Styrelseprotokoll 2015-10-26

Närvarande   Anne Strandlund, Alnö
Lars-Erik Larsson, Torp
Anders Hammarberg, Selånger
Yvonne Uhlin, Liden
Staffan Eriksson, Ljustorp
Eva Niskanen, Gudmundstjärn
Gunn-Britt Ullberg, Sättna
Inger Bylund, Hässjö

1 Mötets öppnande

Eftersom ordinarie ordföranden Margareta Johansson fått förhinder öppnade vice ordföranden Anne Strandlund mötet och hälsade välkommen.

2 Dagordningen godkändes.

3 Föregående mötesprotokoll lades efter genomgång till handlingarna.

4 Rapporter

Ekonomi
Kassören Yvonne föredrog och delade ut den senaste ekonomiska rapporten.

Försäkringskonferens
Anne rapporterade från försäkringskonferens som hon deltagit i.
Stora uttag från försäkringen har gjorts i samband med vattenskador och brand. Föreningarna ombads se över sina rutiner, exempelvis sätta in sensorer som gör att vattnet stängs av, se till att det inte är kallare än +15 grader inomhus, i annat fall ska vattnet stängas av. Försäkringsbrev bör kollas upp för att se vad försäkringen täcker.

Framtidsseminarium
Inger rapporterade från mötet i Stockholm 17-18 oktober.

Där togs upp hur hembygdsrörelsen kan bidra till en positiv samhällsutveckling genom att deltagarna fick diskutera olika teman och hembygdsrörelsens roll i dessa. Representanter för Vuxenskolan ledde seminarieövningarna och generalsekreteraren Jan Nordwall samt styrelsen deltog.

I mötet deltog även Helena Hammarskiöld som berättade om det kommande hembygdens år och Michael Lehorst som talade om kulturmiljöarbete och landsbygdsprogrammet.

Höstmöte
Helena Hammarskiöld besökte oss den 9 oktober och tog upp planerade aktiviteter i samband med Hembygdens år.

 

Kurs om ansökning av projektpengar

Har anordnats på Länsmuseet den 13 oktober. Där gick man igenom villkoren för landsbygdsprogrammet, Leader Mittland, Allmänna arvsfonden, m.m.

 

Hembygdsråd

Museichefen vid Länsmuseét föreslår en utställning 6 juni angående hembygdens år. Man vill även ha in berättelser rörande hembygden från föreningarna.

Angående digitaliseringen anses programmet Theodor vara föråldrat varför det bör ersättas av Collective Access, Ånge har redan börjat.

En skrivarkurs planeras 13-14 juni i Myckelgensjö, arrangerad av Ångermanlands hembygdsförbund och Västernorrlands hembygdsråd.

Nästa möte angående detta blir den 6 november.

Kulturting
Bordlades.

5 Hembygdens år 2016

2016 är det Hembygdens år.

Hela hembygdssverige ska delta för att synliggöra hembygdsrörelsen. Medelpads hembygdsförbund ska enligt förslag från ordförande Margareta Johansson ha ämnet Skogen. Skogskojan på Skansen bör kunna disponeras av oss. Olika förslag diskuterades, bl.a. kom Staffan med exempel på skogsrelaterade aktiviteter som SCA anordnat.

En arbetsgrupp bör bildas för att planera de olka aktiviteterna. Ett extra styrelsemöte bestämdes därför till den 16 november på Alnö hembygdsgård.

6 Julavslutning

Förslag den 7 december. Bestäms var vid extramötet den 16 november.

7 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

8 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och tackade Ljustorps hembygdsförening för fika med gott hembakt bröd. 

Ordförande                                    Vid protokollet

Anne Strandlund                          Inger Bylund

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter