 Revisorernas berättelse
Revisorn Karin Bjelkström föredrog revisionsberättelsen och föreslog   ansvarsfrihet för styrelsen.

10 Fastställande av resultat- och balansräkning
Den presenterade resultat- och balansräkningen fastställdes.

11 Frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelses ledamöter
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12 Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret       Margareta Johansson omvaldes.

13 Val av fem styrelseledamöter för en tid av två år                      Följande fem ledamöter valdes
Lars-Erik Larsson               Torp                                    omval
Tore Mattsson                     Borgsjö                               omval
Karl-Ingvar Ångström       Borgsjö                               nyval
Eva Niskanen                      Gudmundstjärn                omval
Anne Strandlund                Alnö                                    omval          Fyllnadsval efter Sonja Filipsson ett år
Staffan Eriksson                 Ljustorp                              nyval

Följande ledamöter har ett år kvar av mandatperioden
Anders Hammarberg          Selånger
Gunn-Britt Ullberg              Sättna
Inger Bylund                         Hässjö

14 Val av fem styrelsesuppleanter för en tid av ett år                  Följande fem suppleanter valdes
Anna-Lena Lindbergsson   Liden                                  nyval
Ulla-Britt Lagergren           Tuna                                    omval
Sten Ekström                       Tynderö                              omval
Erik Svalander                     Attmar                                nyval
Inga Öström                         Njurunda                            omval

15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år
Karin Bjelkström, Selånger och Elisabeth Bergström, Sundsvall valdes som  ordinarie revisorer och Bengt Erik Eriksson, Tuna och Bengt Wiklund, Alnö som revisorssuppleanter.

16 Val av ombud till Sveriges hembygdsförbunds riksstämma
Ordförande Margareta Johansson nämnde att paragraferna 15-18 brukar hänskjutas till den nya styrelsen för åtgärd, vilket mötet godtog. Nämndes att styrelsen utsett Lars-Erik Larsson, Torp, att representera Medelpads hembygdsförbund  vid årsstämman 2016 som blir i Stockholm.

17 Val av redaktionskommitté
Överlämnas till nya styrelsen för beslut. Ordföranden nämnde dock att alla  intresserade ombads höra av sig då flera i kommittén önskar avgå.

 18 Val av representanter till hembygdsrådet
Överlämnas till nya styrelsen för beslut.

 19 Val av övriga för verksamheten nödvändiga funktionärer Överlämnas till nya styrelsen för beslut.

 20 Val av två ordinarie och en ersättare i valberedningen för ett år. en sammankallande
Mötet valde
Jörgen Nilsson, ordinarie och sammankallande     Attmar          omval
Yvonne Uhlin, ordinarie                                                Liden            nyval
Inger Andersson ersättare                                             Ljustorp      omval

21 Fastställande av årsavgift
Då avgiften höjdes vid förra årsmötet beslutades att den blir oförändrad.

22 Fastställande av budget
Efter föredragning av kassören Yvonne Uhlin, beslutade mötet att fastställa den föreslagna budgeten.

23 Förslag till verksamhetsplan
Ordföranden Margareta Johansson föredrog den föreslagna verksamhetsplanen som bl.a. innehåller följande viktiga arbetsområden:
Hembygdens år
Lokalt kan vi på olika sätt uppmärksamma Hembygdens år vid våra hembygdsgårdar.
Regionalt blir det en stor utställning på Länsmuséet; alla hembygdsföreningar är inbjudna att delta.
Centralt inbjuder Sveriges hembygdsförbund till ”Hembygdens helg 27-28   augusti på Skansen. Ångermanlands och Medelpads hembygdsföreningar ska visa upp länets hembygdsrörelse på temat ”Skogen”.
Landsbygdsbidrag
De pengar (80 miljoner under tre år) som anslagits för utveckling av bl.a. hembygdsgårdar och verksamhet knutna kring hembygdsrörelsen har visat sig svåra att utnyttja för många hembygdsföreningar på grund av reglerna kring finansieringen.  Vi kommer att följa det fortsatta arbetet på riksplanet för att föreslå förbättringar av villkoren. Registrering av våra föremål
IT-kommittén fortsätter arbetet med att hitta en bra lösning för registrering och    digitalisering av våra föremål.

