Årsmötesprotokoll 2015

Medelpads hembygdsförbund

Protokoll från årsmöte 2015-04-26 i Tuna Lillkyrka

Närvarande   Närvarolista bifogas (Ej på hemsidan)

1 Mötets öppnande
Ordföranden i Tuna hembygdsförening, Ulla-Britt Lagergren, öppnade mötet och hälsade alla ombud och övriga deltagare välkomna.

2 Parentation
En tyst minut hölls för de medlemmar som avlidit.

3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Margareta Johansson och till sekreterare Inger Bylund.

 4 Val av två justerare tillika rösträknare
 Yvonne Uhlin och Anne Strandlund valdes.

  5 Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötet ansåg att kallelse till årsmötet gjorts i vederbörlig ordning.

6 Upprop av närvarande ombud och fastställande av röstlängd.
Anmälda ombud och närvaro prickades av enligt lista.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen vilken därefter godkändes och lades till handlingarna.

8 Ekonomisk berättelse
Kassören Yvonne Uhlin redovisade den ekonomiska sammanställningen. I            sammanhanget nämndes att det fortfarande är föreningar som inte betalat in                      medlemsavgifterna varför resultatet blir missvisande. Redovisningen godkändes
och lades till handlingarna.

9 Revisorernas berättelse
Revisorn Karin Bjelkström föredrog revisionsberättelsen och föreslog                    ansvarsfrihet för styrelsen.

10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11 Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
Margareta Johansson omvaldes.

12 Val av fyra styrelseledamöter för en tid av två år
Följande fyra ledamöter valdes:
Anders Hammarberg         Selånger                            nyval
Gun-Britt Ullberg               Sättna                                 omval
Sonja Filipsson                    Holm                                  omval
Inger Bylund                        Hässjö                                 omval

Följande ledamöter har ett år kvar av mandatperioden:
Lars-Erik Larsson               Torp
Tore Matsson                       Borgsjö
Yvonne Uhlin                       Liden
Eva Niskanen                       Gudmundstjärn
Anne Strandlund                Alnö

13 Val av sex styrelsesuppleanter för en tid av ett år
Följande sex suppleanter valdes:
Karl-Ingvar Ångström        Borgsjö                               omval
Ulla-Britt Lagergren           Tuna                                    omval
Sten Ekström                        Tynderö                              omval
Jan-Olof Engblom              Attmar                                 omval
Staffan Eriksson                 Ljustorp                               nyval
Inga Öström                       Njurunda                              nyval

14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år                    De ordinarie revisorerna Karin Bjelkström Selånger och Elisabeth Bergström         Sundsvall har ett år kvar av mandatperioden och även revisorssuppleanterna                    Bengt-Erik Eriksson Tuna och Bengt Wiklund Alnö har ett år kvar.

 15 Val av ombud till Sveriges hembygdsförbunds riksstämma
Ordförande Margareta Johansson nämnde att paragraferna 15-18 brukar                hänskjutas till den nya styrelsen för åtgärd, vilket mötet godtog. Nämndes att   styrelsen utsett Anne Strandlund Alnö att representera Medelpads hembygdsförbund  vid årsstämman 2015 som blir i Falun.

16 Val av redaktionskommite
 Överlämnas till nya styrelsen för beslut. Ordföranden nämnde dock att alla           intresserade ombads höra av sig då flera i kommittén önskar avgå.

17 Val av representanter till hembygdsrådet
Överlämnas till nya styrelsen för beslut.

18 Val av övriga för verksamheten nödvändiga funktionärer
Överlämnas till nya styrelsen för beslut. 

 19 Val av två ordinarie och en ersättare i valberedningen för ett år. en sammankallande
Mötet valde:
Jörgen Nilsson, ord och sammankallande  Attmar        omval
Inger Andersson, ord                                      Ljustorp        omval
Jan-Erik Eriksson                                           Torp              nyval

20 Fastställande av årsavgift
Beslutades att höja avgiften från 17 kronor till 20 kronor från och med 2016. Av dessa går då sju kronor till MHF och resten till riksförbundet.

21 Fastställande av budget
Efter föredragning av kassören Yvonne Uhlin, beslutade mötet att fastställa den föreslagna budgeten även om alla föreningar inte lämnat in uppgifter om medlemsantal.

22 Förslag till verksamhetsplan
Ordföranden Margareta Johansson föredrog den föreslagna verksamhetsplanen som bl.a. innehåller följande viktiga arbetsområde:
        Hembygdens kulturarv i Västernorrland
         Viktigt att vi fortsätter arbetet med att ordna och digitalisera våra arkiv.   

