Idebo skola

Idebo skola
Byggdes 1908, skolverksamheten lades ned 1949.