Styrelseprotokoll 2015-03-30

Medelpads Hembygdsförbund

Protokoll från styrelsemöte

Svartviks industriminnen 2015-03-30

 

Närvarande:   Margareta Johansson Indal,   Eva Niskanen Indal,Bengt Wiklund Alnö,
Anne Strandlund Alnö, Lars-Erik Larsson Torp,   Anders Hammarberg Selånger,
Yvonne Uhlin Liden,  Karl-Ingvar Ångström Borgsjö, IT-kommittén,
Jan-Olof Engblom Attmar och   Inger Bylund Hässjö

1 Mötets öppnande
Ordförande Margareta Johansson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2 Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes, under övriga frågor kommer en fråga från Sättna hembygdsförening att tas upp.

3 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från förra mötet är inte klart.

4 Inför årsmötet
Förslag till verksamhetsberättelse delades ut. Bestämdes att alla läser igenom den hemma och lämnar eventuella synpunkter till ordföranden.

Kassören Yvonne Uhlin föredrog den ekonomiska berättelsen som godkändes.
Vissa förändringar har gjorts, bl.a. har vissa konton slagits ihop till ett gemensamt konto, administration, porton m.m.

Budgeten diskuterades. Bl.a. diskuterades om det skulle gå att trycka hembygden till en lägre kostnad. Det borde gå att få ner kostnaderna för tryckningen, detta ska undersökas.

Verksamhetsplan. Bl.a. diskuterades höstmötet. Förslag att anordna kurs i att göra hemsida. Margareta tar kontakt med förbundet om det skulle gå att anordna en kurs.

Industrihistoria, hembygdens kulturarv, skogens kulturarvsmiljö, landskapskonventionen bör vara med.

Ordföranden skickar ut ett förslag på verksamhetsplan.

Förslag har kommit från Tuna angående årsmötet som kommer att hållas i Tuna lillkyrka.

11.00             Andakt
11.30             Lunch och Gunnar Oreland som berättar om Tuna.
12.30             Årsmötesförhandlingar, årets medelpading.

Förslaget godkändes.

Motion har kommit in från Tuna angående rabatt för föreningar med många medlemmar. Då det redan beslutats om en sådan rabatt kommer Margareta att besvara skrivelsen, skickar förslag.

Anmälan om deltagande vid årsmötet bör skickas senast 17 april till Margareta.

 

  • 5 Slutrapport ”Hembygdens kulturarv i Västernorrland”

          Karl-Ingvar Ångström redogjorde för arbetet med slutrapporten. Slutredovisning beträffande ekonomin ska vara klar den 1 april. Pengarna kommer att utbetalas då och Medelpads hembygdsförbund kommer att få lånet återbetalt.

6 Hembygden
 Detta diskuterades under paragrafen 4.

 Rapport från hembygdsträffen.
Ordföranden rapporterade från hembygdsträffen som bl.a. behandlade Barn och unga.

8 Inbjudan till konferensen ”Husen berättar”
Ordföranden delade ut inbjudan till konferensen som kommer att äga rum på Murberget den 18 april.

9 Val av representant till Sveriges hembygdsförbunds riksstämma
Riksstämman kommer att äga rum i Falun i slutet av maj.
Anne Strandlund kommer att åka för Alnös räkning och hon kommer även att representera oss.

10 Övriga frågor
Ordföranden tog upp 100-årsjubileét som blir nästa år. Det är önskvärt att vi alla hjälps åt att ”visa upp” hembygdsrörelsen på olika sätt. Hembygdsförbundet samarbetar med Nordiska muséet omkring berättandet. Final blir det den 29 augusti på Nordiska muséet. På söndag den 30 augusti samlas hembygdsrörelsen på Skansen för en stor hembygdsfest.

Sättna hembygdsförening har gått en kurs i att göra en hemsida och ansöker om ekonomiskt bidrag för detta. Ansökan avslogs.

Förslag från Karl-Ingvar att sekreteraren ska skriva ett referat till ”Föreningsnytt” när vi haft möten. Detta för att uppmärksamma oss. Förslaget bifölls.

 11 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet och framförde ett varmt tack till Svartviks industriminnen och Bo Ringh som berättade om verksamheten och ordnade  kaffe och smörgåsar.

 Ordförande                                                           Vid protokolletprotokollet

 

Margareta Johansson                                                      Inger Bylund

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter