Ralången


Ralången
är en sjö som ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde. Sjön är 5 meter djup, har en yta på 4,93 kvadratkilometer och befinner sig 160 meter över havet. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, braxen, gärs och gädda.
Vattennivån i sjön varierade tidigare betydligt, men är numera reglerad och skiljer sig inte mycket över året. Ön Flottholmen eller Rödholmen som numera befinner sig ständigt över ytan har tidigare ofta dykt upp och försvunnit om vartannat. Dess uppdykande och försvinnande varslade om ofärd och mellan 1696 och 1887 fördes noggranna anteckningar i kyrkböckerna om när holmen varit synlig. 1773 besökte Gustav III holmen under sin Eriksgata och lät då sätta upp en ekplanka med kopparplåt till minne av besöket. Plåten är numera flyttad till Marbäcks hembygdsgård.

Röjholmen
I en del sjöar händer det stundom under varma somrar, att öar plötsligt flyter upp till vattenytan. Dessa öar, vanligen benämnda flottholmar, består av tämligen löst sammanhängande dy- eller torvlager, i vilka förekommer grova stubbar av tall, som med sina rötter bildar en stomme i torvmassan. Flottholmarna visar sig i regel mot slutet av varma somrar. I torvlagren sker en livlig utveckling av kväve och sumpgas, som hopas
under torven, och när trycket blir tillräckligt stort, lyfts hela torvmassan upp till sjöns yta. När gaserna fram på höstkanten försvunnit, sjunker holmen åter till botten.
Den mest ryktbara av alla svenska flottholmar torde vara Röjholmen i sjön Ralången. Vid Marbäcks hembygdsgård finns en märklig ekplanka. På denna är fästad en kopparplåt med inskription, som berättar om ett kungligt besök på Röj-holmen, då Gustav III reste genom södra Sverige. Inskriptionen har följande lydelse: "Åhr 1766 När Svea Rikes Konung Gustaf III , såsom dåvarande Cronprins reste att möta sin tillkommande gemål nu Drottning Sophia Magdalena uppkom denna sällsynta Flottholme vid deras förbiresa. Åhr 1773 den 2 september blef denna Holmen som den 19 augusti ånyo uppkommit återigen synt och besedd af vår allernådigste Konung, som då till Rikets södra gränser igenom Jönköpings lähn dess Eriksgata fortsatte till att efterfråga landets tillstånd o bereda Rikets framtida väl. Upprättad af Claes Erik Silfwerhielm, dåvarande Landshövdinge över Jönköpings Lähn."


 Hyllingen
I den södra delen av Marbäcks socken, öster om Aneby, ligger den grunda fågelsjön Hyllingen. Sjön är en betydelsefull plats för både rastande och häckande fåglar.
Tillrinningen av näringsrikt vatten från odlade marker i Bredestadsdalen gynnar en rik växtlighet i och omkring sjön. Bladvass bildar sammanhängande bestånd i södra delen av sjön, i övrigt täcks den till stora delar av säv, sjöfräken och näckrosor. Älggräs är dominerande på delar av den fastare marken. Videarter och björk är de dominerande trädslagen. Ett björkbestånd finns i södra delen av reservatet och en mindre grupp lövträd, huvudsakligen björk, finns i anslutning till fågeltornet på reservatets östra sida. Fågelfaunan kring sjön har studerats sedan 1950-talet. Bredestadsdalen, där sjön Hyllingen ligger, fungerar tillsammans med den intilliggande sjön Ralången som ledlinje för flyttfåglar. Detta gör att ett stort antal arter rastar årligen vid sjön och på de översvämmade maderna kring reservatet. Svanar, gäss, änder och vadare sätter prägel på markerna under vår och höst. Under sommaren fiskar fiskgjuse och häger vid Hyllingen, och arter som storspov, årta, sothöna, kornknarr och småfläckig sumphöna kan häcka i området. Dubbelbeckasin noteras ofta under sensommaren.Mellan 1/3 – 15/11 råder beträdandeförbud i reservatet av hänsyn till fågellivet. Det är då förbjudet att gå runt i området men fågeltornet och stigen dit får användas.
(Wikipedia)

Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Skapad av: Lars Erik Karlsson (2018-12-05 21:02:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lars Erik Karlsson (2021-10-11 22:29:01) Kontakta föreningen