Nils Conradpriset


Ulla-Britt Forsgren 2008
” Ulla-Britt har under ett decennium, de senaste sju åren som ordförande i föreningen, varit en inspiratör och eldsjäl i arbetet med att bevara Tinnerö eklandskap. Insatserna har varit mångskiftande med fältarbete och guidningar, föreläsningar och opinionsbildning, styrelsejobb och administration. Den ideella kraft och det ihärdiga engagemang som Ulla-Britt uppvisat gör henne till en värdig mottagare av det första Nils Conrads – priset”

Björn Ström 2011
” Björn har under flera decennier varit en eldsjäl inom den ideella naturvården i Östergötland. Han har under många år varit ordförande i Naturskyddsföreningen i Linköping och genom idogt och engagerat arbete varit en av föreningens mest drivande och pålitliga krafter. Björn har breda och djupa kunskaper i botanik och zoologi som han gärna delar med sig av i olika sammanhang t ex som studiecirkelledare och naturguide.  Han har vidare flitigt deltagit i både botaniska och zoologiska inventeringar t ex  ÖNF:s inventeringar, floraväktarprojektet, Norrbottens flora och dagfjärilsprojektet i Östergötland.”

Gert Franzen 2016
.”Få områden i vårt land är så genomsökta på forntida lämningar som kultur- och naturreservatet Tinnerö eklandskap. Detta är till stor del Gerts förtjänst. Han har enträget inventerat, tolkat, prövat olika idéer och karterat området. Som en följd av detta har han sett olika samband och bland annat kunna räkna ut vad som ingår i en järrntida boplats. Ett särskilt intresse har han ägnat stensträngssystemen och även lermarkens tegindelning. Att det forntida odlingslandskapet som ingår i Tinnerö eklandskap är bedömt som riksintresse av Riksantikvarieämbetet är till stor del Gerts förtjänst. Han har även inventerat Vallskogens naturreservat och dess fornlämningar samt varit aktiv vid bildandet av Föreningen Linköpings ekopark.  Gerts långvariga gärning och stora insats för kännedomen om odlingslandskapets framväxt gör honom till en värdig mottagare av priset.”

Janne Moberg 2019
”Med god pedagogisk förmåga har Janne inspirerat naturintresserade i alla åldrar, allt från barn till seniorer, att lära sig mer om växter och djur.Många är de naturreservat och andra naturpärlor som Janne förevisat under åren. Hans breda och djupa kunskaper har gjort honom till en av Linköpings naturprofiler. Janne var aktiv vid bildandet av föreningen Linköpings ekopark och deltog i den nybildade styrelsen och är även vägvisare i föreningens guidningar i Tinnerö eklandskap. Vidare varhan verksam i numera upplösta Naturguiderna och leder i nutid vandringar i kommunens och Folkuniversitetets regi. För sin mångåriga gärning som naturguide har ÖNF utsett honom till värdig mottagare av det tolfte Nils Conrad-priset.” 

Alf Karlsson 2021
”2021 års Nils Conrad-pris tilldelas Alf Karlsson som under många år varit engagerad inom Föreningen Linköpings ekopark. Alfs praktiska arbete med skötsel av odlade växter vid Fröberget har under senare år kompletterats med odling av vilda växter. Växter som t ex gullviva och slåttergubbe har odlats för utplantering i Tinnerö-området. Med stor hängivenhet och stort engagemang har Alf bidragit till att öka den biologiska mångfalden i Tinnerö eklandskap. Alf har även varit med i skötseln av slåtterängen vid Fröberget. För sin mångåriga gärning som ideell naturvårdare har ÖNF utsett honom till värdig mottagare av det fjortonde Nils Conrad-priset.”

Förening:

Föreningen Linköpings Ekopark

Skapad av: Anna.Lena Wenner (2021-12-09 20:33:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anna.Lena Wenner (2021-12-09 20:59:00) Kontakta föreningen