Styrelseprotokoll 2014-05-27

Medelpads Hembygdsförbund

Protokoll från styrelsemöte/konstituerande styrelsemöte i Lidens hembygdsgård 2014-05-27

Närvarande   Margareta Johansson Indal
Bengt Wiklund Alnö
Lars-Erik Larsson Torp
Anders Hammarberg Medelpads fornminnesförening
Anne Strandlund Alnö
Yvonne Uhlin Liden
Sonja Filipsson Holm
Inger Bylund Hässjö

 

§1      Mötets öppnande
          Ordförande Margareta Johansson öppnade mötet.

§2      Förslag till dagordning
           Dagordningen godkändes.

§3      Styrelsens konstituering
           a. Val av kassör, vice ordförande, sekreterare och vice sekreterare
Till kassör omvaldes Yvonne Uhlin, till v. ordförande omvaldes Anne
Strandlund,       till sekreterare omvaldes Inger Bylund och till vice sekreterare
omvaldes Gun-Britt Ullberg.
b. Firmatecknare
              Ordförande Margareta Johansson och kassör Yvonne Uhlin valdes att var för
sig teckna firma.

Karl-Ingvar Ångström (370501-8012) valdes att teckna firma för projektet
”Hembygdens kulturarv i Västernorrland” och dess bankkonto 8420-2,924    778
941-6 samt att vara projektets kontaktperson gentemot Skatteverket. Lars
Häggström skall därmed inte längre vara firmatecknare för projektet.
c. Adjungerad till styrelsen
 Bengt Wiklund valdes att även i fortsättningen vara adjungerad till styrelsen.
        d. Val av representanter till redaktionskommittén
    Margareta Johansson och Anders Sällvin valdes att även i fortsättningen vara
representanter i redaktionskommittén.
          e. Val av två ordinarie och en ersättare till Hembygdsrådet
              Margareta Johansson och Lars-Erik Larsson omvaldes som ordinarie och
Anne Strandlund som ersättare till Hembygdsrådet.
          f. Val av representanter till IT-kommittén
    Till representant i IT-kommittén omvaldes Karl-Ingvar Ångström.
Karl-    Ingvar och övriga i styrelsen får i uppdrag att under året föreslå ytterligare
någon att ingå i  kommittén.
g. Val av en representant och en ersättare till Länsmuséet
    Margareta Johansson omvaldes som ordinarie och Lars-Erik Larsson som
ersättare.
h. Val av en representant till Pilgrimsrådet
     Laila Grubb, Selånger omvaldes.
            i. Val av Webbansvarig
   Bengt Viklund omvaldes som webbansvarig.
          j. Val av försäkringsansvarig
           Anne Strandlund omvaldes.

§4      Rapport från Riksstämman
          Margareta Johansson och Bengt Wiklund rapporterade från Riksstämman som i år
hölls i Linköping. Bland annat nämndes att Medelpads Hembygdsförbunds motion
angående vårdandet av det industriella kulturarvet antogs.

§5      a. Rapport om projektet ”Hembygdens kulturarv i Västernorrland”
             Det har varit lite problem med redovisningen av skatt och arbetsgivaravgifter
men projektet har nu hjälp av revisorerna som går igenom detta.
b. Hembygdsrådet
Svar ska lämnas på remissen angående kulturplanen för Västernorrland.
Margareta kommer att ha en träff med Margareta Bergvall
från Länsmuséet och Lena Landin, ordförande för Ångermanlands
Hembygdsförbund, för att utarbeta ansökan från Landstinget om medel för
verksamheten 2015.

c. Rapport om ”Hembygden”
               Margareta berättade om kommande två nummer av Hembygden som
kommer att handla om båtar och sjöfart samt handel.
Diskuterades om tidningen kan göras billigare för att få råd att fortsätta ge ut
den.

d. Ekonomisk rapport
Kassören lämnade ut en ekonomisk sammanställning. Alla medlemsavgifter
har inte kommit in ännu så kassören ska skriva ett brev och påminna.

§6      Skrivelse från Selångers Hembygdsförening
          Beslutades att vi till hösten ska anordna en temadag eventuellt med expert från
Länsmuséet angående del ett av skrivelsen, vad vi ska samla. Vad gäller del två av
skrivelsen som handlar om hur vi bäst ska kunna utveckla vårt föreningsarbete så
att det kommer att bestå i framtiden, ska vi arbeta vidare med detta.

§7      Övriga frågor och avslutning
         Beslutades kommande träffar
28 augusti kl. 18.00 Ljustorp?
30 oktober kl. 18.00 Stöde?
15 november (lördag) Höstmöte/Temadag Norra Berget?
4 december kl. 18.00 Julgröt. Var bestäms senare.

Ett varmt tack framfördes till Lidens Hembygdsförening som bjudit på en utsökt
smörgåstårta varpå ordföranden avslutade mötet.

Ordförande                                                             Vid protokollet

Margareta Johansson                                             Inger Bylund

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter