Styrelseprotokoll 2015-06-04

Medelpads Hembygdsförbund

Protokoll från styrelsemöte/konstituerande styrelsemöte

Njurunda hembygdsgård 2015-06-04

 

Närvarande   Margareta Johansson Indal
Bengt Wiklund Alnö
Anne Strandlund Alnö
Lars-Erik Larsson Torp
Anders Hammarberg Selånger
Thore Matsson Borgsjö
Yvonne Uhlin Liden
Inga Öström Njurunda
Staffan Eriksson Ljustorp
Inger Bylund Hässjö

 1. Mötets öppnande

Ordförande Margareta Johansson öppnade mötet och hälsade välkommen.

Protokollet från årsmötet gicks igenom. Ett påpekande gjordes att informationen i § 23 angående medlemsavgifterna formulerats otydligt. Av den avgift föreningarna betalar går en del till centrala organisationen och en del till regionala organisationen. Om en förening har över 1000 medlemmar behöver man inte betala in till centrala organisationen för det antal medlemmar som överstiger 1000 utan endast till den regionala organisationen.

Då det endast finns en förening i regionen som berörs av detta tar ordföranden kontakt med föreningen och förklarar detta.

2 Val av vice ordförande, kassör, sekreterare och vice sekreterare

Som vice ordförande omvaldes Anne Strandlund, som kassör omvaldes Yvonne Uhlin, som sekreterare omvaldes Inger Bylund och som vice sekreterare omvaldes Gun-Britt Ullberg.

3 Val av firmatecknare

Ordföranden Margareta Johansson och kassören Yvonne Uhlin valdes att var för sig vara firmatecknare.

4 Adjungerad styrelseledamot

Bengt Wiklund valdes att även i fortsättningen vara adjungerad till styrelsen.

5 Val av två representanter i redaktionskommittén

 Margareta Johansson och Anders Sällwin omvaldes. Eventuellt kommer en ny att utses senare.

6 Val av tre ordinarie och en ersättare till Hembygdsrådet

 Margareta Johansson, Lars-Erik Larsson och Anne Strandlund omvaldes som ordinarie, ingen ersättare utsågs.

7 Val av en representant och en ersättare till Länsmuseét Murberget

  Margareta Johansson, Karl-Ingvar Ångström och Lars-Erik Larsson omvaldes.

8 Val av representanter till IT-kommittén

 Karl-Ingvar Ångström omvaldes. Det är önskvärd med någon fler varför Margareta tar kontakt med föreningarna för att få med ytterligare någon.

9 Val av representant till Pilgrimsrådet

 Laila Grubb omvaldes.

10 Val av webbansvarig

 Bengt Wiklund omvaldes.

 11 Val av försäkringsansvarig

 Anne Strandlund omvaldes.

 12 Rapport från Riksstämman

 Anne Strandlund och Margareta Johansson rapporterade från Riksstämman som i år hölls i Falun.

Birger Svanström omvaldes som ordförande, Margareta Johansson omvaldes som 1:e vice ordförande.

Jordbruksverket medverkade och presenterade förslag till riktlinjer för det stöd på 80 miljoner som kommer att ges som stöd till hembygdsrörelsen de närmaste åren.

Nytt Leaderprojekt (Medelpad-Bräcke) kommer.

Det blev bifall till motionen angående gravstenar som innebär att ”SHF i samverkan med de regionala förbunden ska ge frågan högre prioritet än tidigare när det gäller att hjälpa till med ansvaret för kyrkogårdarnas gravrätter och bevarandet av gravvårdar.”

Det beslutades om oförändrad avgift.

Under Riksstämman diskuterades även Hembygdbegreppet, Tätort-Landsbygd. Kan även storstad räknas som hembygd?

Anne och Margareta deltog i bl.a. I Gustav Vasas fotspår, besök på bergsmansgård, Polhems Stjärnsund, m.m.

13 Övriga frågor

 Den ekonomiska rapporten överlämnades och diskuterades. Föreningarna är fortfarande dåliga på att anmäla antal medlemmar och att betala in medlemsavgifter. Beslutades att ordföranden och kassören tar skriftlig kontakt med föreningarna angående detta.

Margareta meddelade att Svartviks industriminnen har begärt utträde ur förbundet.

Margareta ska ta kontakt med Sundsvalls Gille angående eventuellt medlemskap.

14 Nästa möte och avslutning

Nästa möte bestämdes till 24 augusti i Hässjö församlingshem och mötet 26 oktober blir i Ljustorp
Ordföranden avslutade mötet och framförde ett tack till Njurunda hembygdsförening som bjudit på gott fika.

Ordförande                                                                    Vid protokollet

Margareta Johansson                                                      Inger Bylund

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter