Medlemskap och stadgar


 

Hej!
Ett stort tack till er alla gamla och nya medlemmar, som hjälpt till ännu ett år för att vår förening blivit så framgångsrik. Och tack på förhand till er som på något sätt kommer att stödja vår förening i år. Ni som vill vara med att stödja eller medverka aktivt som funktionär vid våra arrangemang eller på något annat vis kunna hjälpa oss att utveckla en av Sveriges största hembygdsföreningar, samt verka för att bevara vårt kulturarv för kommande generationer. Kontakta hembygdsföreningens kansli eller nedanstående funktionärer som är sammankallande i respektive områden.

Nytt:
Mot uppvisande av betalt medlemskort, går ni in på Kalmar Läns Museum för halva priset! Medlemskortet hämtas i Hembygdsparkens kansli.

Medlemsavgift:
100kr för vuxen/år, barn under 16 år ingen avgift, men skriv gärna in dem.

Kontakt och information, hembygdsföreningens kansli: Elofs stuga, hembygdsparken 0495-202 60, eller 070-674 92 56 Roland,

Föreningens bankgiro: 5618-1381

Våra arrangemang: Motorvårdskurs, Motorns Dag, Mopedrally, Nationaldagen, Midsommarfest, Ekumenisk Gudstjänst.  Se vidare på arrangemang i menyn.

 

Stadgar för Målilla-Gårdveda Hembygdsförening

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§1 Namn, verksamhetsområde

§2 Syfte

§3 Anslutning

§4 Hembygdsrörelsens grundsyn

§5 Hembygdsföreningens ändamål och verksamhet

§6 Föremål

§7 Hembygdsföreningens organisation

§8 Medlemsmöten

§9 Medlemskap

§10 Avgifter

§11 Lokalt samarbete

§12 Ordinarie årsmöte

§13 Extra årsmöte

§14 Hembygdsföreningens styrelse

§15 Kommittéer

§16 Räkenskaper och revision

§17 Stadgeändring

§18 Upplösning

§1

Namn, verksamhetsområde

Målilla-Gårdveda Hembygdsförening, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhetsområde utgörs av Målilla-Gårdveda socken och organiserar föreningar och människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i §2, §4 och §5 i dessa stadgar. Målilla-Gårdveda Hembygdsförening är Sveriges hembygdsförbunds lokala organ.

§2

Syfte

De i § 1 omnämnda syftemålen vill föreningen främja genom att utforska, samla, vårda och beskriva traktens minnen av såväl andlig som materiell kultur med hänsyn till dessa minnens ställning i det kulturhistoriska sammanhanget; att i tal, bild, skrift och i övrigt på lämpligt sätt väcka kärlek till och fördjupa kännedomen om hembygden,

Och att; samarbeta med och stödja sammanslutningar, som arbeta för samma syften.

§3

Ansluten

Föreningen ska vara ansluten till Kalmar Läns Hembygdsförbund

§4

Hembygdsrörelsens grundsyn

Hembygdsrörelsen är den del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

§5

Hembygdsföreningens ändamål och verksamhet

Hembygdsföreningens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för att förverkliga sina ändamål genom olika aktiviteter:

 • Vård av natur och kulturmiljöer
 • Vård av kulturbyggnader och föremål
 • Museiverksamhet
 • Kunskapsspridning om kulturarvets skiftande former i tid och rum
 • Dokumentation av kulturarvet och föreningens verksamhet
 • Levandegörandet av natur- och kulturarv
 • Programaktiviteter, både traditionella och nyskapande
 • Hantverksaktiviteter
 • Kursverksamhet
 • Föra kulturarvet vidare till kommande generationer
 • Ta tillvara kulturarvet och göra det tillgängligt för alla

§6

Föremål

Föremål som föreningen har fått som gåva eller har köpt, får ej avyttras, om inte givaren eller säljaren har gett föreningen särskilda villkor.

§7

Hembygdsföreningens organisation

7:1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.

7:2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ

7:3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa årsmöte.

§8

Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor och som kan vara vägledande för styrelsen avgörande

§9

Medlemskap

9:1 Person som delar de under §4 angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.

9:2 Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem. Stödjande medlem har yttranderätt men ej rösträtt.

9:3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

§10

Avgifter

Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.

§11

Lokalt samarbete

Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

§12

Ordinarie årsmöte

12:1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Årsmötet består av föreningens medlemmar

12:2 Rösträtt, alla medlemmar och styrelsemedlemmar äger förslags- och yttranderätt. Rösträtt kan ej erhållas genom fullmakt. Ledamöter i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Medlem, som ej senast 31 dec året innan har erlagt föreskriven årsavgift äger ej rösträtt på årsmötet.

12:3 Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast fyra veckor före mötet.

12:4 Medlem, som så begär, ska senast två veckor före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.

12:5 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas

a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

b. Val av årsmötesfunktionärer:

- Mötesordförande

- Mötessekreterare

- Två protokolljusterare

- Två rösträknare

c. Fastställande av dagordning

d. Årsredovisning

- Verksamhetsberättelsen

- Bokslut

- Fastställande av resultat- och balansräkningarna

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

e. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar.

f. Val av :

- Ordförande för nästkommande verksamhetsår - Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren - Ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren - Två revisorer för nästkommande verksamhetsår - En ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår - Valberedning om minst två personer, varav en sammankallande

g. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.

h. Fastställande av avgifter till föreningen.

i. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande

räkenskapsåret

J. Val av kommittéer Se §15

K. Val om ombud till Kalmar läns Hembygds förbunds årsstämma.

L. Övriga frågor som ej är beslutmässiga.

M. Rapporter

12:6 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

12:7 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

12:8 De personer som har uppdrag i styrelsen, kommittéer eller annat uppdrag i föreningen och inte vill bli omvalda på årsstämman, ska senast den 1 feb, säga ifrån till valberedningen eller styrelsen.

§13

Extra årsmöte

13:1 Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 20 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

13:2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötets hållande.

13:3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.

13:4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§14

Hembygdsföreningens styrelse

14:1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

14:2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

14.3 Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst för framförliggande räkenskapsår.

Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

14:4 Föreningens styrelse har sitt säte där kansliet är beläget annars där ordföranden är bosatt.

14:5 Föreningens styrelse ska bestå av minst fem och högst elva ordinarie ledamöter, nämligen ordföranden och minst fyra-tio övriga ledamöter, samt minst två suppleanter, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Antal udda antal ledamöter eftersträvas.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.

Föreningens styrelse bör innehålla representanter från alla ordinarie kommittéer eller arbetsgrupper.

14:6 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör. Och kan också utse ett arbetsutskott på tre-fem personer

14:7 Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer och myndigheter. Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden

14:8 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.

14:9 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

Sammanträde skall alltid hållas när minst tre av ordinarie ledamöter så begär.

Kallelse till sammanträde ska ske senast fjorton dagar i förväg, med e-post

eller vanlig brevpost. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

14:10 Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två personer, dels i förening eller enskilt.

14:11 Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

§15

Kommittéer, kontaktmän, ansvariga och ombud

15:1 Kommittéer och arbetsgrupper, kontaktmän, ansvariga och ombud väljs av årsmötet.

15:2 Styrelsen fastställer arbetsordning för arbetsgrupper och kommittéer.

15:3 Styrelsen kan välja tillfälliga kommittéer och arbetsgrupper. Ledamöter i tillfälliga kommittéer och arbetsgrupper utses av styrelsen gemensamt och protokollförs

15:4 Kommittéer som består av minst tre personer, ska varje år ha minst två protokollförda möten, som de ska redovisa till styrelsen.

§16

Räkenskaper och revision

16:1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

16:2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och en ersättare för dessa.

16:3 Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

16:4 Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två veckor före årsmöte till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

§17

Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§18

Upplösning

18:1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förlag vid två på varandra följande årsmöte, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvarande godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

18:2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den instans årsmötet beslutar om.

Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

Dessa stadgar äro antagna för andra gången på årsmötet den 27 mars 2014.

De första stadgarna antogs den 17 september 1943.

 

Förening:

Målilla-Gårdveda Hembygdsförening

Skapad av: (2012-07-19 14:33:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Målilla-Gårdveda Hembygdsförening (2021-08-29 10:29:32) Kontakta föreningen