Om oss

Museum - Medeltida Packhus och Gårdskors vid Lauks

Packhuset hålls öppet lördagar mellan 12:00 och 18:00 under sommarperioden fr.o.m. Midsommar t.o.m. vecka 32.
Huset kan öppnas för besök under andra tider efter bokning av tid hos Lokrume Hembygdsförening, ring något av telefonnumren 070-7820175, 070-6127407, 070-3687518.

Läs mer här!

Image

Hur Lokrume hembygdsförening blev till...

1995 efter årets sockenfest hade det blivit ett litet ekonomiskt överskott och kommittén för sockenfesten beslöt att skänka det till Studiecirkeln i hembygdsforskning på villkor att dem startade en Hembygdsförening i socknen. 

Sagt o gjort, studiecirkeln under ledning av Hubert Jakobsson kallade till möte i bygdegården i mars 1996.

Under hösten 1999 genomfördes en till studiecirkel med namnet ”På spaning efter forntiden i din hembygd”.

Efter utskick i socknens brevlådor anmälde sig 21 deltagare, som intresserat studerade socknens arkeologiska historia. Studierna började med Gotlands utveckling efter istiden, och fortsatte med stenålder, bronsålder, järnålder, vendeltid och slutade med vikingatid.

Redan i april 1996 erbjöd Ingvar Jakobsson att Hembygdsföreningen kunde få sköta hans änge vid Stora Mörby mot Eu-bidraget för det. Det ansågs som ett mycket bra objekt att samlas kring och erbjudandet antogs enhälligt. 1997 på föreningens cykelutflykt kring trakterna runt Haltarve väcktes tanken att iordningställa det gamla sojdet på Jens Pettersson ägor och göra en sojdesbränning.

Året efter började arbetet med att frilägga stenarna från det ursprungliga sojdet. Det beslöts att ersätta de gamla kalkstensflisen i ärlan med nya, eftersom de var ganska sköra efter tidigare bränningar. Den gamla haggvannen var också helt borta, det syntes endast var den hade legat. Det beslöts lägga en haggvann med vattenlås, det skulle vara den säkraste metoden att lyckas med bränningen.  
Haggvannen  höggs ur av Gunnar Olofsson, tjärades och lades på plats, därefter vidtog arbetet med att lägga den nya tjärdalen. Murarna till sojdeskällaren lades i huvudsak av de gamla brända stenarna från gamla ärlan. Första lördagen i oktober 1999 lades taket över sojdeskällaren.

Hembygdsföreningen hade därmed fått ett fungerande sojde och år 2000 gjordes första bränningen. Den blev så lyckad att det beslöts göra om det fler gånger. Stubbar insamlades och varje jämnt årtal sedan dess har sojdet tänts i slutet av juli.

2001 beslöts bygga ett litet bulhus på sojdesplatsen. Huset byggdes upp i Hubert Jakobssons maskinhall och plockades sen ner och byggdes upp igen på sin plats vid sojdet.

2010 sålde Gotlands museum en del av de fastigheter de hade i sin ägo bl.a. packhuset här vid Lauks.

På ett styrelsemöte Lokrume hembygdsförening hade i Församlingshemmet kom en medlem dit och ville säga några ord. Det gällde Packhuset. Han tyckte att hembygdsföreningen skulle lägga ett bud. Inget beslut togs då men på ett styrelsemöte lite senare beslöts att sända ett brev till Fornvännerna .

Brevet:

”Till Styrelsen för Gotlands Fornvänner.

Med anledning av försäljningen av gårdskors och packhus vid Lauks i Lokrume vill styrelsen i Lokrume Hembygdsförening betona följande.  Nämnda packhus och gårdskors har sedan sekler tillbaka tillhört olika samfälligheter vid Lauks. Vid förra sekelskiftet skänktes dessa till fornvännerna för att bevaras för framtiden. Vi ser det som utarmning av bygden när historiska byggnader på detta sätt ska säljas ut på öppna marknaden, som ideell förening har vi inga resurser att bjuda på detta.

Vi tycker att objekt som detta ska bevaras för framtida generationer.

Lokrume hembygdsförening kan tänka sig göra en plan för underhåll. Tjärsmörjning av tak, luckor och gårdskors efter behov. Reparationer i samråd med Riksantikvariska myndigheter. På sikt är vi även villiga att återställa loftgången om medel därför kan erhållas.

Lokrume hembygdsförening önskar få en dialog med styrelsen för Gotlands Fornvänner innan en eventuell försäljning sker på öppna marknaden.

Styrelsen för Lokrume hembygdsförening”

Efter ett tag blev Styrelsen kallade till ett dialogmöte på Gotlands Museum. Där framkom att Fornvännerna hade för avsikt att skänka Packhuset till Lokrume hembygdsförening om viljan fanns att sköta om det och ville att vi presenterade en handlingsplan.

Resultatet blev att föreningen fick huset i gåva.  

Vad vi har gjort fram till nu är att lägga nytt golv i andra våningen. Det blev klart hösten 2013. Putsat väggarna i andra våningen med gotländsk kalkputs. Blev klart hösten 2014. Taket har smorts flera gånger med egen sojdesbränd trätjära, och 2016 byggdes svalgången. Allt har skett med tillstånd av kultur & miljöenheten på länsstyrelsen och med tillsyn av byggnadsantikvarie från Gotlands Museum. Vi har sökt och beviljats bidrag för kulturmiljövård för samtliga åtgärder och inget bygge har fått starta innan bygglov och bidrag har beviljats av länsstyrelsen. Gotlands Fornvänner gav 2017 även gårdskorset intill huset som gåva till Lokrume Hembygdsförening. Lokrume hembygdsförening har beviljats lagfart på båda fastigheterna.  

I huset förvarar nu hembygdsföreningen ett åttiotal äldre bruksföremål som föreningen fått sig till skänks av Lokrumebor och det gamla medeltidshuset vid Lauks i Lokrume har blivit ett Litet museum där gårdskorset och själva huset innefattas.

Övrig återkommande årlig verksamhet är:

Studiecirklar, och utflykter.  Vartannat år sojdesbränning och de år sojdet inte tänds, har det arrangerats en kultur och trivselkväll vid sojdesplatsen. En gång varje år bjuder föreningen på kyrkkaffe efter någon gudstjänst. 2016 fyllde föreningen 20 år och det firades med en jubileumsfest vid föreningens medeltidshus och då även den återuppbyggda svalgången invigdes av representant från Gotlands Museum.

Kontakta oss

 Lokrume Hembygdsförening, Lokrume Stenby 715, 621 74 Visby
 Lokrume Lauks, 621 74 VISBY
 070-3687518[email protected]