24 Eventuella motioner
Inga motioner har kommit in i år.

25 Övriga frågor
Hembygdens år
Margareta Bergvall från Länsmuséet berättade om hembygdens år. En broschyr har tagits fram, ”Destination hembygd”, som ska illustrera samarbetet mellan Länsmuséet och länets hembygdsföreningar. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla deltagande till utställningen som börjar den 5 juni på Murberget.

Ulrika Hådén, Njurunda hembygdsförening och engagerad i pilgrimsverksamhet framförde önskemål om ett samarbete mellan pilgrimsverksamheten och hembygdsföreningarna. Laila Grubb, Selångers hembygdsförening , tog upp några bra exempel på samarbete. Dock är det önskvärt med ett utökat samarbete för att få till lederna och skapa övernattningsmöjligheter, m.m.

Margareta Johansson informerade ytterligare om Hembygdens år. Det finns möjlighet att åka buss till och från Stockholm med övernattning för 1500 kronor. Medelpad-Ångermanland kommet att som tidigare nämnts ha arrangemang kring temat Skogen och kommer att disponera skogsarbetarkojan och området däromkring med sågning, plankbärning och lekar. Kvinnor i skogen: fäbodar med smörkärning m.m. och demonstration av kvinnliga hantverk, nålbindning, stickning, m.m.

Centrala förbundet har avsatt 20 000 kronor till de föreningar som medverkar på Murberget.
Karl-Ingvar Ångström och Lars-Erik Larsson kommer att sälja digitaliserat material på Bollnästorget för att visa vårt immateriella kulturarv.

Nästa årsmöte
Nästa årsmöte beslutades att äga rum hos Njurunda hembygdsförening i april 2017.

26 Eventuella avtackningar
1) Yvonne Uhlin avtackades efter att i många år varit kassör i Medelpads hembygdsförbund. Dessbättre går hon in som ledamot i valberedningen så hon fortsätter verka inom hembygdsförbundet.          2) Sonja Filipsson slutar efter att i ett antal år suttit som ordinarie ledamot i styrelsen för Medelpads hembygdsförbund.
Ett stort tack för era insatser inom hembygdsrörelsen!

27 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet och tackade deltagande ombud och övriga närvarande. Ett speciellt tack framfördes till Selångers hembygdsförening som anordnat denna dag som börjat med högmässa i Selångers kyrka följt av en god lunch i Nävstaskolan före årsmötesförhandlingarna.

Årets Medelpading   
Utmärkelsen Årets Medelpading, hedersnålen med lagerkrans, tilldelades efter förslag från Selångers hembygdsförening Bent Fridholm.
Bent Fridholm har med sitt fantastiska intresse och kunnande forskat i Selångers historia och delat med sig av sina införskaffade kunskaper i Studiecirklar ”Selångers historia”. Bent har grävt djupt i alla arkiv och med ett enastående tålamod hämtat historiska kartor på nätet, jämfört och räknat ut med hjälp av dessa, placeringen av Kungsgården i byn Kungsnäs. Bents engagemang och entusiasm har lärt många Selångerbor mer om sin hembygd än de någonsin anat fanns och visat på de fantastiska kulturskatter som bygden bär på. Kungsgård, pilgrimsled (S:t Olof), gravhögar (hövdingen i Högom) Skolreformen (Nävsta skola, Medelpads första folkskola), och mycket, mer. Bent har ett idogt kulturintresse inte bara bygdehistoria utan även motorhistoria. Bent är ordförande i Sundsvalls Motorveteraner och ledamot i Motorhistoriska Riksförbundet.
Tyvärr kunde Bent Fridholm inte närvara vid årsmötet men Laila Grubb visade ett bildspel som han gjort och som handlade om skolverksamheten i Selånger i historiskt perspektiv.

 

Ordförande                                            Vid protokollet

Margareta Johansson                           Inger Bylund

Justeras

Ulrika Hådén                                           Inga Öström

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter