Ralången


Ralången
är en sjö som ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde. Sjön är 5 meter djup, har en yta på 4,93 kvadratkilometer och befinner sig 160 meter över havet. Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, braxen, gärs och gädda.
Vattennivån i sjön varierade tidigare betydligt, men är numera reglerad och skiljer sig inte mycket över året. Ön Flottholmen eller Rödholmen som numera befinner sig ständigt över ytan har tidigare ofta dykt upp och försvunnit om vartannat. Dess uppdykande och försvinnande varslade om ofärd och mellan 1696 och 1887 fördes noggranna anteckningar i kyrkböckerna om när holmen varit synlig. 1773 besökte Gustav III holmen under sin Eriksgata och lät då sätta upp en ekplanka med kopparplåt till minne av besöket. Plåten är numera flyttad till Marbäcks hembygdsgård.

 Hyllingen
I den södra delen av Marbäcks socken, öster om Aneby, ligger den grunda fågelsjön Hyllingen. Sjön är en betydelsefull plats för både rastande och häckande fåglar.
Tillrinningen av näringsrikt vatten från odlade marker i Bredestadsdalen gynnar en rik växtlighet i och omkring sjön. Bladvass bildar sammanhängande bestånd i södra delen av sjön, i övrigt täcks den till stora delar av säv, sjöfräken och näckrosor. Älggräs är dominerande på delar av den fastare marken. Videarter och björk är de dominerande trädslagen. Ett björkbestånd finns i södra delen av reservatet och en mindre grupp lövträd, huvudsakligen björk, finns i anslutning till fågeltornet på reservatets östra sida. Fågelfaunan kring sjön har studerats sedan 1950-talet. Bredestadsdalen, där sjön Hyllingen ligger, fungerar tillsammans med den intilliggande sjön Ralången som ledlinje för flyttfåglar. Detta gör att ett stort antal arter rastar årligen vid sjön och på de översvämmade maderna kring reservatet. Svanar, gäss, änder och vadare sätter prägel på markerna under vår och höst. Under sommaren fiskar fiskgjuse och häger vid Hyllingen, och arter som storspov, årta, sothöna, kornknarr och småfläckig sumphöna kan häcka i området. Dubbelbeckasin noteras ofta under sensommaren.Mellan 1/3 – 15/11 råder beträdandeförbud i reservatet av hänsyn till fågellivet. Det är då förbjudet att gå runt i området men fågeltornet och stigen dit får användas.
(Wikipedia)

Förening:

Marbäcks Hembygdsförening

Ändrad av: Marbäcks Hembygdsförening (2021-01-06 17:32:40) Kontakta föreningen
Skapad av: Marbäcks Hembygdsförening (2018-12-05 21:02:22) Kontakta föreningen