Styrelseprotokoll 2014-10-30

Medelpads Hembygdsförbund

Protokoll från styrelsemöte i Stöde hembygdsgård 2014-10-30

 

Närvarande   Margareta Johansson Indal
Bengt Wiklund Alnö
Lars-Erik Larsson Torp
Anders Hammarberg Medelpads fornminnesförening
Yvonne Uhlin Liden
Thore Matsson Borgsjö
Saga Bruneskogh Stöde
Tomas Wallin Stöde
Karl-Ingvar Ångström via Skype
Inger Bylund Hässjö

§1      Mötets öppnande

Ordförande Margareta Johansson öppnade mötet. Därefter berättade Tomas Wallin och Saga Bruneskogh lite om Stöde hembygdsförening. Thomas har varit ordförande i ca 5 år och Saga har varit aktiv i föreningen ca 15 år. Föreningen har drygt 200 medlemmar. De senaste åren har ägnats mycket tid åt byggnaderna, bl.a. har nya tak lagts. Stående arrangemang är spelmansstämma, midsommarfirande, nationaldagsfirande och julmarknad nere på byn. En hel del uthyrning sker. Föreningen har även haft restaurang under somrarna, dock inte det senaste året.

 

§2      Förslag till dagordning

Dagordningen godkändes.

 

§3      Föregående mötesprotokoll

          Då ordförande upptäckt en del felaktigheter ska protokollet justeras till nästa        möte.

 

§4      Rapporter

          Ekonomi

          Ekonomisk sammanställning delades ut och kassören gick igenom kontona.

 

Hembygdens kulturarv i Västernorrland

          Karl-Ingvar Ångström deltog i mötet via Skype då han var bortrest.                       Stödprojektet behöver pengar eftersom jordbruksverket inte betalar ut pengar                  förrän i efterhand och pengar behövs bl.a. för Hembygden. Sammanställning                      bifogas. Mötet beslutade att låna ut 10 000 kr till projektet att återbetalas den 1      april.

 

Hembygden

          Redaktionen håller på med 4:e numret, ”Hytt och nytt”. Eventuellt kommet          något om Bygdeband och dialektord.

 

Hembygdsrådet

Möte kommer att hållas den 3 november då bl.a. kulturplan ska diskuteras och vad som kom fram vid mötet på Murberget den 7 mars.

Försäkringskonferens                           

Det har hållits en försäkringskonferens i Örebro. Länsförsäkringar Halland fortsätter ansvara för våra försäkringar till och med 2016. Rapportering från konferensen kommer att ske vid nästa möte då vår representant inte kunde vara med idag.

 

§ 5     Sockenfrågan

          Remissförslaget kommer i november, troligen blir det inte några problem för Medelpads del då distriktsbeteckningarna i stort följer den gamla sockenindelningen. Släktforskarna anser att uppgifterna borde gå tillbaka till 1991 då staten tog över folkbokföringen från kyrkan istället för 1999.

§6      Höstmöte i Marstrand

          Ordföranden kunde inte vara med p.g.a. sjukdom men skickade en annan företrädare för Medelpads hembygdsförbund. Rapport från mötet kommer att presenteras i nästa nummer av Hembygden.

 

§7      Höstmöte 22 november, program

          Höstmötet kommer att hållas på Alnö hembygdsgård med anledning av den skrivelse från Selångers hembygdsförening som behandlades vid årets årsstämma. Inbjudan bifogas.

 

§8      80 miljoner till hembygdsgårdarna

          Ordföranden meddelade att 20 miljoner per år under fyra år kommer att avsättas för hembygdsgårdarna och deras verksamhet.

 

§9      Övriga frågor

          Ordföranden meddelade att inbjudan till träffar med Leader Timråbygden och Leader Mittland kommit till medlemsföreningarna i Medelpads hembygdsförbund.

Med anledning av att motioner om ändring av formerna för riksstämman behandlats har en enkät utarbetats. Detta ska diskuteras vid nästa möte.

Nästa möte (julgröt) blir förslagsvis torsdag den 4 december i Selångers hembygdsgård eller Norra berget. Kallelse kommer senare.

 

§ 10   Avslutning

          Ordföranden avslutade mötet och framförde ett varmt tack till Stödes hembygdsförening för deras medverkan och för de utsökta smörgåstårtorna som serverades till kaffet.

 

 

 

 

 

Ordförande                                                                    Vid protokollet

 

 

Margareta Johansson                                                      Inger Bylund

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter