Dunkers socken

Dunkers socken är den del av vårt område som ligger norr och nordost om Malmköping. Längst i nordost är trakten kuperad, berg- och skogrik med flera vackert belägna sjöar. Längre söderut, kring sjöarna Skundern och Dunkern och längs Dunkerån som rinner mellan sjöarna, är det mera av ett jordbrukslandskap. Här finns några större gårdar t.ex. Smedsta, Röhl, Dunkershall och Ekensholm.

I Dunker har man gjort fynd av boplatser och verktyg från stenåldern och från brons- och järnåldern finns gravplatser och fornborgar dokumenterade.

I det som kallas Dunkers bergslag har förr brutits järnmalm i små gruvor t.ex. Gustavsbergsgruvan, Knaperhäll och Starrsätter som var de största. Malmen som bröts forslades via malmvägen till Björndammens masugn. Där smältes malmen till tackjärn som vid Stålboga och Nyhammaren förädlades i hammarsmedjor till stångjärn. Vid flera mindre smedjor i trakten kunde man sedan smida redskap och verktyg, t.ex. vid Strömshammar.
I Dunker har också funnits flera kvarnar och sågverk. De kunde drivas med vattenkraft eftersom det i den kuperade trakten fanns gott om sjöar. Mellan sjöarna rann bäckar som dämdes upp och hade en fallhöjd och vattentillgång som tidvis räckte för att driva vattenhjulen.
När Holmens bruk omkring 1910 köpte de stora skogarna mellan Mora och Stålboga kunde man t.o.m. anlägga en 6 km. lång flottningsled fram till sågverket vid Nykvarn och vidare till järnvägen vid Stålboga. På bilden syns rännan där timmer flottades förbi Björndammen. Här passerade tusentals stockar under de drygt 30 år som flottning pågick innan sågverket lades ner och biltransport tog över.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter