Föreningens stadgar


 
STADGAR FÖR MARSTRANDS HEMBYGDSFÖRENING
Antagna 22 augusti 2020
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
 
§1    Namn, verksamhetsområde
§2    Hembygdsrörelsens grundsyn
§3    Hembygdsrörelsens ändamål
§4    Hembygdsföreningens organisation
§5    Medlemsmöten
§6    Medlemskap
§7    Avgifter
§8    Lokalt samarbete
§9    Ordinarie årsmöte
§10  Extra årsmöte
§11  Hembygdsföreningens styrelse
§12  Räkenskaper och revision
§13  Stadgeändring
§14  Upplösning                                                                                                                                        
 
 
 

 
§1 Namn, verksamhetsområde
Marstrands hembygdsförening, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhetsområde utgörs av Marstrandsön, Koön och Ärholmen. I den mån intressegemenskap föreligger kan även Klöverön, Instön och närliggande öar innefattas.  Föreningen organiserar föreningar och människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i §2 och §3 i dessa stadgar. Marstrands hembygdsförening är Sveriges hembygdsförbunds lokala organ.
 
§2 Hembygdsrörelsens grundsyn
Hembygdsrörelsen är den del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.


§3 Hembygdsrörelsens ändamål
Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.
Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för:
Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer. Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla. Att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället. Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.


§4 Hembygdsföreningens organisation
Föreningen består av röstberättigade medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ
Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa årsmöte.
 
§5 Medlemsmöten
Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor och som kan vara vägledande för styrelsen avgörande

§6 Medlemskap
 Person som delar de under §2 angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.
Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§7 Avgifter
Avgifter för medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.


§8 Lokalt samarbete
Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i eller samverka med sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.


§9 Ordinarie årsmöte
Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar.
Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslag- och yttranderätt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast två veckor före mötet.
Medlem, som så begär, ska senast två veckor före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Val av årsmötesfunktionärer: Mötesordförande, mötessekreterare, en protokolljusterare, en rösträknare
Fastställande av dagordning
Årsredovisning
Verksamhetsberättelsen
Bokslut
Fastställande av resultat- och balansräkningarna
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar.
Val av:
Ordförande och kassör på två år. Ordförande väljs jämnt år och kassör udda år.Ordinarie styrelseledamöter för ett år
Suppleanter för ett år
Två revisorer för ett år
Två ersättare för revisorerna för ett år
Valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
Fastställande av årsavgift till föreningen.
Fastställande av budget och verksamhetsplan för det framförliggande räkenskapsåret.
Beslut om att föreningen tecknas av ordförande och kassören var för sig.
Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast 31 december året före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.
 
§10 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 33 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.
Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 3 veckor före mötets hållande. Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.
Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.


§11 Hembygdsföreningens styrelse
Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.
Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, för framförliggande räkenskapsår. Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet. Föreningens styrelse har sitt säte där kansliet är beläget annars där ordföranden är bosatt. 
Föreningens styrelse ska bestå av minst 7 ordinarie ledamöter, nämligen ordföranden och minst 6 övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Antal udda antal ledamöter eftersträvas. För övriga ledamöter väljs 3 suppleanter.
Ordförande och tre eller fler av de övriga ledamöterna bör vara mantalsskrivna i Marstrand, dock skall de vara mantalsskrivna i Kungälvs kommun.
Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande och sekreterare. Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i föreningens styrelse.
Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas. Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår. Sammanträde skall alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.
Kallelse till sammanträde ska ske senast 1 vecka i förväg.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.
Föreningens firma tecknas av årsmötet utsedda två personer, dels i förening eller enskilt.
För av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.
Styrelsen kan utse personer (inom eller utanför styrelsen) eller kommittéer för att handha särskilda verksamheter eller uppdrag, samt ange gränser för genomförandet.


§12 Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och ersättare för dessa. Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.  Det åligger revisorerna att senast två veckor före årsmöte till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§13 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske efter beslut av två på varandra årsmöten, varav ett måste vara ordinarie. Beslut fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§14  Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag godkänts vid två på varandra följande årsmöte, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vartdera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvarande godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.
Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den instans årsmötet beslutar om.
Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

    

Stadgarna slutgiltigt antagna vid årsmöte 22 augusti 202.0

Förening:

Marstrands Hembygdsförening

Skapad av: Göran Kristensson (2019-01-13 09:07:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Meta Grundén (2020-08-23 08:46:40) Kontakta föreningen