Stadgar

STADGAR FÖR LOJSTA SLOTTS HEMBYGDSFÖRENING

Antagna 1921, reviderade 1966 och 2003

§ 1
Föreningens ändamål

Lojsta Slotts Hembygdsförening är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Lojsta socken och Lojsta slott.

Hembygdsföreningen ska arbeta för:

  • att kunskapen om hembygdens natur- och kulturarv förs vidare till kommande generationer.
  • att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara.
  • att värna om seder och traditioner i samband med samhällsförändringar.

§2
Medlemskap

Person som delar de under ändamålsparagrafen angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalts. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.

Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersmedlem.

Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.

Hedersmedlem är befriad från avgift.

§ 3
Årsmöte

Årsmöte med föreningen ska hållas senast under mars månad.

Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

Kallelse av medlemmarna ska ske minst två veckor innan årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

Verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning rörande senaste verksamhetsåret.
Fastställande av resultat och balansräkning.
Revisorernas berättelse.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av styrelseledamöter med en mandattid om två år. Styrelsen ska bestå av minst sju personer och väljes så att hälften utses vartannat år.
Val av ordförande för föreningen bland styrelsens ledamöter, mandattid ett år.
Val av två revisorer samt suppleanter för dessa.
Val av valberedning
Inkomna motioner. Sådana motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet.
Fastställande av årsavgift.

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst en femtedel av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som meddelats i samband med kallelsen.
§ 4
Styrelse och arbetssätt

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser en styrelse .
Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

Det åligger styrelsen att:

Svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel.

Föreningens styrelse ska för årsmötet framlägga sådana förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

Föreningens styrelse ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter.

Föreningens styrelse utser bland sina ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

Föreningens styrelse sammanträder minst tre gånger per verksamhetsår.

Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

Föreningens firma tecknas dels av hela styrelsen, dels av ordföranden eller kassören var för sig.

Föreningens räkenskaper förs per verksamhetsår.

§ 5
Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut på två efter sig följande årsmöten, en tid av minst två månader måste löpa mellan dessa möten. Sådana beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 6
Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vardera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna godkänna beslutet.
Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till det regionala hembygdsförbundet för förvaltning.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter