Stadgar


LÖVÅNGERS HEMBYGDSFÖRENING 
STADGAR FÖR LÖVÅNGERS HEMBYGDSFÖRENING

 

 
§ 1 

Föreningen skall vara politiskt och religiöst obunden. 
Föreningen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. 
Föreningen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. 
Föreningen skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer. 

§ 2 

Föreningens ändamål är att tillvarata och vårda gammal kultur inom Lövångers framförallt dess gamla kyrkstad, att väcka kärlek till hembygden, dess natur och minnen, samt att i övrigt befordra hembygdsvården. 

Föreningen vill nå detta syfte bl. a. genom: 

att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner. 

att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur- och kulturminnen, landskaps- och byggnadsmiljöer samt medverkan vid samhälls- och miljöplanering 

att samla och dokumentera kulturhistoriskt intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid 

att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling 

att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia. 
Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund. 

 
§ 3 

Medlemskap och avgifter. 

Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift som fastställes av årsmötet. 

Föreningar i bygden kan, efter beslut av årsmötet, ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som bestäms av årsmötet. Sådan förening äger en röst vid årsmötet. 
Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter. 

 
§4 

Föreningens verksamhet utövas genom 

Föreningsmöten, varav ett årsmöte. 

Styrelse. 

 
§ 5 

Föreningsmöten 

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmötet eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålles under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast en vecka före mötet. Varje medlem äger en röst. 

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet: 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. 

3. Val av två justerare tillika rösträknare. 

4. Verksamhetsberättelse. 

5. Revisionsberättelse. 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

7. Val av ordförande för en tid av ett år (se § 6) 

8. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år. 

9. Val av två suppleanter för ett år. 

10. Val av två revisorer för ett år jämte två suppleanter. 

11. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund. 

12. Val av tre ledamöter till valberedning. 

13. Fastställande av årsavgift för enskilda medlemmar och föreningar. 

14. Behandling av styrelsens förslag. 

15. Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen senast den första mars. 

16. Övriga frågor. 

 
§ 6 

Styrelse. 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av sex ledamöter jämte ordförande och två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra är närvarande. Sittande ordförande har utslagsröst. 

Styrelsens uppgifter är: 

att arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 2-3 

att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, 

sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer 

att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut 

att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena 

att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper 

att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet. 
 

§ 7 

Räkenskaper och verksamhetsår. 

Räkenskapsåret och verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret. 
 

§ 8 

Stadgeändring. 
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. 
 

§ 9 

Upplösning. 

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. 

Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt. 

Stadgarna fastställda vi årsmöte 2011-03-16 

 

Förening:

Lövångers Hembygdsförening

Skapad av: Lövångers Hembygdsförening (2019-03-16 11:09:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Lövångers Hembygdsförening (2019-03-16 11:10:05) Kontakta föreningen