 Kulturmiljövården i skogen
 Vad händer i våra skogar efter uppröjning efter stormar och vid avverkningar?

Industrihistoria
 Vikten av att dokumentera vår industrihistoria togs bl.a. upp vid förra årets
riksstämma efter en motion från Medelpads hembygdförbund (Margaretha
Johansson och Sture Österlund). Arbete pågår f.n. kring industriarvet på
Alnö  tillsammans med Sundsvalls museum.

 

 Europeiska landskapskonventionen
Behandlar delaktighet i beslut som rör den miljö i vilken man lever. Alla skall  ha  möjlighet att tycka till om förändringar som påverkar miljön både i stad och på landsbygd.

 

       Landsbygdspengar
        20 miljoner per år under 4 år. Riktlinjerna är inte klara än

100-årsjubileét
Sveriges hembygdsförbund firar 100-årsjubileum nästa år och det bör vi alla hjälpas åt med att uppmärksamma.

Tidningen Hembygden
Vår tidning bör utvecklas vidare för att anpassas till vår ekonomi

Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen.

23 Eventuella motioner
Tuna hembygdsförening har lämnat in en motion angående ”rabatt” för föreningar med många medlemmar. Ordföranden informerade om att det redan nu finns en sådan rabatt då föreningarna bara behöver betala till regionala förbundet för det medlemsantal som överstiger 1000.

Styrelsen ska se över den summa som betalas till Medelpads hembygdsförbund om det går att ev. reducera denna.

24 Hembygden
Ordföranden tog upp att det behövs nya personer till redaktionskommittén då flera av de nuvarande önskar avgå. Kostnaderna måste minskas, förslag kom bl.a. att göra tidningen Webb-baserad.

25 Övriga frågor

1) Kassören Yvonne Uhlin tog upp att många föreningar är sena med att betala in  medlemsavgifterna. Beslutades att hon kommer att skicka faktura till respektive förening istället för att som nu skicka uppmaning via e-post. Påmindes också om att föreningarna måste uppdatera uppgifter om sina postmottagare så att informationen går fram till rätt person.

2) Körkort för motorsåg
Jörgen Nilsson påminde oss att det kommit nya bestämmelser angående hanteringen av bl. a. motorsåg. Föreningarna uppmanades att ta reda på vad som gäller vid arbete med motorsågar, m.m.

 

3) 100-årsjubiléet
 Sveriges hembygdsförbund samarbetar med Nordiska muséet, vill ha in berättelser från hembygdsrörelsen. En idébank har skapats på förbundets hemsoda dit man kan skicka bidrag.

26 Avtackning
Margaretha Ljusberg avtackades då hon avgått efter att i många år suttit i styrelsen. Hon var inte närvarande idag men skall uppvaktas med en blombukett.

 27 Nästa årsmöte
Beslutades att nästa årsmöte ska hållas i Selånger den 24 april 2016

28 Avslutning
Ordföranden avslutade årsmötet och framförde sitt tack till Tuna hembygdsförening som arrangerat mötet med en mycket god lunch och kaffe med bl.a. Tunakakor. Ett stort tack riktades också till Gunnar Oreland som höll en andakt och berättade om den spännande utvecklingen från runstenar till kyrkböcker samt till ”Bosses gäng” som underhöll med sång och musik.

Årets Medelpading
Utmärkelsen Årets Medelpading, hedersnålen med lagerkrans, tilldelades efter förslag från Tuna hembygdsförening Mats- Ola Moberg för hans mångåriga forskning kring Tunas lokalhistoria som bl. a. utmynnat i boken Boken om Matfors – samlade skrifter och egna betraktelser.
För  Tuna Hembygdsförening är han en ovärderlig och trogen medarbetare som    med sin kunskap, sitt engagemang, sitt genuina intresse och sin lokalkännedom  varit föreningen behjälplig i utformandet av Tuna Hembygdsförenings medlemstidning Tunabygden.
Han har också under många år varit byombud i Tuna Hembygdsförening vilket     innebär att han besöker och samlar in medlemsavgifter till föreningen och   samtidigt delar ut Tunabygden inom sitt område Runsvik Östra – Öhn”.

 

 

 

 

Ordförande                                                                    Vid protokollet

 

 

Margareta Johansson                                                      Inger Bylund

 

 

 

Justeras

 

 

 

 

Yvonne Uhlin                                                                 Anne Strandlund

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter