Årsmötesprotokoll 2014

Medelpads hembygdsförbund

 

Protokoll från årsmöte 2014-04-27 på Tynderö hembygdsgård

 

Närvarande Nårvarolista bifogas

 

§1 Mötets öppnande
Ordförande Margareta Johansson öppnade mötet och hälsade alla ombud och övriga deltagare välkomna.

§2 Parentation
En tyst minut hölls tör de medlemmar som avlidit.

 

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Sten Ekström och till sekreterare Inger Bylund.

§4 Val av två justerare tillika rösträknare
Anders Sällvin och Gun-Britt Ullberg valdes.

 

§5 Frågan om mötets behöriga utlysande
Mötet ansåg att kallelse till årsmötet gjorts i vederbörlig ordning.

§6 Upprop av närvarande ombad och fastställande av röstlängd.
Anmälda ombud och närvaro prickades au enligt lista

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Efter att deltagarna låst igenom verksamhetsberättelsen och beretts möjlighet till frågor godkändes denna och lades till handlingarna

 

§8 Ekonomisk berättelse
Kassören Yvonne Ulllin gick igenom den ekonomiska sammanställningen och redogjorde för bl.a kostnader för årsstämman som hölls i Sundsvall 2013 och som blev förhållandevis låga Medelpads hembygdsförbund har även skänkt 5 000 kronor till tidskriften Hembygden som fortfarande brottas med dålig ekonomi. Redovisningen godkändes och lades till handlingarna

 

§9 Revisorernas berättelse
Revisorn Karin Bjelkström föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§11 Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
Margareta Johansson omvaldes.

§12 Val av fem styrelseledamöter för en tid av två år  valdes
Lars-Erik Larsson Torp omval
Yvonne Uhlin Liden omval
Eva Niskanen Gudmundstjäm omval
Arme Strandlund Alnö omval
Thore Matson Borgsjö omval

Följande ledamöter har ett år kvar av mandatperioden
Margareta Ljusberg          Selånger
Gun-Britt Ullberg             Sättan
Sonja Fiipsson                  Holm
Inger Bylund                    Härsjö

Val av sex styrelsesuppleanter för en tid av ett år valdes
Karl-Ingvar Ångström Borgsjö omval
Ulla-Britt Lagergren Tuna omval
Sten Ekström Tynderö omval
Jan-Olof Engblom Attmar omval
Anders Nigard Ljustorp omval
Anders Hammarberg         Med. fornminnesförening omval

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år valdes ordinarie
Karin Bjelkström     Selånger omval
Elisabeth Bergström    Sundsvall      omval

Valdes suppleanter
Bengt-Erik Eriksson   Tuna   omval
Bengt Wiklund    Alnö   omval

Val av ombad till Sveriges hembygdsförbunds riksstämma
Ordförande Margareta Johansson nämnde att paragraferna 15-18 brukar hänskjutas till den nya styrelsen för åtgärd, vilket mötet godtog. Nämndes att styrelsen utsett Bengt Wiklund att representera Medelpads hembygdsförbund vid årsstämman 2014, som blir i Linköping.

§16 Val av redaktionskommitte
Överlämnas till nya styrelsen för beslut.

§17 Val av representanter till hembygdsrådet
 Överlämnas till nya styrelsen för beslut.

§18 Val av övriga för verksamheten nödvändiga funktionärer
Överlämnas till nya styrelsen för beslut.

§19 Val av två ordinarie och en ersättare i valberedningen för ett år. en sammankallande
Valdes
Jörgen Nilsson, ord   Attmar    omval
Inger Andersson, ers     Ljustorp    omval

§20 Fastställande av årsavgift
Yvonne Uhlin tog upp att förra riksstämman beslutade om en höjning med 5 kronor. Som en konsekvens av detta beslutade mötet att årsavgiften ska höjas till 17 kronor per medlem.

§21 Fastställande av budget
Efter föredragning av kassören Yvonne Uhlin, beslutade mötet att fastställa den föreslagna budgeten.

§22 Förslag till verksamhetsplan
Ordföranden Margareta Johansson föredrog den föreslagna verksamhetsplanen som bl. a. innehåller följande punkter.

Förbättra kontakten med de lokala föreningarna

Föra fram till kommuner och landsting värdet av att vårda vårt kulturarv och vilken viktig resurs hembygdsrörelsen är med stort engagemang och stora insatser av ideellt arbete

Miljövård i skogen för att bevara kulturarvet

Vår industrihistoria. Medelpads hembygdsförbund har lämnat in en motion till riksstämman angående vikten av att bevara vårt industriella kulturarv. Margareta Johansson har i tillsammans med Sture Österlund från Alnö hembygdsförening skrivit motionen.

Margareta Johansson nämnde också den Europeiska landskapskonventionen som ratificerats av Sverige under 2011. och vars mål år att alla ska vara delaktiga i beslut som rör den miljö i vilken man lever. Alla ska ha möjlighet att tycka till om förändringar som påverkar miljön både i stad och på landsbygd. Mötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen.

 

Eventuella motioner

En motion har kommit från Selångers hembygdsförening (bilägges).I)en handlar om hur vi ska handskas med alla föremål som skånks till hembygdsföreningarna och som far till följd att den öppna verksamheten blir lidande då föreningarna får mer och mer att ta hand om och vårda Lalla Grubb föredrog motionen som bl.a. förslår en samverkan mellan föreningarna om hur vi ska lösa detta

§24 Styrelsens förslag

Styrelsens förslag till ovannämnda motion blir att föreslå samarbetsformer och lösningar som ska tas upp vid höstmötet. Mötet biföll detta förslag.

 

§25 Övriga frågor
Arkivfrågor
Bygdeband
Karl-Ingvar Ångström berättade om åtgärder för att tillgängliggöra kulturarvet inom ramen för kulturarvsprojeket.

Bl.a. har två arkiveringskurser genomförts med syfte att de lokala föreningarna ska såtts igång med att arkivera sitt arkivmaterial för att så småningom tilIgängliggöra detta digitalt.

Landsarkiven kommer också att anordna kurser i att låsa gamla handlingar. Karl-Ingvar berättade även om Bygdeband som överläts till Hembygdsförbundet förra året. Bygdeband är ett bra sått att visa upp sig och marknadsföra sina handlingar, fotografier, m.m.

 

Årets Medelpading
Enligt förslag från Tynderö hembygdsförening valdes Anders Lagerquist till Årets Medelpading. Anders är en välkänd person för alla som bor i Tynderö och kringliggande områden. Han har sedan långe varit verksam inom hembygdsrörelsen, kyrkan och andra lokala organisationer och föreningar. Som en drivande kraft har han medverkat sill att föreningslivet på orten samverkar i såväl praktiska lågor som att skapa gemensamma aktiviteter och samordna personella resurser.

Sundsvalls Tidning hade sänt två personer som intervjuade och fotograferade Anders.
Ett utmärkt val!

Nästa årsmöte bestämdes till Tuna den 26 april 2015 klockan 13.00.

§26-27 Eventuell avtackning och avslutning
Ordförande Margareta Johansson tackade alla som närvarit vid årsmötet och uppvaktade presidiet med vackra blommor, varpå mötesdeltagarna fick tillfälle att ägna sig åt att äta en god lunch. Under och efter lunchen underhölls mötesdeltagarna av Lars-Åke Melin som framförde både kända och okända sånger till eget gitarrackompanjemang samt berättade om sånger, textförfattare och kompositörer.

 

 

Ordförande                                                                                                         Vid protokollet

Sten Ekström                                                                                                     Inger Bylund

 

Justeras

Anders Sällvin                                                                                                     Gun-Britt Ullberg

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter