Verksamhetsplan 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 FÖR MEDELPADS HEMBYGDSFÖRBUND.

Medelpads Hembygdsförbund vill vara ett stöd för sina medlemsföreningar. De idéer som kommer till förbundet från föreningar ska tas till vara och utvecklas. Samtidigt ska föreningarna känna stöd hos förbundet och få hjälp när de behöver det.

Dialogen med föreningarna behöver ständigt förbättras. Här kan vår hemsida spela en viktig roll som förmedlare av nyheter och som kontaktlänk mellan oss alla. Sveriges Hembygdsförbunds hemsida förbättrar också kontakten ut till föreningarna. Till vår hjälp finns också vår hembygdskonsulent, Margareta Bergvall, på länsmuseet Murberget.

Mycket återstår att göra för att kommuner, landsting och länsstyrelse ska få fördjupad kunskap om vilken viktig resurs våra hembygdsföreningar är, för bevarandet av det lokala kulturarvet. Vi måste stärka vårt “varumärke” och ständigt förmedla kunskapen om den insats av ideellt arbete, som våra medlemmar utför.

Viktiga arbetsområden under 2014.

Hembygdens kulturarv Västernorrland

Projektet pågår under 2014. Många föreningar i länet har påbörjat arbetet med att digitalisera sitt kulturarv. Andra har börjat sortera och gallra bland sina arkivhandlingar.

Kulturmiljövården i skogen

Under året börjar vi ta steget med att se vad som hänt och händer med kulturminnena i samband med skogsavverkningar.

Industrihistoria

Medelpads Hembygdsförbund har tillsammans med Alnö Hembygdsförening tagit initiativ till en diskussion om hur vi vårdar arvet efter sågverksepoken på Alnö. Arbetet fortsätter med att lyfta fram detta kulturarv.

Europeiska landskapskonventionen.

Vad har hänt i vårt landskap, hur har landskapsbilden förändrats och vilka trender ser vi framåt? Landskapskonventionen slår fast att bygdens invånare har rätt att delta i samtalet om framtidens landskap och vi i Hembygdsrörelsen vill delta i den debatten.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter