Styrelseprotokoll 2015-11-25

Medelpads Hembygdsförbund

Protokoll från extra styrelsemöte

Alnö hembygdsgård 2015-11-25

 

Närvarande   Anne Strandlund, Alnö
Lars-Erik Larsson, Torp
Anders Hammarberg, Selånger
Yvonne Uhlin, Liden
Staffan Eriksson, Ljustorp
Karl-Ingvar Ångström, Borgsjö
Thore Mattsson, Borgsjö
Bengt Wiklund, Alnö
Inger Bylund, Hässjö

1 Mötets öppnande
Ordföranden Margareta Johansson öppnade mötet och hälsade välkommen. I samband med detta uppvaktades Lars-Erik Larsson som fyllde 80 år igår.

2 Dagordningen
Karl-Ingvar Ångström anmälde en övrig fråga, i övrigt godkändes   dagordningen.

3 Föregående mötesprotokoll
Staffan Eriksson tog upp vikten av att vi tar upp försäkringsfrågorna i föreningarna (omnämndes i föregående protokoll).
Punkten om Kulturtinget bordlades förra gången varför här kan nämnas att  Margareta Johansson och Karl-Ingvar Ångström deltagit en dag var vid  Kulturtinget som i år hölls i Kramfors 7-8 oktober och behandlade bl.a.   mångfald, tillgänglighet och kulturens finansiering.
Kulturtinget är ett årligen återkommande arrangemang som anordnas  av Landstinget i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen och vänder sig till kulturutövare, tjänstemän, politiker, föreningsengagerade, m.fl.

Protokollet lades därefter till handlingarna.

4 Jubileumsåret
Ångermanlands och Medelpads hembygdsförbund har skrivit på papper om  deltagande vid jubileumsarrangemangen.
Sommaren 2016 ”tar hembygdsföreningarna över” Länsmuséets       friluftsmuseum. Vi får använda de olika byggnaderna för våra aktiviteter.
Varje deltagande förening erbjuds en dag var för att presentera sin förening.
Ordföranden kommer att träffa de olika hembygdsföreningarna under januari       månad 2016. Inbjudan angående detta kommer att skickas ut senare.

Hembygdens helg på Skansen
Ordföranden har tillsammans med Staffan Eriksson och Märta Rundgren  diskuterat ämnet Skogen. Ångermanland och Medelpad ska samarbeta och dela på arbetet med de olika aktiviteterna kring ämnet Skogen.
Det kan i detta sammanhang nämnas att det kommer en uppsats om skogen i nästa nummer av ”Hembygden”.

Utgångspunkten blir ”Skogskojan” på Skansen.

Förslag
Berätta om skogen från c:a 1900 och fram till våra dagar och utforma aktiviteter   kring detta.
Rädda skogens historia – Alltför stora kulturvärden förstörs i och med det moderna skogsbruket.
Inte att förglömma – kvinnornas deltagande, ex. fäbodarna.
Deltagarna erbjuds gratis inträde + lunch.
Den planerade galamiddagen har ställts in och det blir istället en fest på Solliden för alla.
Ångermanland ordnar bussar för transport ner fredag och hem söndag.
Ett förslag har kommit om budkavle från förening till förening, ej klart ännu hur detta ska gå till
Vi bör även försöka få sponsorer.
Den sista februari ska det vara klart vilka som ska vara med.

5 Julavslutning
Diskuterades tid och plats för julavslutningen. Förslag 10 eller 7 december. Bestämdes att Anders undersöker möjligheterna att vara på Norra berget (Gesällen) den 7 december och Margareta skickar ut inbjudan.

6.Övriga frågor
Karl-Ingvar Ångström berättade om projektet i Fränsta som för närvarande skannar Domböckerna. De föreningar som behöver hjälp med skanning av dokument kan höra av sig till projektet.
7 Nästa möte blir den 28 januari, lokal meddelas senare.
8 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet och tackade Alnö hembygdsförening för fika med gott bröd.

 

Ordförande                       Vid protokollet
Martgareta Johansson    Inger Bylund

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter